Després de llegir l’article La millora laboral s’estanca i l’atur torna a pujar al 20% al diari ARA el 24 d’abril de 2015, ens sembla remarcable l’opinió i la visió de la professora de l’Esade, Àngel Valls, i creiem oportú destacar-ne alguns paràgrafs

El primer trimestre va deixar un regust agredolç al mercat laboral català, que va entrar fa més d’un any en una tendència clara de millora, però que des de fa alguns mesos està veient com aquesta recuperació perd vigor. Posant els llums llargs,la millora és indiscutible: 82.000 aturats menys que fa un any i 64.000 ocupats més, però quan es compara el primer trimestre amb el mateix període de l’any passat no passa el mateix.

Entre el gener i el març, l’atur va tornar a repuntar a Catalunya fins al 20% –enfront del 19,8% del trimestre anterior– i, en termes absoluts, els 1.500 aturats més en els últims tres mesos són una dada pitjor que la de fa un any. En total, la xifra d’aturats va situar-se en 758.000 persones, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA)que ahir va publicar l’INE.

Per la banda de l’ocupació, les coses tampoc van ser per tirar coets. Catalunya va destruir vora 25.000 llocs de treball durant el trimestre i l’efecte de la contractació de  Setmana Santa no es va notar,potser perquè els dies festius ja van caure a l’abril. L’any passat, en aquest mateix període, es van destruir més de 38.000 llocs de treball.

A tot l’Estat la destrucció d’ocupació va superar els 114.000 llocs de treball, un senyal de la “fragilitat de l’actual sistema”.

Punxa la indústria

El sector acapara la pujada de l’atur fins al març a Catalunya. L’evolució de la indústria va ser una de les males notícies de l’EPA del primer trimestre. L’atur va créixer en més de 4.000 persones en aquest sector, que va liderar la represa al mercat laboral a mitjans de l’any passat. Als serveis, en canvi, l’atur va disminuir en termes similars, tot i que tampoc es pot dir que aquestes persones trobessin una feina, ja que el nombre d’ocupats va caure en pràcticament tots els sectors: 19.000 ocupats menys als serveis en tres mesos, gairebé 5.000 menys a la indústria i prop de 4.000 menys a la construcció.

Els joves encara pateixen

Una de cada dues pèrdues de feina va ser entre menors de 30.La destrucció d’ocupació dels primers tres mesos de l’any, de vora 25.000 persones a Catalunya i 114.000 a tot l’Estat, va acarnissar-se amb els joves. A Catalunya, una de cada dues persones que van perdre la feina tenien entre 16 i 29 anys.

El fet que el descens en l’ocupació se centri sobretot en els més joves és un dels trets més preocupants que encara presenta el mercat, segons la professora Valls. 

Feines menys segures

Les feines no són ni “estables” ni “de qualitat”, segons InfoJobs. Les condicions laborals i salarials de les noves feines que es creen són un dels elements de discòrdia a l’hora d’interpretar les dades. Segons els sindicats CCOO i UGT, l’EPA del primer trimestre de l’any reforça els seus dubtes sobre la recuperació i reforça que la poca feina que es crea és “precària i temporal”.

Después de leer el artículo La millora laboral s’estanca i l’atur torna a pujar al 20% en el diari ARA el 24 d’abril de 2015, nos parece destacable la opinión y la visión de la profesora del Esade, Ángel Valles, y creemos oportuno destacar algunos párrafos.

El primer trimestre dejó un sabor agridulce al mercado laboral catalán, que entró hace más de un año en una tendencia clara de mejora, pero que desde hace algunos meses está viendo como esta recuperación pierde vigor. Poniendo las luces largas, la mejora es indiscutible: 82.000 parados menos que hace un año y 64.000 ocupados más, pero cuando se compara el primer trimestre con el mismo período del año pasado no pasa lo mismo.

Entre enero y marzo, el paro volvió a repuntar en Cataluña hasta el 20% -frente al 19,8% del trimestre anterior- y, en términos absolutos, los 1.500 parados más en los últimos tres meses son un dato peor que la de hace un año. En total, la cifra de parados se situó en 758.000 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ayer publicó el INE.

Por el lado del empleo, las cosas tampoco fueron para tirar cohetes. Cataluña destruyó borde 25.000 puestos de trabajo durante el trimestre y el efecto de la contratación de Semana Santa no se notó, tal vez porque los días festivos ya cayeron en abril. El año pasado, en este mismo periodo, se destruyeron más de 38.000 puestos de trabajo.

En todo el Estado la destrucción de empleo superó los 114.000 puestos de trabajo, una señal de la “fragilidad del actual sistema”. 

Pincha la industria

El sector acapara la subida del paro hasta marzo en Cataluña. La evolución de la industria fue una de las malas noticias de la EPA del primer trimestre. El paro creció en más de 4.000 personas en este sector, que lideró la reanudación en el mercado laboral a mediados del año pasado. Los servicios, en cambio, el paro disminuyó en términos similares, aunque tampoco se puede decir que estas personas encontraran un trabajo, ya que el número de ocupados cayó en prácticamente todos los sectores: 19.000 ocupados menos a los servicios en tres meses, casi 5.000 menos en la industria y cerca de 4.000 menos en la construcción.  

Los jóvenes todavía sufren

Una de cada dos pérdidas de empleo fue entre menores de 30. La destrucción de empleo de los primeros tres meses del año, de borde 25.000 personas en Cataluña y 114.000 en todo el Estado, cebó con los jóvenes. En Cataluña, una de cada dos personas que perdieron su empleo tenían entre 16 y 29 años.

El hecho de que el descenso en el empleo se centre sobre todo en los más jóvenes es uno de los rasgos más preocupantes que aún presenta el mercado, según la profesora Valls. 

Trabajos menos seguros

Los trabajos no son ni “estables” ni “de calidad”, según InfoJobs. Las condiciones laborales y salariales de los nuevos trabajos que se crean son uno de los elementos de discordia a la hora de interpretar los datos. Según los sindicatos CCOO y UGT, la EPA del primer trimestre del año refuerza sus dudas sobre la recuperación y refuerza que el poco trabajo que se crea es “precaria y temporal”.