BDN Lab, Badalona

BDN Lab, Badalona

[:CA]Alejandro i Israel Aliaga de Badalona, tenen l’empresa BDN Lab. Fonamenta les seves actuacions sobre tres pilars essencials:

  • Fab Lab – impulsa la iniciativa ‘maker’ de particulars, autònoms, startups i petites empreses, oferint-los l’oportunitat de crear i treballar amb diferents materials a baix cost. Emprenedors, inventors, creatius, artistes, dissenyadors i empresaris de nombrosos sectors tenen a la seva disposició els més nous dispositius i tecnologies de fabricació digital, a més d’espais privats i oberts i variada infraestructura per dur a terme els seus projectes. Poden utilitzar tecnologia variada: impressores 3D, escàners 3D, plòters de tall de vinil, màquines de gravat i talli làser, fresadores cnc, impressores digitals, impressores 3D de resina per a projectes d’alta resolució, etc.
  • Edu Lab – sustenta la plataforma educativa, que dóna cabuda a projectes didàctics propis i de tercers (docents i estudiants), a més dels cursos de disseny i fabricació digital avançada. La xarxa de centres Fab Lab va ser concebuda originalment com una plataforma global d’emprenedors, inventors i artistes amb la tecnologia com a denominador comú. Producte de la necessitat d’aprenentatge que es respirava en els entorns de treball col·laboratiu, va començar a adoptar-se la filosofia d’aquests en entorns educatius, usant-los com a plataformes d’aprenentatge basat en projectes, vinculats a les àrees STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). D’aquesta manera, l’educació formal establerta pel currículum educatiu es veu impulsada i incrementada pel fenomen «maker & do it together», en el qual els estudiants i professors se submergeixen en un cicle d’imaginació, inventiva, disseny i creació de prototips, alhora que es relacionen amb altres grups en la cerca de solucions davant el repte de dur a terme els seus projectes
  • Coworking – oferirà l’entorn adequat per al desenvolupament d’iniciatives professionals de joves, autònoms, emprenedors i empreses. Oferirà serveis com wifi, fibra òptica simètrica, telèfon IP, skype booths, taquilles, armaris propis, despatxos equipats per a reunions presencials i virtuals, despatxos en lloguer, vestuari i dutxa, cuina-office, etc.

Tant el Fab Lab com l’Edu Lab ja estan en funcionament, amb el que s’ha dut a terme, segons el previst, la primera fase del projecte BDN Lab, i es troben situats a la planta inferior de 300 m2.  Inclou despatxos i el propi taller. Ara està prevista la segona fase, és a dir, la reforma i adequació de la planta superior de la nau, de 300 m2 per instal·lar el Coworking i que incorporarà totes les instal·lacions i serveis habituals en aquest tipus d’equipaments i superfícies.

La col·laboració natural que s’establirà entre els diferents membres de la comunitat BDN Lab que utilitzen els seus serveis (assessorament legal, fiscal, laboral, comptable, màrqueting i d’emprenedoria) es potenciarà gràcies a l’afinitat i a la relació existent entre cadascuna de les àrees d’actuació: el Fab lab, el Edu Lab i el Coworking, ja que les tres àrees proposen activitats i actuacions en un mateix context.

Actualment l’empresa compte amb 2 treballadors i contracta personal per projectes, d’acord amb les seves aptituds: pedagogia, comunicació i educació infantil.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Alejandro e Israel Aliaga de Badalona, tienen la empresa BDNLab. Fundamenta sus actuaciones sobre tres pilares esenciales:

  • FabLab – impulsa la iniciativa ‘maker’ de particulares, autónomos, startups y pequeñas empresas, ofreciéndolos la oportunidad de crear y trabajar con diferentes materiales abajo coste. Emprendedores, inventores, creativos, artistas, diseñadores y empresarios de numerosos sectores tienen a su disposición los más nuevos dispositivos y tecnologías de fabricación digital, además de espacios privados y abiertos y variada infraestructura para llevar a cabo sus proyectos. Pueden utilizar tecnología variada: impresoras 3D, escáners 3D, plóters de corte de vinilo, máquinas de grabado y corte láser, fresadoras cnc, impresoras digitales, impresoras 3D de resina para proyectos de alta resolución, etc.
  • EduLab – sustenta la plataforma educativa, que da cabida a proyectos didácticos propios y de terceros (docentes y estudiantes), además de los cursos de diseño y fabricación digital avance. La red de centros Fab Lab fue concebida originalmente como una plataforma global de emprendedores, inventores y artistas con la tecnología como denominador común. Producto de la necesidad de aprendizaje que se respiraba en los entornos de trabajo colaborativo, empezó a adoptarse la filosofía de estos en entornos educativos, usándolos como plataformas de aprendizaje basado en proyectos, vinculados en las áreas STEAM (Science, Technology, Engineering, Artes andMathematics). De este modo, la educación formal establecida por el currículum educativo se ve impulsada e incrementada por el fenómeno «maker & don it together», en el cual los estudiantes y profesores se sumergen en un ciclo de imaginación, inventiva, diseño y creación de prototipos, a la vez que se relacionan con otros grupos en la busca de soluciones ante el reto de llevar a cabo sus proyectos
  • Coworking– ofrecerá el entorno adecuado para el desarrollo de iniciativas profesionales de jóvenes, autónomos, emprendedores y empresas. Ofrecerá servicios como wifi, fibra óptica simétrica, teléfono IP, skype booths, taquillas, armarios propios, despachos equipados para reuniones presenciales y virtuales, despachos en alquiler, vestuario y ducha, cocina-office, etc.

Tanto el Fab Lab como el Edu Lab ya están en funcionamiento, con el que se ha llevado a cabo, según el previsto, la primera fase del proyecto BDN Lab, y se encuentran situados a la planta inferior de 300 m2. Incluye despachos y el propio taller. Ahora está prevista la segunda fase, es decir, la reforma y adecuación de la planta superior de la nave, de 300 m2 para instalar el Coworking y que incorporará todas las instalaciones y servicios habituales en este tipo de equipamientos y superficies.

La colaboración natural que se establecerá entre los diferentes miembros de la comunidad BDN Lab que utilizan sus servicios (asesoramiento legal, fiscal, laboral, contable, marketing y de emprendeduría) se potenciará gracias a la afinidad y a la relación existente entre cada una de las áreas de actuación: el Fab lab, el Edu Lab y el Coworking, puesto que las tres áreas proponen actividades y actuaciones en un mismo contexto.

Actualmente la empresa cuento con 2 trabajadores y contrata personal por proyectos, de acuerdo con sus aptitudes: pedagogía, comunicación y educación infantil.
Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

 [:]

SAMON Technologies, Badalona

SAMON Technologies, Badalona

[:CA]Juan Manuel Sánchez de Badalona, es va veure obligat fa uns anys, i després de 19 anys d’activitat, a tancar la seva empresa. Actualment està a l’atur. Ha seguit amb contacte amb empreses del sector informàtic,  fins al punt de retrobar a un bon amic i soci financer, amb el que ha vist una oportunitat de negoci. Amb ell vol obrir una empresa, SAMON Technologies  amb expectatives de creixement nacional.

L’objectiu es la subcontractació de serveis d’empreses de reteil, franquiciadores i distribuïdores del sector electrònic, informàtic, comunicacions i noves tecnologies. En un principi realitzaran instal·lacions i manteniments de les àrees mencionades per a empreses, i a poc a poc ampliaran les línies de negoci. L’empresa estarà ubicada a Badalona a l’Avinguda Ros i Güel 13.

En una primera fase, els serveis aniran dirigits a petites i mitjanes empreses, les sol·licituds de treball vindran mitjançant un gran prescriptor del reteil, la multinacional Media Markt. Subministraran tot tipus de solucions informàtiques per a pymes des de qualsevol aspecte informàtic que aquest tipus d’empresa pot necessitar mitjançant la consultoria tecnològica, serveis de manteniment, outsourcing informàtic fins a la venda e instal·lació de software i hardware de tercers. Volen ser no només subministradors de tecnologia, sinó també proveïdors de solucions.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Juan Manuel Sánchez de Badalona, se vio obligado hace unos años, y después de 19 años de actividad, a cerrar su empresa. Actualmente está en el paro. Ha seguido con contacto con empresas del sector informático, hasta el punto de reencontrar a un buen amigo y socio financiero, con el que ha visto una oportunidad de negocio. Con él quiere abrir una empresa, SAMON Technologies con expectativas de crecimiento nacional.

El objetivo es la subcontratación de servicios de empresas de reteil, franquiciadores y distribuidoras del sector electrónico, informático, comunicaciones y nuevas tecnologías. En un principio realizarán instalaciones y mantenimientos de las áreas mencionades para empresas, y poco a poco ampliarán las líneas de negocio. La empresa estará ubicada en Badalona en la Avenida Ros i Güel 13.

En una primera fase, los servicios irán dirigidos a pequeñas y medianas empresas, las solicitudes de trabajo vendrán mediante un grande prescriptor del reteil, la multinacional Media Markt. Suministrarán todo tipo de soluciones informáticas para pymes desde cualquier aspecto informático que este tipo de empresa puede necesitar mediante la consultoría tecnológica, servicios de mantenimiento, outsourcing informático hasta la venta e instalación de software y hardware de terceros. Quieren ser no sólo suministradores de tecnología, sino también proveedores de soluciones.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

SANA, Badalona

SANA, Badalona

[:CA]Sandra Sánchez de Badalona, vol obrir SANA-Servei d’Atenció al Nen/a i a l’Adult. És un centre d’atenció psicològica a nens/es, adolescents i adults com:  dificultats derivades de l’ansietat, estats d’ànim baix, fòbies, dificultats escolars, problemes de relació, problemes de parella, situacions derivades de moments personals complexos… S’emprarà la psicoteràpia de tipus cognitiu-conductual per dur a terme el tractament.

El centre està situat al Carrer Francesc Layret, 52-54, 1r pis, porta 1 de Badalona. En un radi d’un kilòmetre es troben fins a 15 escoles i instituts. Amb aquest projecte es crea 1 lloc de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 5.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Sandra Sánchez de Badalona, quiere abrir SANA-Servicio de Atención al Niño/a y al Adulto. Es un centro de atención psicológica a niños/se, adolescentes y adultos cómo: dificultades derivadas de la ansiedad, estados de ánimo bajo, fobias, dificultades escolares, problemas de relación, problemas de pareja, situaciones derivadas de momentos personales complejos… Se empleará la psicoterapia de tipo cognitivo-conductual para llevar a cabo el tratamiento.

El centro está situado en la Calle Francesc Layret, 52-54, 1r piso, puerta 1, de Badalona. En un radio de un kilómetro se encuentran hasta 15 escuelas e institutos. Con este proyecto se crea 1 lugar de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CréditoBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 5.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Entrega dels microcrèdits del conveni amb l’Ajuntament de Badalona

Entrega dels microcrèdits del conveni amb l’Ajuntament de Badalona

[:CA]El 28 de novembre de 2017 s’ha fet la presentació dels 14 projectes seleccionats del programa #CreditBadalona, impulsat per l’Ajuntament de Badalona amb la col·laboració de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), amb els que es crearan de més de 40 nous llocs de feina a la ciutat. Els projectes han rebut un microcrèdit sense interessos que els ha permès engegar un nou negoci o consolidar una iniciativa ja existent.

La iniciativa #CreditBadalona està dotada de 270.000 euros del pressupost participatiu que va ser decidit per la ciutadania de Badalona i té com a objectiu finançar noves empreses i ajudar a les ja existents a generar ocupació a la ciutat. Els fons aportats per l’Ajuntament de Badalona han estat gestionats per la fundació privada Acció Solidària Contra l’Atur.

Fins el passat 6 de juliol es van presentar 26 sol·licituds d’ajuts per un import superior als 475.000 euros. Posteriorment s’ha fet un procés de selecció de les peticions per a la concessió finalment de 14 crèdits a empreses o projectes d’empreses. En aquest procés s’han analitzat els plans d’empresa, s’han realitzat entrevistes per valorar les aptituds dels projectes i s’han ponderat altres factors com ara, principalment, la creació d’ocupació.

Durant l’acte de presentació dels 14 projectes seleccionats l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha volgut destacar la transcendència d’aquesta iniciativa “per assolir una ciutat més justa, igualitària i inclusiva més enllà de la imprescindible creació d’ocupació”. “Aquest tipus de gestos polítics ens permeten introduir noves estructures que empoderen les petites empreses i la ciutadania i alhora permeten fer realitat projectes que potser no podrien tirar endavant sense aquestes ajudes”, ha explicat l’alcaldessa Sabater.

Amb aquest conveni es financen projectes tant innovadors com una cooperativa de serveis per AMPAs (gestionat per Fampas Badalona, un coworking de fabricació digital, una botiga de bicicletes especialitzada en missatgeria, roba cosmètica, un gimnàs de barri especialitzat en salut, un gabinet de psicologia infantil, un restaurant vegetarià de frankfurts i hamburgueses, la museïtzació d’una cerveseria de la ciutat, un taller d’expressió creativa, una empresa de serveis informàtics, una empresa de transport i uns pescadors.

Àlex Mañas, segon tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera Sostenible, també ha mostrat la seva satisfacció per “tirar endavant una iniciativa que ens permet promocionar projectes de tots els sectors, amb diferents models econòmics i marcats per la innovació en els seus models productius”. El regidor s’ha mostrat convençut que el programa #CreditBadalona “ens permet crear ocupació i alhora fomentar el creixement del teixit empresarial”.

Per la seva part, Oriol Romances, president d’Acció Solidària Contra l’Atur ha agraït a l’Ajuntament de Badalona la confiança en la fundació per realitzar aquest projecte. “Ha estat un goig poder treballar a Badalona, és una experiència que volem repetir” ha explicat Romances.[:es]El 28 de noviembre de 2017 se ha hecho la presentación de los 14 proyectos seleccionados del programa #CreditBadalona, impulsado por el Ayuntamiento de Badalona con la colaboración  de la fundación Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), con los que se crearán de más de 40 nuevos puestos de trabajo en la ciudad. Los proyectos han recibido un microcrédito sin intereses que los ha permitido poner en marcha un nuevo negocio o consolidar una iniciativa ya existente.

La iniciativa #CreditBadalona está dotada de 270.000 euros del presupuesto participativo que fue decidido por la ciudadanía de Badalona y tiene como objetivo financiar nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar ocupación a la ciudad. Los fondos aportados por el Ayuntamiento de Badalona han sido gestionados por la fundación privada Acció Solidària Contra l’Atur

Hasta el pasado 6 de julio se presentaron 26 solicitudes de ayudas por un importe superior a los 475.000 euros. Posteriormente se ha hecho un proceso de selección de las peticiones para la concesión finalmente de 14 créditos a empresas o proyectos de empresas. En este proceso se han analizado los planes de empresa, se han realizado entrevistas para valorar las aptitudes de los proyectos y se han ponderado otros factores como por ejemplo, principalmente, la creación de ocupación.

Durando el acto de presentación de los 14 proyectos seleccionados la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha querido destacar la trascendencia de esta iniciativa “para lograr una ciudad más justa, igualitaria e inclusiva más allá de la imprescindible creación de ocupación”. “Este tipo de gestos políticos nos permiten introducir nuevas estructuras que empoderen las pequeñas empresas y la ciudadanía y a la vez permiten hacer realidad proyectas que quizás no podrían salir adelante sin estas ayudas”, ha explicado la alcaldesa Sabater.

Con este convenio se financian proyectos tanto innovadores como una cooperativa de servicios por AMPAs (gestionado por Fampas Badalona, un coworking de fabricación digital, una tienda de bicicletas especializada en mensajería, roba cosmética, un gimnasio de barrio especializado en salud, un gabinete de psicología infantil, un restaurante vegetariano de frankfurts y hamburguesas, la museización de una cervecería de la ciudad, un taller de expresión creativa, una empresa de servicios informáticos, una empresa de transporte y unos pescadores.

Àlex Mañas, segundo teniente de alcaldía y regidor del Ámbito de Badalona Próspera Sostenible, también ha mostrado su satisfacción para “salir adelante una iniciativa que nos permite promocionar proyectos de todos los sectores, con diferentes modelos económicos y marcados por la innovación en sus modelos productivos”. El regidor se ha mostrado convencido que el programa #CreditBadalona “nos permite crear ocupación y a la vez fomentar el crecimiento del tejido empresarial”.

Por su parte, Oriol Romances, presidente de Acció Solidària Contra l’Atur ha agradecido en el Ayuntamiento de Badalona la confianza en la fundación para realizar este proyecto. “Ha sido un gozo poder trabajar en Badalona, es una experiencia que queremos repetir” ha explicado Romances.[:]

26 projectes presentats, Conveni de col·laboració amb Badalona

[:CA]S’han presentat un total de 26 projectes arran del conveni de col·laboració que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per posar en marxa una actuació integrada de promoció activa de l’ocupació a aquesta ciutat i que compta amb una dotació de 270.000 €.

El període de sol·licitud per demanar un microcrèdit per la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini va ser del 6 d’abril al 6 de juliol de 2017.

Ara s’inicia el procés d’estudi i valoració dels projectes que es durà a terme durant aquest estiu. L’import sol·licitat és en global de més de 400.000 €

Ens alegrem que hi hagi hagut una resposta tant positiva a aquesta convocatòria.[:es]Se han presentado un total de 26 proyectos a raíz del convenio de colaboración que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para poner en marcha una actuación integrada de promoción activa de la ocupación en esta ciudad y que cuenta con una dotación de 270.000 €.

El periodo de solicitud para pedir un microcrédito por la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo fue del 6 de abril al 6 de julio de 2017.
Ahora se inicia el proceso de estudio y valoración de los proyectos que se llevará a cabo durante este verano. El importe solicitado es en global de más de 400.000 €.

Nos alegramos que haya habido una respuesta tan positiva a esta convocatoria.[:]