[:CA]Des de fa uns mesos, aquest 2017, a Acció Solidària Contra l’Atur hem posat en marxa una comissió de seguiment de projectes.

Es tracta de conèixer com avancen alguns dels projectes finançats per la Fundació, de poder donar-los suport quan sigui necessari i d’altra banda, estudiar els conjunts de projectes considerats, per extreure, en funció de l’agrupació per tipologia dels projectes, coneixement que ens ajudi a millorar els processos de decisió en l’adjudicació dels mateixos.

ASCA es dedica, fonamentalment, a finançar projectes viables, amb préstecs / microcrèdits sense interessos a retornar, a promotors que creïn i /o consolidin llocs de treball i que tinguin dificultats, per diferents raons d’obtenir-la de les entitats financeres.

Unes de les visites realitzades fa unes setmanes va ser a una escola de robòtica: Daidalos Education, creada per una parella (ella sense feina, ell psicòleg amb feina precària) amb tres fills.

L’escola s’inscriu en el capítol d’activitats complementàries per a infants a partir de sis anys. Els alumnes van després de la finalització de la jornada escolar i també en caps de setmana. En el primer any de funcionament, han captat de l’ordre de 50 alumnes, xifra en concordança amb la prevista en el Pla d’Empresa.

Quan els hi vàrem preguntar, a la parella, com anaven les coses i quin resultat tenia l’activitat, ens van respondre: “l’escola ens permet pagar el lloguer de casa nostre”.

Aquesta, pensem, és la millor resposta que podríem escoltar, que justifica i gratifica la nostra actuació, dirigida a què tothom tingui l’oportunitat de començar de nou, de sentir-se persona, de tornar a “ser”, de tenir una vida digna.

Miquel Vila[:es]Desde hace unos meses, este 2017, en Acció Solidària Contra l’Atur hemos puesto en marcha una comisión de seguimiento de proyectos.

Se trata de conocer cómo avanzan algunos de los proyectos financiados por la Fundación, de poder apoyarlos cuando sea necesario y por otro lado, estudiar los conjuntos de proyectos considerados, para extraer, en función de la agrupación por tipología de los proyectos, conocimiento que nos ayude a mejorar los procesos de decisión en la adjudicación de los mismos.

ASCA
se dedica, fundamentalmente, a financiar proyectos viables, con préstamos / microcréditos sin intereses a devolver, a promotores que creen y /o consoliden puestos de trabajo y que tengan dificultades, por diferentes razones de obtenerla de las entidades financieras.

Unas de las visitas realizadas hace unas semanas estuvo en una escuela de robótica: Daidalos Education, creada por una pareja (ella sin trabajo, él psicólogo con trabajo precario) con tres hijos.

La escuela se inscribe en el capítulo de actividades complementarias para niños a partir de seis años. Los alumnos van después de la finalización de la jornada escolar y también en fines de semana. En el primer año de funcionamiento, han captado de la orden de 50 alumnos, cifra en concordancia con la prevista en el Plan de empresa.

Cuando se los preguntamos, a la pareja, como iban las cosas y qué resultado tenía la actividad, nos respondieron: “la escuela nos permite pagar el alquiler de nuestra casa”.

Esta, pensamos, es la mejor respuesta que podríamos escuchar, que justifica y gratifica nuestra actuación, dirigida a qué todo el mundo tenga la oportunidad de empezar de nuevo, de sentirse persona, de volver a “ser”, de tener una vida digna.

Miquel Vila

 [:]