[:CA]2015_12_09_Regular_Joan_MajóSegur que hem participat en converses o discussions, sobre quina és la millor manera d’organitzar un país per aconseguir que generi més riquesa i que a més es distribueixi de la millor manera possible. En dues paraules: com aconseguir una societat més productiva i més justa socialment. Durant el segle XX, tant les teories econòmiques com les ideologies han fet aquests dos objectius el centre del seu treball i de les seves lluites acadèmiques o polítiques. M’agradaria, a costa de simplificar el que és complex, exposar un esquema de les diverses opcions possibles. Cal analitzar el tema, recorrent successivament tres nivells de discussió.

  1. Contradicció o complementarietat? Alguns corrents defensen que aquests dos objectius són força contradictoris. Argumenten que l’acumulació de riquesa afavoreix una major inversió productiva a la recerca de beneficis, i que la desigualtat social estimula l’esforç de les persones per aconseguir millorar la seva situació. La cobdícia d’uns i el desig de millora dels altres són positius per a tothom. Més inversió i més esforç personal, suposa més productivitat, més ocupació, i més creixement. No descarten la recerca de l’equitat, però insisteixen que “primer cal generar riquesa, i després repartir-la …”

Sense negar part d’aquests arguments, altres veiem aquests dos objectius com a complementaris, sobretot en societats que ja han assolit un cert nivell de desenvolupament. Major igualtat de rendes permet una població activa molt més sana i més formada; produeix més cohesió social; i crea un millor capital humà, que eleva els nivells de productivitat i d’innovació, generant al mateix temps una major demanda de consum. L’estímul paral·lel del creixement i de l’equitat, suposa una realimentació entre tots dos que produeix els millors resultats, tal com es va comprovar a Europa durant la segona meitat del passat segle.

  1. Mercat o Planificació? Quina és la millor manera de fer-los complementaris? Crec que és un debat ja tancat. L’experiència de les economies soviètiques ha posat en evidència que el funcionament d’un mercat de lliure competència és més adequat per a aconseguir una bona assignació de recursos que una economia planificada. Aquesta, a més, suposa acceptar de sistemes dictatorials que eliminen no només les llibertats econòmiques, sinó també les de naturalesa civil.

Però l’opció pel mercat no es pot prendre sense tenir en compte dos precaucions. En primer lloc cal assegurar que en ell funcioni molt bé la competència, ja que en ella està l’origen dels seus avantatges. Això vol dir que aquells sectors en què hi ha monopolis o oligopolis, o han de ser de propietat pública, o han de ser objecte d’una regulació molt estricta. I en segon lloc, cal corregir les desigualtats de rendes que crea el mercat. Algunes d’aquestes desigualtats es poden corregir amb una bona regulació, i altres amb una bona redistribució.

  1. Regulació o redistribució? Finalment, als partidaris d’una economia de mercat, i alhora d’una major justícia social, se’ns planteja la disjuntiva de, o bé evitar que el mercat generi excessives desigualtats (regular el mercat) o fer una redistribució a posteriori de les rendes (sistema fiscal i estat del benestar). El primer suposa mesures com salari mínim, forquilla màxima de salaris, convenis col·lectius de sector, amb una fiscalitat moderada. El segon vol dir fiscalitat forta, pensions no contributives, assegurança d’atur públic, serveis públics universals amb gratuïtat total, renda mínima garantida …

Necessitem buscar una combinació de regulació i redistribució que, a nivell conceptual, millori la igualtat sense perjudicar el dinamisme de l’economia, i que, a nivell pràctic, millori l’eficàcia i el control de compliment de les mesures polítiques. Conceptualment, jo sempre he estat partidari de la redistribució; però veient la nostra incapacitat de controlar el frau fiscal, i davant la demagògia populista actual en relació al “pes” dels impostos, crec que, en paral·lel amb la reforma fiscal, hem de donar passos en mesures de regulació que, per exemple, no permetin salaris excessivament baixos ni alts, i que eliminin les rendes procedents de les operacions especulatives que no produeixen valor real.

Joan Majó, enginyer i exministre.

Novembre de 2015[:es]2015_12_09_Regular_Joan_MajóSeguro que hemos participado en conversaciones o  discusiones, sobre cual es la mejor forma de organizar un país para conseguir que genere más riqueza y que además se distribuya de la mejor manera posible. En dos palabras: cómo conseguir una sociedad más productiva y más justa socialmente. Durante el siglo XX, tanto las teorías económicas como las ideologías han hecho de estos dos objetivos el centro de su trabajo y de sus luchas académicas o políticas. Me gustaría, a costa de simplificar lo que es complejo, exponer un esquema de las diversas opciones posibles. Es necesario analizar el tema, recorriendo sucesivamente tres niveles de discusión.

  1. ¿Contradicción o complementariedad? Algunas corrientes defienden que estos dos objetivos son bastante contradictorios. Argumentan que la acumulación de riqueza favorece una mayor inversión productiva en busca de beneficios, y que la desigualdad social estimula el esfuerzo de las personas para conseguir mejorar su situación. La codicia de unos y el deseo de mejora de los otros son positivos para todos. Más inversión y más esfuerzo personal, supone más productividad, más ocupación, y mayor crecimiento. No descartan la búsqueda de la equidad, pero insisten en que “primero hay que generar riqueza, y luego repartirla…”

Sin negar parte de estos argumentos, otros vemos estos dos objetivos como complementarios, sobre todo en sociedades que han alcanzado ya un cierto nivel de desarrollo. Mayor igualdad de rentas permite una población activa mucho más sana y más formada; produce más cohesión social; y crea un mejor capital humano, que eleva los niveles de productividad y de innovación, generando al mismo tiempo una mayor demanda de consumo. El estímulo paralelo del crecimiento y de la equidad, supone una realimentación entre ambos que produce los mejores resultados, tal como se comprobó en Europa durante la segunda mitad del pasado siglo.

  1. ¿Mercado o Planificación? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlos complementarios? Creo que es un debate ya cerrado. La experiencia de las economías soviéticas ha puesto en evidencia que el funcionamiento de un mercado de libre competencia es más adecuado para conseguir una buena asignación de recursos que una economía planificada. Ésta, además, supone  aceptar de sistemas dictatoriales que eliminan no sólo las libertades económicas, sino también las de naturaleza civil.

Pero la opción por el mercado no se puede tomar sin tener en cuenta  dos precauciones. En primer lugar hay que asegurar que en él funcione muy bien la competencia, ya que en ella está el origen de sus ventajas. Esto significa que aquellos sectores en los que existen monopolios u oligopolios, o deben ser de propiedad pública, o deben ser objeto de una regulación muy estricta. Y en segundo lugar, hay que corregir las desigualdades de rentas que crea el mercado. Algunas de estas desigualdades se pueden corregir con una buena regulación, y otras con una buena redistribución.

  1. ¿Regulación o redistribución? Finalmente, a los partidarios de una economía de mercado, y a la vez de una mayor justicia social, se nos plantea la disyuntiva de, o bien evitar que el mercado genere excesivas desigualdades (regular el mercado) o hacer una redistribución a posteriori de las rentas (sistema fiscal y estado del bienestar). Lo primero supone medidas como salario mínimo, horquilla máxima de salarios, convenios colectivos de sector, con una fiscalidad moderada. Lo segundo significa fiscalidad fuerte, pensiones no contributivas, seguro de paro público, servicios públicos universales con gratuidad total, renta mínima garantizada…

Necesitamos buscar una combinación de regulación y redistribución que, a nivel conceptual, mejore la igualdad sin perjudicar el dinamismo de la economía, y que, a nivel práctico, mejore la eficacia y el control de cumplimiento de las medidas políticas. Conceptualmente, yo siempre he sido partidario de la redistribución; pero viendo nuestra incapacidad de controlar el fraude fiscal, y ante la demagogia populista actual en relación al “peso” de los impuestos, creo que, en paralelo con la reforma fiscal, debemos dar pasos en medidas de regulación que, por ejemplo, no permitan salarios excesivamente bajos ni altos, y que eliminen las rentas procedentes de las operaciones especulativas que no producen valor real.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.

Novembre de 2015[:]