[:CA]SAOPRAT és una empresa de caràcter social constituïda l’any 2007 i domiciliada al Prat de Llobregat. Està reconeguda per la Generalitat de Catalunya i la seva funció bàsica és donar sortida real en el món laboral a joves entre 16/23 anys, que per circumstàncies vàries no hi poden accedir, facilitant així el seu aprenentatge mitjançant contracte parcial en cursos en forma prelaboral en les branques d’oficial de la construcció i en disseny gràfic. Les seves línies d’actuació són: Reformes integrals i manteniment general d’edificis i dissenys gràfics i xarxes 2.0.

Per raó dels convenis signats amb institucions públiques i privades, la seva marxa financera està supeditada a la concessió de subvencions en el transcurs de l’exercici fiscal. Per adequar les dates de concessió a les seves necessitats del moment ens sol·liciten un préstec pont  a retornar en quotes mensuals, o en la seva restant totalitat en quant es fes efectiva la subvenció.

Acció Solidària Contra l’Atur aprova un préstec sense interès de 21.000 €.

 [:es]SAOPRAT es una empresa de carácter social constituida en 2007 y domiciliada al Prat de Llobregat. Está reconocida por la Generalitat de Cataluña y su función básica es dar salida real en el mundo laboral a jóvenes entre 16/23 años, que por circunstancias varias no pueden acceder, facilitando así su aprendizaje mediante contrato parcial en cursos en forma *prelaboral en las ramas de oficial de la construcción y en diseño gráfico. Sus líneas de actuación son: Reformas integrales y mantenimiento general de edificios y diseños gráficos y redes 2.0.

Por razón de los convenios firmados con instituciones públicas y privadas, su marcha financiera está supeditada a la concesión de subvenciones en el transcurso del ejercicio fiscal. Para adecuar las fechas de concesión a sus necesidades del momento nos solicitan un préstamo puente de 21.000 €, a devolver en cuotas mensuales, o en su restante totalidad en cuánto se haz efectiva la subvención.

Acció Solidària Contra l’Atur aprueba un préstamo sin interés de 21.000 €.[:]