El dilema d’Europa

La UE es troba paralitzada i en un moment de gran confusió. La dispersió de visions sobre el projecte europeu, l’estancament de l’economia, la creixent desigualtat social, l’augment del nacionalisme i de l’extrema dreta o els efectes negatius de la globalització, han fet que el projecte europeu hagi perdut atractiu, i que molts ciutadans se n’hagin distanciat. El Brexit n’és un bon exemple.

Malgrat els esforços del Banc Central Europeu  inundat els mercats de diner fàcil i barat, no s’ha aconseguit sortir plenament de la crisi econòmica.  Ara les perspectives pels pròxims temps no són bones si pensem en la guerra comercial iniciada pels Estats Units, l’alentiment de l’economia xinesa, l’excessiu endeutament públic i privat o la progressiva pèrdua d’influència en el món de la UE.

En paral·lel assistim a imponents canvis disruptius: escalfament del planeta, transició energètica, digitalització, migracions, terrorisme o l’augment del proteccionisme. Per complicar-ho més, moltes institucions i experts anuncien una pròxima recessió econòmica.

El moment és delicat. Els ciutadans i els polítics europeus han d’acceptar que ates els canvis geopolítics i la dimensió política i econòmica dels Estats Units i de la Xina, la UE ha esdevingut un actor menor en el teatre mundial.  La UE ha de reconèixer aquesta realitat i tenir present que també ofereix grans oportunitats que hem de saber aprofitar.

Si volem millorar el benestar dels ciutadans, el dilema és simple: cal consensuar un projecte europeu amb objectius clars, ambiciosos i d’ampli suport que creï riquesa i ocupació per tots o estem abocats a la decadència.

No es pot consentir que països com Hongria o Polònia, entre d’altres, es desmarquin dels principis fundadors de la UE. No es poden acceptar posicions tan dispars en temes com el concepte d’unitat, sobirania, llibertat d’expressió, separació dels poders executiu i judicial o immigració. Els països que no s’identifiquin amb els valors comuns, és millor que segueixin l’exemple del Regne Unit i surtin de la UE.

En un moment de gran complexitat com l’actual, necessitem una UE forta i unida, que defensi el model i els valors europeus i s’expressi amb una sola veu. Una UE que aprofiti les moltes oportunitats que el nou entorn ofereix, que impulsi el creixement econòmic, però que al mateix temps redueixi les grans desigualtats amb una distribució més justa del creixement.

Expliquem als ciutadans clarament quina és la realitat actual. Introduïm les reformes necessàries, prenguem la iniciativa, busquem oportunitats, creem riquesa i ocupació i recuperem la il·lusió en els valors europeus. Es l’única sortida al dilema actual.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 31/03/2019.

 

Encara que amb riscos, el 2018 apunta bé

[:CA]Les expectatives per al 2018 són bones, encara que cal advertir que poden aparèixer algunes dificultats. Si, com desitgem, es confirma la bonança econòmica, s’haurien d’impulsar mesures que suposin un salt qualitatiu en el benestar i la cohesió de la societat. 

El 2018 pot ser un bon any per a l’economia. No es tracta d’il·lusionar-nos més del compte i somiar com si féssim la carta als Reis, sinó de tenir unes expectatives raonables del que podem esperar si les coses no es compliquen.

En l’àmbit mundial s’estima que el creixement econòmic serà del 3% del PIB, i el de la Unió Europea d’un 2,1%, fet que confirmaria que ja s’ha sortit de la crisi. Si l’economia creix, permet millorar el benestar de la societat i resulta més fàcil resoldre els problemes existents, cosa impensable en períodes de recessió.

Però no fóra honrat si no deixés constància que hi ha un conjunt de factors que poden fer variar aquestes expectatives favorables. Existeixen riscos polítics, que poden afectar l’estabilitat; econòmics, que creen incertesa, o socials, que generen convulsions. Per posar uns exemples: la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea, segons l’acord a què s’arribi, tindrà conseqüències econòmiques, com en tindria també si Donald Trump compleix el seu programa electoral d’impulsar el proteccionisme comercial, fet que seria un greu factor de distorsió per a l’economia mundial. Un altre factor rellevant és la política que seguirà el Banc Central Europeu sobre la compra de deute i el tipus d’interès, ja que molts estats, empreses i particulars estan molt endeutats.

La llista de riscos es podria allargar esmentant, per exemple, que la UE no avanci cap a una integració més gran, atès que estem en un món global que obliga a competir amb les grans potències; que no s’apliquin els Acords de París per lluitar contra l’escalfament del planeta; que l’emigració segueixi augmentant, o que apareguin fortes tensions per la creixent desigualtat social.

Per part nostra, el 2018 s’haurà d’encarar un repte vital que ens afecta molt directament: resoldre la relació Catalunya-Espanya per poder recuperar la tranquil·litat d’esperit que es necessita per conviure en pau i impulsar l’economia i el benestar. Les expectatives de l’any 2018 tant per a Espanya com per a Catalunya són bones.

S’espera un creixement del PIB al voltant del 2,3%, amb la consegüent reducció de l’atur, una inflació controlada, i un tipus d’interès encara baix, però aquesta millora només serà possible si hi ha voluntat política de consensuar acords que donin sortida al problema més greu que actualment tenim.

Però a més de riscos i reptes, també hi ha expectatives positives i bones notícies. La humanitat, especialment en les darreres dècades, ha progressat en tots els camps i el 2018 no serà una excepció.

A Espanya, si no hi ha noves retallades en els pressupostos, la qualitat de l’educació, la prevenció de la salut, un sistema sanitari de qualitat i una millor alimentació permetran allargar amb bones condicions l’esperança de vida. També ens podria sorprendre gratament posant un impost sobre els robots, de manera que ajudés a finançar la deficitària Seguretat Social, que és la que paga les pensions.

També l’any 2018 veurem com se segueix avançant en molts camps. El progrés científic i tecnològic és acumulatiu, de manera que s’aprofiten els esforços i els descobriments dels períodes anteriors. Els avenços mèdics i farmacològics permeten curar malalties i salvar vides. Els avantatges de la quarta revolució industrial, que s’anirà introduint, crearan riquesa abaratint el sistema productiu. La digitalització ens seguirà sorprenent oferint immenses possibilitats. També en el nou any s’hauria de donar un impuls a les energies alternatives, que contribueixen a reduir la pol·lució, disminueixen la generació de CO2 i l’amenaça de l’esgotament de les energies no renovables.

Els humans hem avançat molt i aquest nou any hem de seguir-ho fent, però voldríem que aquest progrés científic i tècnic anés acompanyat del progrés moral i social. Per això, si es confirma la bonança econòmica que desitgem, s’haurien d’impulsar mesures que suposessin un salt qualitatiu en el benestar i la cohesió de la societat.

Els bons desitjos per al nou any els podem resumir dient que voldríem un bon creixement econòmic que permetés crear ocupació, corregir les grans desigualtats, millorar les remuneracions i les condicions de treball, augmentar les pensions i dotar de més recursos l’educació, la sanitat i l’atenció a les persones. Però ha de ser un creixement econòmic sostenible, respectuós amb la natura, que es desenvolupi en un marc d’estabilitat política i social i en un món solidari i en pau. Un món en el qual avanci la globalització, però tenint en compte els efectes socials que produeix. En definitiva, que cadascú de nosaltres i tots junts contribuíssim a fer una societat més justa i més humana.

Confiem que, malgrat algunes dificultats que puguin aparèixer, el 2018 serà un bon any ple de prosperitat, alegria i pau per a tots.

¡Feliç Any!

Francesc Raventós
Exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a El Periódico el 25/12/2017[:es]Las expectativas para el 2018 son buenas, aunque hay que advertir que pueden aparecer algunas dificultades. Si, como deseamos, se confirma la bonanza económica, se tendrían que impulsar medidas que supongan un salto cualitativo en el bienestar y la cohesión de la sociedad.

El 2018 puede ser un buen año para la economía. No se trata de ilusionarnos más de la cuenta y soñar como si hiciéramos la carta a los Reyes, sino de tener unas expectativas razonables del que podemos esperar si las cosas no se complican.

En el ámbito mundial se estima que el crecimiento económico será del 3% del PIB, y el de la Unión Europea de un 2,1%, hecho que confirmaría que ya se ha salido de la crisis. Si la economía crece, permite mejorar el bienestar de la sociedad y resulta más fácil resolver los problemas existentes, cosa impensable en periodos de recesión.

Pero no fuera honrado si no dejara constancia que hay un conjunto de factores que pueden hacer variar estas expectativas favorables. Existen riesgos políticos, que pueden afectar la estabilidad; económicos, que crean incertidumbre, o sociales, que generan convulsiones. Para poner unos ejemplos: la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, según el acuerdo a que se llegue, tendrá consecuencias económicas, como tendría también si Donald Trump cumple su programa electoral de impulsar el proteccionismo comercial, hecho que sería un grave factor de distorsión para la economía mundial. Otro factor relevante es la política que seguirá el Banco Central Europeo sobre la compra de deuda y el tipo de interés, puesto que muchos estados, empresas y particulares están muy endeudados.

La lista de riesgos se podría alargar mencionando, por ejemplo, que la UE no avance hacia una integración más grande, dado que estamos en un mundo global que obliga a competir con las grandes potencias; que no se apliquen los Acuerdos de París para luchar contra el calentamiento del planeta; que la emigración siga aumentando, o que aparezcan fuertes tensiones por la creciente desigualdad social.

Por parte nuestra, el 2018 se tendrá que encarar un reto vital que nos afecta muy directamente: resolver la relación Cataluña-España para poder recuperar la tranquilidad de espíritu que se necesita para convivir en paz e impulsar la economía y el bienestar. Las expectativas del año 2018 tanto para España cómo para Cataluña son buenas.

Se espera un crecimiento del PIB alrededor del 2,3%, con la consiguiente reducción del paro, una inflación controlada, y un tipo de interés todavía bajo, pero esta mejora sólo será posible si hay voluntad política de consensuar acuerdos que den salida al problema más grave que actualmente tenemos.

Pero además de riesgos y retos, también hay expectativas positivas y buenas noticias. La humanidad, especialmente en las últimas décadas, ha progresado en todos los campos y el 2018 no será una excepción.

En España, si no hay nuevos recortes en los presupuestos, la calidad de la educación, la prevención de la salud, un sistema sanitario de calidad y una mejor alimentación permitirán alargar con buenas condiciones la esperanza de vida. También nos podría sorprender gratamente poniendo un impuesto sobre los robots, de forma que ayudara a financiar la deficitaria Seguridad Social, que es la que paga las pensiones.

También en 2018 veremos como se sigue avanzando en muchos campos. El progreso científico y tecnológico es acumulativo, de forma que se aprovechan los esfuerzos y los descubrimientos de los periodos anteriores. Los adelantos médicos y farmacológicos permiten curar enfermedades y salvar vidas. Las ventajas de la cuarta revolución industrial, que se irá introduciendo, crearán riqueza abaratando el sistema productivo. La digitalización nos seguirá sorprendiendo ofreciendo inmensas posibilidades. También en el nuevo año se tendría que dar un impulso a las energías alternativas, que contribuyen a reducir la polución, disminuyen la generación de CO2 y la amenaza del agotamiento de las energías no renovables.

Los humanos hemos avanzado mucho y este nuevo año tenemos que seguirlo haciendo, pero querríamos que este progreso científico y técnico fuera acompañado del progreso moral y social. Por eso, si se confirma la bonanza económica que deseamos, se tendrían que impulsar medidas que supusieran un salto cualitativo en el bienestar y la cohesión de la sociedad.

Los buenos deseos para el nuevo año los podemos resumir diciendo que querríamos un buen crecimiento económico que permitiera crear ocupación, corregir las grandes desigualdades, mejorar las remuneraciones y las condiciones de trabajo, aumentar las pensiones y dotar de más recursos la educación, la sanidad y la atención a las personas. Pero tiene que ser un crecimiento económico sostenible, respetuoso con la natura, que se desarrolle en un marco de estabilidad política y social y en un mundo solidario y en paz. Un mundo en el cual avance la globalización, pero teniendo en cuenta los efectos sociales que produce. En definitiva, que cada cual de nosotros y todos juntos contribuyéramos a hacer una sociedad más justa y más humana.

Confiamos que, a pesar de algunas dificultades que puedan aparecer, el 2018 será un buen año lleno de prosperidad, alegría y paz para todos.

¡Feliz Año!

Francesc Raventós
Exdegà del Colegio de Economistas de Cataluña.

Artículo publicado en El Periódico el 25/12/2017[:]