[:CA]Paraules del moment: inestabilitat,  turbulències financeres, Xina, deflació, canvi polític, temor. Algunes veus autoritzades anuncien que s’acosta una nova recessió. Hi ha inquietud sobre el futur immediat, augmenta l’aversió al risc i l’economia en pateix.  Com sortir-ne? Cal retornar el sentit comú a l’economia i impulsar una economia social més racional.

L’any 2008 esclataren les bombolles generades pel sistema econòmic. Va ser la confirmació d’un creixement artificial insostenible. Era un avís, amb categoria de tsunami, que s’havia de canviar el model econòmic. Es va aplicar cirurgia estètica,  però tan aviat com la situació va semblar controlada, es va oblidar l’avís, i es va continuar com sempre.

Els bancs centrals van combatre la crisi abocant al mercat quantitats massives de diners. Només fa uns dies Mario Draghi i el BCE han sorprès amb un considerable augment de l’expansió quantitativa.  Malgrat tan diner a cost zero i després de set anys de dures mesures liberalitzadores aplicades pels governs, l’economia està enviant signes inquietants. Sembla clar que les politiques que s’han aplicat han tocat sostre i no han aconseguit que l’economia creixi. Ho han provat tot i pràcticament han esgotat la caixa d’eines de que disposaven, fins i tot fixant un interès negatiu als dipòsits bancaris.

Com és possible que no acabi de funcionar una economia que disposa de facilitat creditícia sense límit i a cost zero, energia  i matèries primeres barates,  recursos humans ociosos i una infinita demanda insatisfeta? Les raons cal buscar-les en les polítiques aplicades i en la desconfiança que ha generat al basar el creixement en un sistema financer altament especulatiu i no en l’economia productiva. S’ha creat molta “riquesa” fictícia reconeguda en simples apunts comptables, i en títols  i drets que no corresponen a cap realitat,  que només tenen valor, mentre algú els vulgui adquirir, sinó esdevenen papers mullats.

Per activar l’economia cal demanda agregada suficient, demanda real que està limitada per la continuada pèrdua de poder adquisitiu de les classes mitjanes i populars degut a una desigualtat creixent, el que dona lloc a una sobre capacitat de producció amb els corresponents problemes que en deriven.

Després de tant insistir en l’austeritat i les retallades,  al constatar-se el fracàs, les institucions internacionals OECD, FMI, BCE i d’altres, reclamen ara als governs politiques de creixement, especialment inversió pública i disminució de la pressió fiscal, però el nivell d’endeutament dels Estats és tan elevat, que disposen de ben poc marge de maniobra per ara actuar i que els fa altament vulnerables si s’entrés en una nova recessió.

L’antic president del Bundesbank Axel Weber, ja va alertar a Davos l’any 2013 de que les actuals polítiques només són una fugida endavant. “Sortir de la crisi fent el problema més gran no funcionarà”, “Els bancs centrals amb el seu pla d’estímuls poden comprar temps, però no solucionar el problema”, “Estem vivint a càrrec de les futures generacions”.

art.-economia-socialAtesa la realitat actual no hi ha més resposta que tornar a aplicar el sentit comú a l’economia, una economia social que al ser més racional, permeti recuperar la confiança dels ciutadans.

Hem de tornar a un sistema econòmic que tingui com a objectiu cobrir les necessitats reals de la societat. Una economia en la que es premiï la creativitat, el talent i l’esforç; en la que l’educació i el coneixement són l’essència de la societat; que els beneficis del creixement econòmic es distribueixin equitativament; en la que s’apliqui un tipus interès raonable tan al crèdit que demanen les empreses com a l’estalvi dels ciutadans. En la que els que creen riquesa real i ocupació n’obtinguin un benefici. En la que es limitin les escandaloses diferencies salarials; en la que la fiscalitat sigui progressiva i per tant contribueixen més els que més tenen o més guanyen i per tant es corregeixin les grans desigualtats socials.

Ha de ser una economia productiva basada en el lliure mercat, en la sostenibilitat, un consum responsable, l’estabilitat econòmica, la competitivitat en un món global. Un sistema en el que els Estats democràtics defensen l’interès general i posa límits a l’especulació del sistema financer, el qual s’ha de centrar en ser un instrument de suport a les empreses i famílies.

Significaria recuperar l’ètica i valors que durant anys han estat oblidats; valors com el de l’esforç, treball i estalvi dels que ens parlava Max Weber. Hem de recuperar el sentit comú, només així la societat podrà progressar i viure en pau i  llibertat.

Francesc Raventós
Ex degà del Collegi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 10/04/2016.[:es]Palabras del momento: de inestabilidad, turbulencias financieras, China, deflación, cambio político, temor. Algunas voces autorizadas anuncian que se acerca una nueva recesión. Hay inquietud sobre el futuro inmediato, aumenta la aversión al riesgo y la economía sufre. Como salir de ella? Hay que devolver el sentido común a la economía e impulsar una economía social más racional.

En 2008 estallaron las burbujas generadas por el sistema económico. Fue la confirmación de un crecimiento artificial insostenible. Era un aviso, con categoría de tsunami, que había que cambiar el modelo económico. Se aplicó cirugía estética, pero tan pronto como la situación pareció controlada, se olvidó el aviso, y se continuó como siempre.

Los bancos centrales combatir la crisis vertiendo al mercado cantidades masivas de dinero. Sólo hace unos días Mario Draghi y el BCE han sorprendido con un considerable aumento de la expansión cuantitativa. A pesar de tan dinero a coste cero y después de siete años de duras medidas liberalizadoras aplicadas por los gobiernos, la economía está enviando signos inquietantes. Parece claro que las políticas que se han aplicado han tocado techo y no han conseguido que la economía crezca. Lo han probado todo y prácticamente han agotado la caja de herramientas de que disponían, incluso fijando un interés negativo a los depósitos bancarios.

¿Cómo es posible que no acabe de funcionar una economía que dispone de facilidad crediticia sin límite y a coste cero, energía y materias primas baratas, recursos humanos ociosos y una infinita demanda insatisfecha? Las razones hay que buscarlas en las políticas aplicadas y en la desconfianza que ha generado al basar el crecimiento en un sistema financiero altamente especulativo y no en la economía productiva. Se ha creado mucha “riqueza” ficticia reconocida en simples apuntes contables, y en títulos y derechos que no corresponden a ninguna realidad, que sólo tienen valor, mientras alguien los quiera adquirir, sino convierten papeles mojados.

Para activar la economía hay demanda agregada suficiente, demanda real que está limitada por la continua pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y populares debido a una desigualdad creciente, lo que da lugar a una sobre capacidad de producción con los correspondientes problemas que en derivan.

Después de tanto insistir en la austeridad y los recortes, al constatarse el fracaso, las instituciones internacionales OECD, FMI, BCE y otros, reclaman ahora a los gobiernos políticas de crecimiento, especialmente inversión pública y disminución de la presión fiscal, pero el nivel de endeudamiento de los Estados es tan elevado, que disponen de poco margen de maniobra para ahora actuar y que los hace altamente vulnerables si se entrara en una nueva recesión.

El antiguo presidente del Bundesbank Axel Weber, ya alertó en Davos en 2013 de que las actuales políticas sólo son una huida hacia delante. “Salir de la crisis haciendo el mayor problema no funcionará”, “Los bancos centrales con su plan de estímulos pueden comprar tiempo, pero no solucionar el problema”, “Estamos viviendo a cargo de las futuras generaciones”.

art.-economia-socialDada la realidad actual no hay más respuesta que volver a aplicar el sentido común a la economía, una economía social que al ser más racional, permita recuperar la confianza de los ciudadanos.

Tenemos que volver a un sistema económico que tenga como objetivo cubrir las necesidades reales de la sociedad. Una economía en la que se premiaba la creatividad, el talento y el esfuerzo; en la que la educación y el conocimiento son la esencia de la sociedad; que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan equitativamente; en la que se aplique un tipo interés razonable tan al crédito que piden las empresas como el ahorro de los ciudadanos. En la que los que crean riqueza real y empleo obtengan un beneficio. En la que se limiten las escandalosas diferencias salariales; en la que la fiscalidad sea progresiva y por tanto contribuyen más los que más tienen o más ganan y por tanto se corrijan las grandes desigualdades sociales.

Debe ser una economía productiva basada en el libre mercado, en la sostenibilidad, un consumo responsable, la estabilidad económica, la competitividad en un mundo global. Un sistema en el que los Estados democráticos defienden el interés general y pone límites a la especulación del sistema financiero, el cual debe centrarse en ser un instrumento de apoyo a las empresas y familias.

Significaría recuperar la ética y valores que durante años han sido olvidados; valores como el del esfuerzo, trabajo y ahorro de los que nos hablaba Max Weber. Debemos recuperar el sentido común, sólo así la sociedad podrá progresar y vivir en paz y libertad.

Francesc Raventós
Ex degà del Collegi d’Economistes de Catalunya

Artículo publicado en La Vanguardia el 10/04/2016.[:]