[:CA]Després de la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona el passat 29/12/2016 per posar en marxa una actuació integrada de promoció activa de l’ocupació a Badalona i que compta amb una dotació de 270.000 €, s’obre el període per sol·licitar un microcrèdit per la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini.

Període de sol·licitud:

 • Del 06/04/2017 al 06/07/2017.

Característiques:

 • Crèdit de fins a 25.000 €.
 • Interès al 0% i sense comissions.
 • Carència: possibilitat de quotes reduïdes els sis primers mesos.
 • Fins a tres anys de termini per retornar el préstec. En cap cas el període de devolució podrà ultrapassar el termini de vigència del conveni.
 • Amortització i quotes mensuals.
 • Sense aval, la garantia del projecte empresarial és la seva pròpia viabilitat.

Requisits:

 • Tenir un projecte empresarial amb seu a la ciutat de Badalona.
 • Tenir permís de treball.
 • Ser major d’edat.
 • Tenir un pla de negoci viable i creador d’ocupació.

Beneficiaris:

 • Emprenedors majors d’edat amb el permís de treball (en el cas d’estrangers) i que vulguin endegar un nou projecte empresarial amb seu a la ciutat de Badalona, amb qualsevol forma jurídica.
 • Petites empreses comercials, industrials i de serveis, amb qualsevol forma jurídica, ubicades a Badalona, que vulguin desenvolupar un nou producte o servei, i realitzar inversions que suposin una ampliació, de condicionament de locals o millora de la capacitat productiva, expansió i introducció a nous mercats (internacionals/nacionals), implementació de TIC (hardware i software) i actuacions en I+D.

Aprovació:

 • La viabilitat del pla de negoci s’analitzarà mitjançant la valoració tècnica dels col·laboradors de la Fundació.

Altres informacions:

[:es]Después de la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Badalona el pasado 29/12/2016 para poner en marcha una actuación integrada de promoción activa de la ocupación en Badalona y que cuenta con una dotación de 270.000 €, se abre el periodo para solicitar un microcrédito por la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo.

Periodo de sol·licitud:

 • Del 06/04/2017 al 06/07/2017.

Características:

 • Crédito de hasta 25.000€.
 • Interés al 0% y sin comisiones.
 • Carència: posibilidad de cuotas reducidas los seis primeros meses.
 • Hasta tres años de plazo para devolver el préstamo. En ningún caso el periodo de devolución podrá ultrapasar el plazo de vigencia del convenio.
 • Amortización y cuotas mensuales.
 • Sin aval, la garantía del proyecto empresarial es su propia viabilidad.

Requisitos:

 • Tener un proyecto empresarial con sede en la ciudad de Badalona.
 • Tener permiso de trabajo.
 • Ser mayor de edad.
 • Tener un plan de negocio viable y creador de ocupación.

Beneficiarios:

 • Emprendedores mayores de edad con el permiso de trabajo (en el caso de extranjeros) y que quieran emprender un nuevo proyecto empresarial con sede a la ciudad de Badalona, con cualquier forma jurídica.
 • Pequeñas empresas comerciales, industriales y de servicios, con cualquier forma jurídica, ubicadas en Badalona, que quieran desarrollar un nuevo producto o servicio, y realizar inversiones que supongan una ampliación, de acondicionamiento de locales o mejora de la capacidad productiva, expansión e introducción a nuevos mercados (internacionales/nacionales), implementación de TIC (hardware y software) y actuaciones en I+D.

Aprobación:

 • La viabilidad del plan de negocio se analizará mediante la valoración técnica de los colaboradores de la Fundación.

Otras informaciones:

[:]