[:CA]La UE travessa un període de paràlisi institucional i estancament econòmic. Què lluny estem de l’Europa de progrés social que ens van prometre. La realitat actual és una Unió Europea en una situació de paràlisi institucional, bloqueig polític, estancament econòmic, creixent desigualtat social i una àmplia frustració dels ciutadans. El Brexit ha estat un exemple del descontentament d’amplis sectors socials. En 2017 veurem què opinen francesos, holandesos i alemanys després de les seves eleccions.

El neoliberalisme ha desbordat les ideologies tradicionals i es presenta com l’únic model possible. Bona part del socialisme i de la socialdemocracia semblen haver renunciat a proposar un model alternatiu. Com s’ha arribat fins a aquí? Les institucions europees han ignorat els objectius socials fundacionals i han supeditat la política als interessos econòmics, i al seu debat tècnic-polític preval l’interès de cada Estat per sobre de l’interès general dels ciutadans.

Al Parlament Europeu, l’ampli bloc de populars, socialistes i liberals, format pels vells partits, es reparteixen el poder i apliquen polítiques neoliberals. Les propostes dels partits de l’esquerra unitària i verdes són testimonials. El desencantament ciutadà ha anat en augment. L’extrema dreta, xenòfoba i anti europeista ha aconseguit en alguns països quotes inimaginables. La falta d’una política migratòria raonable actua de catalitzador.

2017_03_01_eu_si_peroEn el proper futur les polítiques mundials es lliuraran en el Mar de la Xina i en el Pacifico, mentre, la població de la Unió Europea, el seu pes econòmic i la seva influència política tendiran a la irrelevancia. El propi Donald Trump ha deixat clar que vol desentendre’s d’Europa. El buit de poder que crearà Estats Units al món, per la retirada desitjada pel seu nou president, facilitarà un ràpid canvi geopolític dels equilibris existents. La lluita per l’hegemonia política, pel control dels recursos naturals i els mercats, la creixent carrera armamentista i el terrorisme en expansió, no conviden a l’optimisme. Hem oblidat ja les tràgiques conseqüència de voler resoldre el xoc d’interessos per les armes?

La democràcia de la postguerra europea es va legitimar en la premissa que el creixement econòmic beneficiaria a tots i que els Estats intervindrien el mercat per corregir els efectes perniciosos per als ciutadans. Avui constatem com la creixent desigualtat social, a més d’injusta, frena la demanda agregada. S’ha volgut solucionar artificialment l’estancament econòmic amb una forta expansió monetària i un major endeutament públic i privat que trasllada al futur, de forma agreujada, la profunda reforma d’un sistema econòmic insostenible.

Davant la pròpia realitat i el nou entorn mundial que s’està dibuixant la solució de la Unió Europea només pot trobar-se a avançar cap a més Europa, però una Europa molt diferent a l’actual. Una Europa realment centrada en el progrés i el benestar dels ciutadans, la qual cosa permetria que aquests recuperessin la seva confiança en el projecte europeu.

Per a això caldrà prendre decisions radicals. Regne Unit haurà de decidir-se si es desitja avançar cap al projecte europeu somiat pels seus fundadors, si volem convertir la Unió Europea en un simple mercat comú o si donem per fracassat el projecte i tornem als Estats nacionals.

La primera opció suposaria una Unió Europea a dues o més velocitats. Es constituiria un nucli dur de països d’avantguarda compromesos a completar la unió monetària, fiscal i política, oberts al fet que en el futur poguessin afegir-se els altres països. Els membres que no se sentin identificats amb el projecte seria millor que seguissin els passos de Regne Unit.

Però, com sortir de la paràlisi institucional en la qual ens trobem? No és fàcil, ni hi ha una única resposta, però és evident que sortir del status quo actual només s’aconseguirà sí hi ha una decidida mobilització dels ciutadans que pressioni fortament perquè els vells partits es vegin obligats a una renovació a fons d’idees, de polítiques i de dirigents i donin pas a partits amb noves propostes.

Les noves generacions i molts dels ja majors segurament han oblidat l’Europa de les guerres i l’ànsia dels ciutadans de progressar en pau. Est és el gran repte al que ens enfrontem. Necessitem més Europa. Necessitem una Unió Europea democràtica, culta, fort i unida que suposi progrés i pau per a tots, amb capacitat d’influir en l’agenda global davant els grans reptes que la humanitat té plantejats.

Francesc Raventós

Article publicat a El Diario.es el 26/01/2017.

[:es]La UE atraviesa un periodo de parálisis institucional y estancamiento económico. Qué lejos estamos de la Europa de progreso social que nos prometieron. La realidad actual es una Unión Europea en una situación de parálisis institucional, bloqueo político, estancamiento económico, creciente desigualdad social y una amplia frustración de los ciudadanos. El Brexit ha sido un ejemplo del descontento de amplios sectores sociales. En 2017 veremos qué opinan franceses, holandeses y alemanes después de sus elecciones.

El neoliberalismo ha desbordado las ideologías tradicionales y se presenta como el único modelo posible. Buena parte del socialismo y de la socialdemocracia parecen haber renunciado a proponer un modelo alternativo. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Las instituciones europeas han ignorado los objetivos sociales fundacionales y han supeditado la política a los intereses económicos, y en su debate técnico-político prevalece el interés de cada Estado por encima del interés general de los ciudadanos.

En el Parlamento Europeo, el amplio bloque de populares, socialistas y liberales, formado por los viejos partidos, se reparten el poder y aplican políticas neoliberales. Las propuestas de los partidos de la izquierda unitaria y verdes son testimoniales. El desencanto ciudadano ha ido en aumento. La extrema derecha, xenófoba y anti europeísta ha alcanzado en algunos países cuotas inimaginables. La falta de una política migratoria razonable actúa de catalizador.

2017_03_01_eu_si_peroEn el próximo futuro las políticas mundiales se librarán en el Mar de la China y en el Pacifico, mientras, la población de la Unión Europea, su peso económico y su influencia política tenderán a la irrelevancia. El propio Donald Trump ha dejado claro que quiere desentenderse de Europa. El vacío de poder que creará Estados Unidos en el mundo, por la retirada deseada por su nuevo presidente, facilitará un rápido cambio geopolítico de los equilibrios existentes. La lucha por la hegemonía política, por el control de los recursos naturales y los mercados, la creciente carrera armamentista y el terrorismo en expansión, no invitan al optimismo. ¿Hemos olvidado ya las trágicas consecuencia de querer resolver el choque de intereses por las armas?

La democracia de la postguerra europea se legitimó en la premisa de que el crecimiento económico beneficiaría a todos y que los Estados intervendrían el mercado para corregir los efectos perniciosos para los ciudadanos. Hoy constatamos cómo la creciente desigualdad social, además de injusta, frena la demanda agregada. Se ha querido solucionar artificialmente el estancamiento económico con una fuerte expansión monetaria y un mayor endeudamiento público y privado que traslada al futuro, de forma agravada, la profunda reforma de un sistema económico insostenible.

Ante la propia realidad y el nuevo entorno mundial que se está dibujando la solución de la Unión Europea sólo puede hallarse en avanzar hacia más Europa, pero una Europa muy distinta a la actual. Una Europa realmente centrada en el progreso y el bienestar de los ciudadanos, lo que permitiría que estos recuperasen su confianza en el proyecto europeo.

Para ello habrá que tomar decisiones radicales. Reino Unido deberá decidirse si se desea avanzar hacia el proyecto europeo soñado por sus fundadores, si queremos convertir la Unión Europea en un simple mercado común o si damos por fracasado el proyecto y volvemos a los Estados nacionales.

La primera opción supondría una Unión Europea a dos o más velocidades. Se constituiría un núcleo duro de países de vanguardia comprometidos en completar la unión monetaria, fiscal y política, abiertos a que en el futuro pudiesen añadirse los demás países. Los miembros que no se sientan identificados con el proyecto sería mejor que siguiesen los pasos de Reino Unido.

Pero, ¿cómo salir de la parálisis institucional en la que nos hallamos? No es fácil, ni hay una única respuesta, pero es evidente que salir del statu quo actual sólo se conseguirá sí hay una decidida movilización de los ciudadanos que presione fuertemente para que los viejos partidos se vean obligados a una renovación a fondo de ideas, de políticas y de dirigentes y den paso a partidos con nuevas propuestas.

Las nuevas generaciones y muchos de los ya mayores seguramente han olvidado la Europa de las guerras y el ansia de los ciudadanos de progresar en paz. Este es el gran reto al que nos enfrentamos. Necesitamos más Europa. Necesitamos una Unión Europea democrática, culta, fuerte y unida que suponga progreso y paz para todos, con capacidad de influir en la agenda global ante los grandes retos que la humanidad tiene planteados.

Francesc Raventós

Artículo publicado en El Diario.es el 26/01/2017.[:]