[:CA]El premi anual a la trajectòria Josep M. Piñol de l’any 2017, i dotat amb 10.000 Euros ha estat per la Fundació Formació i Treball. És una entitat dedicada a formar i a inserir laboralment a persones en risc d’exclusió.

Fundada el 1992 per Càritas de Barcelona, la missió de la Fundació Formació i Treball és formar i facilitar l’accés al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social i també gestionar i dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics.

Al llarg dels seus 25 anys, la Fundació ha anat creant diferents organitzacions que, a més de crear llocs de treball, resolen necessitats no cobertes, o insuficientment cobertes, de la societat. Entre d’altres, Roba Amiga, Botiga Amiga, Reforma Amiga, Bici Amiga, Bugaderia Amiga, Neteja Amiga, Recollida Amiga i D’Ins (escola de restauració i càtering).

El 2016, la Fundació va aconseguir que 1.085 persones tingueren l’oportunitat de treballar, 693 en empreses ordinàries i 292 en empreses d’inserció de la mateixa Fundació. “Hem volgut reconèixer la història d’una iniciativa d’èxit que té ja 25 anys i el seu compromís amb la societat creant nous projectes empresarials que permeten un treball digne a persones vulnerables“, explica Oriol Romances President d’ASCA i del jurat dels premis. Des de la fundació comenten que sempre han tingut “un sentit: donar la possibilitat a la població atesa d’adquirir aquells hàbits, coneixements i equilibri familiar o vital necessaris dels que són mancats; unes actituds vitals: positivitzar l’actitud laboral que cadascun és capaç de desplegar; i unes eines: formació, orientació i acompanyament; creant activitats econòmiques amb un fort component d’organització empresarial en el desplegament de les feines i en els ritmes dels processos productius, però sota la concepció més humanista de les relacions de personal a l’endins de l’empresa”. Per tant centren els seus reptes principals en:

  • Afavorir la inserció laboral dels/les usuaris/es atesos.
  • Potenciar els serveis oferts per l’empresa d’inserció com a millor eina d’inclusió social.
  • Crear noves línies generadores d’ocupació.
  • Promoure el Programa d’entrega Social (PES), que dignifica l’entrega de productes de primera necessitat.

Amb la Fundació Formació i Treball col·laboren empreses i institucions que tenen la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) incorporada en la seva filosofia, com l’Ajuntament de Barcelona, Bugaderia Industrial o la Fundació Habitat.[:es]El premio anual a la trayectoria Josep M. Piñol del año 2017, y dotado con 10.000 Euros ha estado para la Fundació Formació y Treball. Es una entidad dedicada a formar y a insertar laboralmente en personas en riesgo de exclusión.

Fundada en 1992 por Càritas de Barcelona, la misión de la Fundación Formación y Trabajo es formar y facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social y también gestionar y dignificar lo entrega de productos de primera necesidad a familias con escasos recursos económicos.

A lo largo de sus 25 años, la Fundación ha ido creando diferentes organizaciones que, además de crear puestos de trabajo, resuelven necesidades no cubiertas, o insuficientemente cubiertas, de la sociedad. Entre otros, Ropa Amiga, Tienda Amiga, Reforma Amiga, Bici Amiga, Lavandería Amiga, Limpieza Amiga, Recogida Amiga y De Ins (escuela de restauración y càtering).

El 2016, la Fundación consiguió que 1.085 personas tuvieron la oportunidad de trabajar, 693 en empresas ordinarias y 292 en empresas de inserción de la misma Fundación. “Hemos querido reconocer la historia de una iniciativa de éxito que tiene ya 25 años y su compromiso con la sociedad creando nuevos proyectos empresariales que permiten un trabajo digno a personas vulnerables“, explica Oriol RomancesPresidente de ASCA y del jurado de los premios. Desde la fundación comentan que siempre han tenido “un sentido: dar la posibilidad a la población atendida de adquirir aquellos hábitos, conocimientos y equilibrio familiar o vital necesarios de los que son faltos; unas actitudes vitales: positivitzar la actitud laboral que cada uno es capaz de desplegar; y unas herramientas: formación, orientación y acompañamiento; creando actividades económicas con un fuerte componente de organización empresarial en el despliegue de los trabajos y en los ritmos de los procesos productivos, pero bajo la concepción más humanista de las relaciones de personal al adentro de la empresa”. Por lo tanto centran sus retos principales en:

  • Favorecer la inserción laboral de los/las usuarios/se atendidos.
  • Potenciar los servicios ofrecidos por la empresa de inserción como mejor herramienta de inclusión social.
  • Crear nuevas líneas generadoras de ocupación.
  • Promover el Programa de entrega Social (PES), que dignifica lo entrega de productos de primera necesidad.

Con la Fundación Formació y Treball colaboran empresas e instituciones que tienen la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) incorporada en su filosofía, como el Ayuntamiento de Barcelona, Lavandería Industrial o la Fundación Habitado.[:]