[:CA]Durant aquests darrers anys hi ha hagut polèmiques a la UE sobre les polítiques anti-crisi que han incrementat molt les desigualtats socials; també hem tingut a Espanya debats sobre la reforma laboral i les retallades; i ara, a Catalunya veiem una inesperada i important confrontació al voltant de l’IRPF. Per això resulta interessant explicar les dades i les conclusions d’un recent estudi de l’IVIE de València sobre els efectes de la crisi en la distribució de la renda de les famílies.

La conclusió de l’estudi, no per esperada menys preocupant, és que el nivell de vida mig de les llars espanyoles s’ha reduït més de un 20% entre 2007 i 2013, havent retrocedit a nivells de fa 20 anys; i que la distribució de la renda ha empitjorat tant, que els índexs actuals de desigualtat representen màxims històrics des que hi ha dades disponibles. Això vol dir que en conjunt som més pobres, i sobre tot, que som molt més desiguals. Agafant dades de l’estudi, es pot dir que  la classe “alta” segueix sent el 9% de la població; la “mitja” ha baixat del 59% al 52%; i la “baixa” ha augmentat del 31% al 38%. Cap a uns tres milions de persones han deixat una situació que es considerava relativament confortable i amb perspectives de futur, i han caigut a una altra en la que s’apropen perillosament a la pobresa.

Analitzo una mica les causes d’aquesta evolució, els punts foscos i les clarors. Però, per fer-ho, cal aclarir primer quatre conceptes:

 1. Renda de Mercat: La que les persones reben a canvi del el seu treball, o com a rendiments del seu capital.
 2. Renda Bruta: L’anterior més els ingressos que venen de les transferències socials (pensions, subsidis d’atur, i altres). Aquests son els Ingressos Totals.
 3. Renda Disponible: La que queda després de pagar els impostos directes, fonamentalment IRPF i Patrimoni.
 4. Renda Ajustada: El resultat de sumar-hi la renda en espècies, és a dir la utilització dels serveis públics gratuïts o subvencionats, sobre tot la sanitat i l’educació públiques.

La Bruta és superior a la de Mercat; la Disponible és menor que la Bruta, i la Ajustada torna a ser més gran que la Disponible, encara que no toquin els diners.  Què ha anat passant aquests anys en tot aquests procés?

 1. Rendes de mercat. Em centro en les del treball, ja que sumant salaris i ingressos d’autònoms representen gaire bé un 80% del total, i tenen els mateixos problemes. La crisi ha disminuït la demanda de treball, i ha creat molt atur, sobre tot en activitats de baixa qualificació i de baix sou. A més, ha estirat els salaris a la baixa, per la reducció del consum, i per la darrera reforma laboral. La recuperació d’ocupació dels darrers anys s’ha fet en gran part a través de contractes temporals i/o a temps parcial; també una part en forma de treballs autònoms. La temporalitat i el treball parcial fan que l’augment de persones “ocupades” sigui molt menor que l’augment de “hores totals treballades”. En el cas els autònoms passa quelcom similar. Per tant és fàcil entendre que no ha augmentat la intensitat global de treball,  ha baixat la seva retribució, i ha augmentat la desigualtat, ja que s’ha produït una reducció dràstica de rendes, que ha afectat sobre tot als estrats de rendes més baixes. ¿Quins mecanismes públics han actuat per mitigar aquesta perillosa i desigual disminució de rendes?
 2. Renda bruta. Les transferències monetàries de la S.S., especialment les pensions (que s’han mantingut, a base d’utilitzar la “guardiola” de la S.S.), i els subsidis d’atur (que han augmentat , al augmentar els aturats) han servit de coixí a la reducció d’ingressos, i han tingut un bon efecte redistributiu. Les pensions han estat el principal element que ha evitat que les desigualtats no fossin encara majors. Sense les pensions, la desigualtat en la renda bruta de les llars hagués crescut encara un 21% més, i sense el subsidi d’atur, un altre 9%. Si repartim medalles en el conjunt de mesures públiques, les pensions han representat el 45% de tot l’efecte redistributiu; i els subsidis un 16%.
 3. Renda disponible. Després de pagar impostos, es podia esperar que es millorés la distribució de la renda respecte de la bruta. L’efecte ha estat molt moderat. Una vegada més apareix la poca progressivitat del nostre sistema fiscal. L’estudi només atribueix als impostos directes un 8% de contribució a la redistribució. Si, a més de IRPF i Patrimoni, pensem en altres impostos (IVA i Successions…) podríem pensar que el sistema actual pot arribar a ser regressiu. I ja no cal ni pensar, si valoréssim l’efecte del frau fiscal…
 4. Renda Ajustada. Valorar en termes de “renda” els serveis públics és complex, però hi ha prou experiència per fer-ho. Aquests dos serveis han contribuït, la sanitat en un 19%, i l’educació en un 12%, a fer menys dramàtica la reducció d’ingressos i la desigualtat.

Dues observacions:

 • Les retallades en un i altre servei han anat degradant successivament aquests efectes.
 • No queda gens clar que la gratuïtat parcial dels estudis universitaris contribueixi a disminuir les desigualtats; podria ser millor un adequat sistema de beques.
 1. Perspectives difícils. Hem anat enrere en riquesa i no hem pogut compensar el gran augment de les desigualtats. Quatre perspectives:
 • Calen polítiques per tal que el mercat de treball generi més rendes, basant la competitivitat en factors diferents dels salaris, i reduint l’actual polarització salarial.
 • Les pensions han estat un gran equilibrador, però les seves reserves s’estan esgotant i la demografia anuncia que no podran seguir fent aquest paper.
 • Sanitat i educació públiques han tingut també un bon paper amortiguador, però les polítiques de retallades implantades, l’estan reduint contínuament.
 • Finalment, és clar que el sistema fiscal és el nostre punt més dèbil, ja que recapta una part insuficient de la renda generada, i no és prou progressiu.

Necessitem millorar-lo. Benvinguda sigui la polèmica actual!

Joan Majó, enginyer i ex ministre

 

 [:es]Durante estos últimos años ha habido polémicas a la UE sobre las políticas anti-crisis que han incrementado mucho las desigualdades sociales; también hemos tenido en España debates sobre la reforma laboral y los recortes; y ahora, en Cataluña vemos una inesperada e importante confrontación alrededor del IRPF. Por eso resulta interesando explicar los datos y las conclusiones de un reciente estudio del IVIE de Valencia sobre los efectos de la crisis en la distribución de la renta de las familias.

La conclusión del estudio, no por esperada menos preocupante, es que el nivel de vida medio de los hogares españoles se ha reducido más de un 20% entre 2007 y 2013, habiendo retrocedido a niveles de hace 20 años; y que la distribución de la renta ha empeorado tanto, que los índices actuales de desigualdad representan máximos históricos desde que hay datos disponibles. Esto quiere decir que en conjunto somos más pobres, y sobre todo, que somos mucho más desiguales. Cogiendo datos del estudio, se puede decir que la clase “alta” sigue siendo el 9% de la población; la “media” ha bajado del 59% al 52%; y la “baja” ha aumentado del 31% al 38%. Casi unos tres millones de personas han dejado una situación que se consideraba relativamente confortable y con perspectivas de futuro, y han caído a otra en la que se acercan peligrosamente a la pobreza.

Analizo un poco las causas de esta evolución, los puntos oscuros y las claridades. Pero, para hacerlo, hay que aclarar primero cuatro conceptos:

 1. Renta de Mercado. La que las personas reciben a cambio del su trabajo, o como rendimientos de su capital.
 2. Renta Sucia. El anterior más los ingresos que venden de las transferencias sociales (pensiones, subsidios de paro, y otros). Estos sueño los Ingresos Totales.
 3. Renta Disponible. La que queda después de pagar los impuestos directos, fundamentalmente IRPF y Patrimonio.
 4. Renta Ajustada. El resultado de sumar la renta en especies, es decir la utilización de los servicios públicos gratuitos o subvencionados, sobre todo la sanidad y la educación públicas.

 La Sucia es superior a la de Mercado; la Disponible es menor que la Sucia, y la Ajustada vuelve a ser más grande que la Disponible, aunque no toquen el dinero. ¿Qué ha ido pasando estos años en todo estos proceso?

 1. Rentas de mercado. Me centro en las del trabajo, puesto que sumando salarios e ingresos de autónomos representan muy bien un 80% del total, y tienen los mismos problemas. La crisis ha disminuido la demanda de trabajo, y ha creado mucho paro, sobre todo en actividades de baja calificación y de bajo sueldo. Además, ha estirado los salarios a la baja, por la reducción del consumo, y por la última reforma laboral. La recuperación de ocupación de los últimos años se ha hecho en gran parte a través de contratos temporales y/o a tiempo parcial; también una parte en forma de trabajos autónomos. La temporalidad y el trabajo parcial hacen que el aumento de personas “ocupadas” sea muy menor que el aumento de “horas totales trabajadas”. En el caso los autónomos pasa algo similar. Por lo tanto es fácil entender que no ha aumentado la intensidad global de trabajo, ha bajado su retribución, y ha aumentado la desigualdad, puesto que se ha producido una reducción drástica de rentas, que ha afectado sobre todo a los estratos de rentas más bajas. ¿Qué mecanismos públicos han actuado para mitigar esta peligrosa y desigual disminución de rentas?
 2. Renta sucia. Las transferencias monetarias de la S.S., especialmente las pensiones (que se han mantenido, en base de utilizar la “hucha” de la S.S.), y los subsidios de paro (que han aumentado , al aumentar los parados) han servido de almohada a la reducción de ingresos, y han tenido un buen efecto redistributivo. Las pensiones han sido lo principal elemento que ha evitado que las desigualdades no fueran todavía mayores. Sin las pensiones, la desigualdad en la renta sucia de los hogares hubiera crecido todavía un 21% más, y sin el subsidio de paro, otro 9%. Si repartimos medallas en el conjunto de medidas públicas, las pensiones han representado el 45% de todo el efecto redistributivo; y los subsidios un 16%.
 3. Renta disponible. Después de pagar impuestos, se podía esperar que se mejorara la distribución de la renta respecto de la sucia. El efecto ha sido muy moderado. Una vez más aparece la poca progresividad de nuestro sistema fiscal. El estudio sólo atribuye a los impuestos directos un 8% de contribución a la redistribución. Si, además de IRPF y Patrimonio, pensamos en otros impuestos (IVA y Sucesiones…) podríamos pensar que el sistema actual puede llegar a ser regresivo. Y ya no hace falta ni pensar, si valoráramos el efecto del fraude fiscal…
 4. Renta Ajustada. Valorar en términos de “renta” los servicios públicos es complejo, pero hay bastante experiencia para hacerlo. Estos dos servicios han contribuido, la sanidad en un 19%, y la educación en un 12%, a hacer menos dramática la reducción de ingresos y la desigualdad. Dos observaciones:
 • Los recortes en uno y otro servicio han ido degradando sucesivamente estos efectos.
 • No queda nada claro que la gratuidad parcial de los estudios universitarios contribuya a disminuir las desigualdades; podría ser mejor un adecuado sistema de becas.
 1. Perspectivas difíciles. Hemos ido atrás en riqueza y no hemos podido compensar el gran aumento de las desigualdades. Cuatro perspectivas:
 • Hacen falta políticas para que el mercado de trabajo genere más rentas, basando la competitividad en factores diferentes de los salarios, y reduciendo la actual polarización salarial.
 • Las pensiones han sido un grande equilibrador, pero sus reservas se están agotando y la demografía anuncia que no podrán seguir haciendo este papel.
 • Sanidad y educación públicas han tenido también un buen papel amortiguador, pero las políticas de recortes implantados, lo están reduciendo continuamente.
 • Finalmente, está claro que el sistema fiscal es nuestro punto más débil, puesto que recauda una parte insuficiente de la renta generada, y no es bastante progresivo.

Necesitamos mejorarlo. ¡Bienvenida sea la polémica actual!

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]