[:CA]Afortunadament, s’ha creat un corrent molt majoritària cap a la necessitat de regeneració i de neteja de la nostra societat, especialment (encara que no solament) del component polític de la mateixa. Per evitar els maquillatges, o les simples simulacions, però també les possibles exageracions demagògiques, seria bo que tinguéssim clars alguns criteris a l’hora d’utilitzar les paraules i d’analitzar els comportaments de les persones per veure si es corresponen a les funcions i als objectius que se’ls atribueixen pel paper que en cada moment tenen en la societat. Intentaré aportar la meva visió d’alguns casos concrets.

Sector públic i sector privat. Crec que aquesta divisió radical respon a una simplificació excessiva i té el perill de confondre els interessos col·lectius amb els interessos privats o personals. Prefereixo parlar de quatre tipus d’activitats que cal considerar de manera diferent:

1. Treballar per interessos col·lectius des del sector públic. (Política).

2. Treballar per interessos col·lectius des d’organitzacions del sector privat sense afany de lucre. (Tercer sector social, ONG, fundacions).

3. Treballar en organitzacions empresarials amb afany de lucre. (Empreses, cooperatives, professionals liberals ….).

4. Gestionar serveis públics en entitats o empreses de capital públic. En tots i cadascun d’aquests casos hi ha regles, normes, incentius i objectius que permeten fer el judici d’una actuació, i no són els mateixos. Vegem:

Política. En aquest camp la regla fonamental és que el polític ha d’estar al servei dels ciutadans que li han encomanat que els representi i que han acceptat els objectius que els ha proposat. Les seves actuacions han d’estar dirigides a la consecució d’aquests objectius col·lectius, i no hauria d’orientar la seva actuació en clara contradicció amb ells, llevat que les circumstàncies conjunturals li obliguin a canviar (canvi que si és important hauria de significar una consulta prèvia …) Una de les desviacions intolerables és l’ocultació o la mentida, ja que trenca radicalment la confiança en què està basada la representació que ha obtingut. L’altra, més evident, és l’anteposició d’interessos personals o de partit, per davant dels generals; en casos molt greus, la satisfacció d’interessos particulars a canvi d’un lucre personal, o la utilització de diners públics per a finalitats particulars. Aquests últims aspectes són els que normalment es coneixen com corrupció, però penso que la corrupció ha d’incloure també altres casos.

Tercer sector social. És un àmbit d’un gran valor, a donar suport i a estendre. Però en ell operen de vegades organitzacions que no responen al que el seu nom indica. Cal separar clarament aquelles organitzacions no mercantils que presten serveis socials sense afany de lucre, d’aquelles empreses que són concessionàries de serveis públics però que, legítimament, busquen a través d’aquesta activitat un benefici econòmic. En aquests casos l’obtenció del benefici pot entrar en contradicció amb la qualitat o l’extensió del servei, i per tant les normes a través de les quals s’actua no poden ser les normes del mercat sinó les que es fixin molt clarament en el “encàrrec “i es comprovin amb regularitat. L’actitud del sector públic enfront d’una ia altres hauria de ser diferent. També passa de vegades que moltes organitzacions que prenen la forma de Fundacions i s’acullen a aquest règim, són en realitat simples associacions sense recursos propis (sense Capital fundacional), i poden obeir a finalitats que no són exclusivament les de servei públic.

Canvi de sector. És bo ser exigent per evitar que persones amb una trajectòria vital purament política trobin al final de la mateixa un acomodament en empreses privades, simplement per aprofitar la seva capacitat de relació personal. Això és més clar encara si es tracta d’empreses privatitzades per governs anteriors en els quals hi van participar. Però no crec que fos bo impedir que es pugui demanar a persones que hagin tingut una llarga etapa de gestió en el sector privat, que aportin la seva experiència i capacitats al servei dels interessos generals, com a gestors d’empreses o d’interessos públics, i que per tant és lògic que un cop finalitzada aquesta etapa puguin tornar amb tota naturalitat, i sense crítiques, al sector privat. Aquestes dues situacions exposades posen de manifest tres problemes que cal abordar: les dificultats de la “reincorporació” dels polítics al món privat (excepte els que tenen fortuna o possibilitat d’aconseguir una excedència …); la creixent “inhibició” de moltes persones davant les ofertes d’incorporació al sector públic; i (en menor grau) els sistemes de retribució dels càrrecs d’aquest sector, en comparació amb el privat. La solució dels mateixos podria aportar una millora en la composició del sector públic, i un major acostament amb el conjunt de la ciutadania. Una important conseqüència seria la desaparició del tòpic de la “classe política”, que és la plasmació d’aquest distanciament.

La desitjada i proclamada “regeneració” demana molts canvis legals i socials, però entre altres abordar els problemes indicats amb rigor i sense demagògia.

Joan Majó, enginyer i exministre[:es]Afortunadamente, se ha creado una corriente muy mayoritaria hacia la necesidad de regeneración y de limpieza de nuestra sociedad, especialmente (aunque no solamente) del componente político de la misma. Para evitar los maquillajes, o las simples simulaciones, pero también las posibles exageraciones demagógicas, seria bueno que tuviéramos claros algunos criterios a la hora de utilizar las palabras y de analizar los comportamientos de las personas para ver si se corresponden a las funciones y a los objetivos que se les atribuyen por el papel que en cada momento tienen en la sociedad. Intentaré aportar mi visión de algunos  casos concretos.

Sector público y sector privado. Creo que esta división radical responde a una simplificación excesiva y tiene el peligro de confundir los intereses colectivos con los intereses privados o personales. Prefiero hablar de cuatro tipos de actividades que hay que considerar de forma distinta:

1. Trabajar para intereses colectivos desde el sector público. (Política).

2. Trabajar para intereses colectivos desde organizaciones del sector privado sin afán de lucro. (Tercer sector social, ONGs, Fundaciones).

3. Trabajar en organizaciones empresariales con afán de lucro. (Empresas, Cooperativas, Profesionales liberales….).

4. Gestionar servicios públicos en entidades o empresas de capital público. En todos y cada uno de estos casos existen reglas, normas, incentivos y objetivos que permiten hacer el juicio de una actuación, y no son los mismos. Veamos:

Política. En este campo la regla fundamental es que el político debe estar al servicio de los ciudadanos que le han encomendado que les represente y que han aceptado los objetivos que les ha propuesto. Sus actuaciones deben estar dirigidas a la consecución de estos objetivos colectivos, y no debería orientar su actuación en clara contradicción con ellos, excepto que las circunstancias coyunturales le obliguen a cambiarlos (cambio que si es importante debería significar una consulta previa…) Una de las desviaciones intolerables es la ocultación o la mentira, ya que rompe radicalmente la confianza en la que está basada la representación que ha obtenido. La otra, más evidente, es la anteposición de intereses personales o de partido, por delante de los generales; en casos muy graves, la satisfacción de intereses particulares a cambio de un lucro personal, o la utilización de dinero público para finalidades particulares. Estos últimos aspectos son los que normalmente se conocen como corrupción, pero pienso que la corrupción debe incluir también otros casos.

Tercer sector social. Es un ámbito de un gran valor, a apoyar y a extender. Pero en él operan a veces organizaciones que no responden a lo que su nombre indica. Es necesario separar claramente aquellas organizaciones no mercantiles que prestan servicios sociales sin afán de lucro, de aquellas empresas que son concesionarias de servicios públicos pero que, legítimamente, buscan a través de esta actividad un beneficio económico. En estos casos la obtención del beneficio puede entrar en contradicción con la calidad o la extensión del servicio, y por lo tanto las normas a través de las cuales se actúa no pueden ser las normas del mercado sino las que se fijen muy claramente en el “encargo” y se comprueben con regularidad. La actitud del sector público frente a una y a otras debería ser diferente. También ocurre a veces que muchas organizaciones que toman la forma de Fundaciones y se acogen a este régimen, son en realidad simples asociaciones sin recursos propios (sin Capital Fundacional), y pueden obedecer a finalidades que no son exclusivamente las de servicio público.

Cambio de sector. Es bueno ser exigente para evitar que personas con una trayectoria vital puramente política encuentren al final de la misma un acomodo en empresas privadas, simplemente para aprovechar su capacidad de relación personal. Esto es más claro aún si se trata de empresas privatizadas por gobiernos anteriores en los que ellas participaron. Pero no creo que fuera bueno impedir que se pueda pedir a personas que hayan tenido una larga etapa de gestión en el sector privado, que aporten su experiencia y capacidades al servicio de los intereses generales, como gestores de empresas o de intereses públicos, y que por lo tanto es lógico que una vez finalizada esta etapa puedan volver con toda naturalidad, y sin críticas, al sector privado. Estas dos situaciones expuestas ponen de manifiesto tres problemas que hay que abordar: las dificultades de la “reincorporación” de los políticos al mundo privado (excepto los que tienen fortuna o posibilidad de conseguir una excedencia…);  la creciente “inhibición” de muchas personas ante las ofertas de incorporación al sector público; y (en menor grado) los sistemas de retribución de los cargos de dicho sector, en comparación con el privado.  La solución de los mismos podría aportar una mejora en la composición del sector público, y un mayor acercamiento con el conjunto de la ciudadanía. Una importante consecuencia seria la desaparición del tópico de la “clase política”, que es la plasmación de este distanciamiento.

La deseada y proclamada “regeneración” pide muchos cambios legales y sociales, pero entre otros abordar los problemas indicados con rigor i sin demagogia.

 

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]