[:CA]El Patronat d’Acció Solidària Contra l’Atur es va reunir una tarda del mes de juny del 2015 per reflexionar sobre el futur de la Fundació. La nostra reflexió es va concretar en 3 eixos, i un d’ells va ser com aconseguir interessar i integrar a les noves generacions a la Fundació.

Vam començar a treballar-hi, i el 12 de gener de 2016 vam iniciar una col·laboració amb Pompeu Consulting Management. És una Associació dirigida per estudiants de la UPF de Negocis, Economia i Dret, i que connecta a estudiants, exalumnes i professionals de la consultoria, legal i financera de la indústria.

Durant 6 mesos, membres d’aquesta Associació han col·laborat amb nosaltres amb 3 objectius:

 1. Microcrèdits sense interès per a joves emprenedors. Fruit d’aquesta col·laboració s’ha obert a Acció Solidària Contra l’Atur una nova línia de crèdit per a joves emprenedors i s’ha fet una campanya de difusió dels mateixos a:
  1. Les xarxes socials d’ASCA: Facebook, Twitter i Linkedin.
  2. La premsa, amb un total de 4 notícies aparegudes als mitjans a: La Vanguardia,Finanzas.com i ABC.
  3. La pàgina WEB d’ASCA, incorporant un nou apartat, publicant una notícia, i creant un banner específic.

També es van presentar diferents fulls informatius que inclouen les característiques principals dels crèdits joves, per tal de poder fer-ne difusió a entitats com Universitats o centres de Formació Professional. Queda pendent fer aquesta difusió.

 1. Conèixer entitats europees similars a Des de Pompeu Consulting Management s’ha fet una recerca per trobar entitats similars en l’àmbit europeu. Una de les problemàtiques per trobar resultats és que fundacions amb aquestes característiques realitzen una tasca molt local i tenen poca visibilitat en l’àmbit internacional. És possible que existeixin petites organitzacions que ofereixin crèdits sense interès a alguns països de la Unió Europea, però en aquest estudi només s’ha accedit a entitats de microcrèdits que treballen cobrant interès. Aquestes entitats es poden trobar a la Xarxa Europea de Microcrèdits – European Microfinance Network – EMN formada aproximadament 90 organitzacions amb la missió de promoure el microfinançament com a instrument de lluita contra l’exclusió social i econòmica a través de facilitar l’autoocupació i la microempresa a Europa. Fer-se soci permetria:
  1. Augmentar la visibilitat.
  2. Establir una xarxa de cooperació amb les diferents entitats que en són membres, així com promocionar-nos.
  3. Rebre els ajuts del programa EaSI promoguts des del Fons Europeu d’Inversió, els quals donen fons per compensar els impagaments provinents de microcrèdits i que permetria disminuir les pèrdues per impagaments dels préstecs. Per accedir-hi s’hauria de complir amb els requisits del Fons Europeu d’Inversió, entre els quals s’inclou el cobrament d’un interès “raonable”. Aquesta proposta és controvertida perquè xoca amb l’essència d’ASCA que consisteix a oferir préstecs sense interès.

Ser membre de l’EMN tindria un cost econòmic per a ASCA, ja que s’ha de pagar una quota. És per aquest motiu que s’ha d’analitzar detingudament per decidir si compensa els beneficis a les despeses.

 1. Reducció dels impagaments: anàlisi i propostes. S’ha analitzat la tipologia i les característiques dels microcrèdits impagats per establir uns paràmetres i tenir-ho en compte per als propers préstecs que es concedeixin. Molts cops des d’ASCA es troba amb la necessitat de préstecs immediats per assumir el pagament de determinades obligacions imminents. Aquests casos són problemàtics perquè tenen un alt risc de derivar en impagaments. Només s’ha de concedir quan es consideri que la falta de solvència no es deu a la falta de viabilitat del negoci sinó que respon a fets extraordinaris i puntuals. En els casos en què es necessitin ajudes econòmiques puntuals per cobrir necessitats concretes, es recomana reenviar aquests casos a altres entitats que tenen per objectiu respondre a aquestes necessitats.

Es creu que cal una mínima formació empresarial per al bon funcionament de tot negoci. Per aquest motiu, en el cas d’aquelles persones que tinguin un projecte de negoci que es consideri viable, però que els manquin les capacitats administratives i de gestió bàsiques per al funcionament del negoci, proposem que es condicioni la concessió del préstec a la realització d’algun curs de gestió empresarial.

Es considera interessant incorporar dos nous perfils de col·laboració amb ASCA:

 1. Voluntaris jovespermanents a ASCA. Actualment els voluntaris responen a un perfil d’edat avançada, no obstant això, podria ser interessant per a ASCA obrir el programa de voluntaris també a les noves generacions. Es planteja que la web inclogui un apartat per tal que voluntaris puguin inscriure’s, incloent-hi el seu Currículum i una Carta de Motivació on es presentin i mostrin el seu interès per ajudar. Pompeu Management Consulting es compromet a fer difusió d’aquest programa de voluntaris per tal de donar-li difusió i garantir la incorporació d’alguns joves a la Fundació.
 2. Consultors externs de projectes que col·laborarien amb ASCA ajudant als diferents projectes. Col·laborarien amb el tutor i amb les persones emprenedores a les quals se’ls hi ha concedit el préstec ajudant voluntàriament en les diferents tasques de posada a punt del negoci així com de seguiment d’aquest. L’objectiu és que els joves voluntaris puguin actuar com a consultors dels diferents projectes i puguin fer-ne un seguiment i assessorament. L’estudiant sense experiència empresarial però amb ganes i idees fresques, juntament amb el voluntari d’ASCA amb una llarga trajectòria professional i empresarial, són la combinació perfecte per tal d’ajudar al prestatari a tirar endavant el seu negoci.

Agraïm la col·laboració de Pompeu Consulting i esperem que, la seva continuïtat, contribueixi a la millora de la nostra gestió i a la voluntat d’integrar, en la Fundació ASCA, a joves professionals voluntaris.[:es]El Patronato de Acció Solidària Contra l’Atur se reunió una tarde del mes de junio del 2015 para reflexionar sobre el futuro de la Fundación. Nuestra reflexión se concretó en 3 ejes, y uno de ellos fue como conseguir interesar e integrar a las nuevas generaciones a la Fundación.

Empezamos a trabajar, y el 12 de enero de 2016 iniciamos una colaboración con Pompeu Consulting Management. Es una Asociación dirigida por estudiantes de la UPF de Negocios, Economía y Derecho, y que conecta a estudiantes, exalumnes y profesionales de la consultoría, legal y financiera de la industria.

Durante 6 meses, miembros de esta Asociación han colaborado con nosotros con 3 objetivos:

 1. Microcréditos sin interés para jóvenes emprendedores. Fruto de esta colaboración se ha abierto a Acción Solidaria Contra el Paro una nueva línea de crédito para jóvenes emprendedores y se ha hecho una campaña de difusión de los mismos en:
  • Las redes sociales de ASCA: Facebook, Twitter y Linkedin.
  • La prensa, con un total de 4 noticias aparecidas a los medios a: La Vanguardia, Finanzas.com y ABC.
  • La página WEB de ASCA, incorporando un nuevo apartado, publicando una noticia, y creando un banner específico.

También se presentaron diferentes hojas informativas que incluyen las características principales de los créditos jóvenes, para poder hacer difusión a entidades como Universidades o centros de Formación Profesional. Queda pendiente hacer esta difusión.

 1. Conocer entidades europeas similares a ASCA. Desde Pompeu Consulting Management de ha hecho una investigación para encontrar entidades similares en el ámbito europeo. Una de las problemáticas para encontrar resultados es que fundaciones con estas características realizan una tarea muy local y tienen poca visibilidad en el ámbito internacional. Es posible que existan pequeñas organizaciones que ofrezcan créditos sin interés en algunos países de la Unión Europea, pero en este estudio sólo se ha accedido a entidades de microcréditos que trabajan cobrando interés. Estas entidades se pueden encontrar en la Red Europea de Microcréditos – European Microfinance Network – EMN, formada aproximadamente por 90 organizaciones con la misión de promover las microfinanzas como instrumento de lucha contra la exclusión social y económica a través de facilitar el autoempleo y la microempresa en Europa. Hacerse socio permitiría:
  1. Aumentar la visibilidad.
  2. Establecer una red de cooperación con las diferentes entidades que son miembros, así como promocionarnos.
  3. Recibir las ayudas del programa EaSI promovidos desde el Fondo Europeo de Inversión, los cuales dan fondos para compensar los impagos provenientes de microcréditos y que permitiría disminuir las pérdidas por impagos de los préstamos. Para acceder se tendría que cumplir con los requisitos del Fondo Europeo de Inversión, entre los cuales se incluye el cobro de un interés “razonable”. Esta propuesta es controvertida porque choca con la esencia de ASCA que consiste a ofrecer préstamos sin interés.

Ser miembro del EMN tendría un coste económico para ASCA, puesto que se tiene que pagar una cuota. Es por este motivo que se tiene que analizar detenidamente para decidir si compensa los beneficios a los gastos.

 1. Reducción de los impagos: análisis y propuestas. Se ha analizado la tipología y las características de los microcréditos impagados para establecer unos parámetros y tenerlo en cuenta para los próximos préstamos. Muchas veces desde ASCA se encuentra con la necesidad de préstamos inmediatos para asumir el pago de determinadas obligaciones inminentes. Estos casos son problemáticos porque tienen un alto riesgo de derivar en impagos. Sólo se tiene que conceder cuando se considere que la falta de solvencia no se debe de a la falta de viabilidad del negocio sino que responde a hechos extraordinarios y puntuales. En los casos en que se necesiten ayudas económicas puntuales para cubrir necesidades concretas, se recomienda reenviar estos casos a otras entidades que tienen por objetivo responder a estas necesidades.

Se cree que hace falta una mínima formación empresarial para el buen funcionamiento de todo negocio. Por este motivo, en el caso de aquellas personas que tengan un proyecto de negocio que se considere viable, pero que los carezcan las capacidades administrativas y de gestión básicas para el funcionamiento del negocio, proponemos que se condicione la concesión del préstamo a la realización de algún curso de gestión empresarial.

Se considera interesando incorporar dos nuevos perfiles de colaboración con ASCA:

 1. Voluntarios jóvenes permanentes a ASCA. Actualmente los voluntarios responden a un perfil de edad avanzada, sin embargo, podría ser interesante para ASCA abrir el programa de voluntarios también a las nuevas generaciones. Se plantea que la web incluya un apartado para que voluntarios puedan inscribirse, incluyendo su Currículum y una Carta de Motivación donde se presenten y muestren su interés para ayudar. Pompeu Management Consulting se compromete a hacer difusión de este programa de voluntarios para darle difusión y garantizar la incorporación de algunos jóvenes a la Fundación.
 2. Consultores externos de proyectos que colaborarían con ASCA ayudando a los diferentes proyectos. Colaborarían con el tutor y con las personas emprendedoras a las cuales se los ha concedido el préstamo ayudando voluntariamente en las diferentes tareas de puesta a punto del negocio así como de seguimiento de este. El objetivo es que los jóvenes voluntarios puedan actuar como consultores de los diferentes proyectos y puedan hacer un seguimiento y asesoramiento. El estudiante sin experiencia empresarial pero con ganas e ideas frescas, junto con el voluntario de ASCA con una larga trayectoria profesional y empresarial, son la combinación perfecto para ayudar al prestatario a salir adelante su negocio.

Agradecemos la colaboración de Pompeu Consulting y esperamos que, su continuidad, contribuya a la mejora de nuestra gestión y a la voluntad de integrar, en la Fundación ASCA, a jóvenes profesionales voluntarios[:]