[:CA]Aquestes darreres setmanes he viscut quatre petites incidències, a casa i al despatx, degut a avaries en aparells d’un ús continu (una estufa, una impressora, una rentadora de plats, i una caldera de calefacció). En tots els casos, el diagnòstic, raonat i raonable, del tècnic que ho ha examinat ha estat el mateix: “la peça avariada es pot canviar, però és cara i a més l’aparell té altres peces bastant envellides que faran que segurament no tardarà massa en haver de tornar a reparar-lo; li sortirà més econòmic llençar l’aparell i comprar-ne un de nou”.  Pot haver-hi hagut un cert desig de vendre, però comparant el cost de les reparacions i el preu dels productes nous, no es pot dir que hagi estat un raonament erroni. Però és un fet que em preocupa perquè ens porta a una situació futura molt perillosa… Ho explico de forma molt simplificada.

La societat industrial ha permès millorar molt, durant dos segles, el benestar de molts milions de persones, a base de fabricar productes materials  transformant recursos naturals afegint-hi energia i treball. La utilització personal o privada d’aquests productes ha estat un component clau del nostre benestar. La globalització, que ha tret de la pobresa més de mil milions de persones, ha augmentat extraordinàriament la capacitat global de consum. Això ens està acostant als límits de les reserves de recursos, i també als de la capacitat del planeta d’absorbir la contaminació i les emissions que es produeixen. Per altra banda, el progrés tecnològic fa que sigui possible disminuir molt la quantitat de treball humà necessari per produir tot el que necessitem. Sembla que  s’acaben els recursos, i ens sobra treball…

Això ens porta davant d’una paradoxa inquietant: Hem de reduir el consum de minerals i de fòssils; i hem de reaccionar davant la possibilitat que no hi hagi treball per a tothom. Voldríem menys consum material i més treball. Sembla que seria molt més assenyat reparar que no pas substituir. Però els càlculs que fem des d’un punt de vista econòmic ens diuen el contrari. En una economia de mercat, que hem de preservar, els senyals que donen els preus son els que orienten les decisions dels consumidors; i en aquest cas van en la direcció contraria a la que caldria.

Sense perdre la llibertat, el mercat pot estar regulat. L’Estat ha d’utilitzar aquesta regulació, i els incentius fiscals derivats d’alguns tipus d’impostos, per tal que els costos i els preus finals de reparar o de comprar, vagin en la direcció correcta d’acord amb l’interés general.

El problema és molt més de fons, però aquest és un dels seus aspectes que es poden abordar immediatament.

Joan  Majó, enginyer i ex ministre[:es]Estas últimas semanas he vivido cuatro pequeñas incidencias, en casa y al despacho, debido a averías en aparatos de un uso continuo (una estufa, una impresora, una lavadora de platos, y una caldera de calefacción). En todos los casos, el diagnóstico, razonado y razonable, del técnico que lo ha examinado ha sido el mismo: “la pieza averiada se puede cambiar, pero es cara y además el aparato tiene otras piezas bastante envejecidas que harán que seguramente no tardará demasiado en tener que volver a repararlo; le saldrá más económico tirar el aparato y comprar uno de nuevo”. Puede haber habido un cierto deseo de vender, pero comparando el coste de las reparaciones y el precio de los productos nuevos, no se puede decir que haya sido un razonamiento erróneo. Pero es un hecho que me preocupa porque nos trae a una situación futura muy peligrosa… Lo explico de forma muy simplificada.

La sociedad industrial ha permitido mejorar mucho, durante dos siglos, el bienestar de muchos millones de personas, a base de fabricar productos materiales transformando recursos naturales añadiendo energía y trabajo. La utilización personal o privada de estos productos ha sido un componente clave de nuestro bienestar. La globalización, que ha sacado de la pobreza más de mil millones de personas, ha aumentado extraordinariamente la capacidad global de consumo. Esto nos está acercando a los límites de las reservas de recursos, y también a los de la capacidad del planeta de absorber la contaminación y las emisiones que se producen. Por otro lado, el progreso tecnológico hace que sea posible disminuir mucho la cantidad de trabajo humano necesario para producir todo el que necesitamos. Parece que se acaban los recursos, y nos sobra trabajo… 

Esto nos trae ante una paradoja inquietante: Tenemos que reducir el consumo de minerales y de fósiles; y tenemos que reaccionar ante la posibilidad que no haya trabajo para todo el mundo. Querríamos menos consumo material y más trabajo. Parece que sería mucho más sensato reparar que no sustituir. Pero los cálculos que hacemos desde un punto de vista económico nos dicen el contrario. En una economía de mercado, que tenemos que preservar, las señales que dan los precios son los que orientan las decisiones de los consumidores; y en este caso van en la dirección contraria a la que haría falta.

Sin perder la libertad, el mercado puede estar regulado. El Estado tiene que utilizar esta regulación, y los incentivos fiscales derivados de algunos tipos de impuestos, para que los costes y los precios finales de reparar o de comprar, vayan en la dirección correcta de acuerdo con el interés general. 

El problema es mucho más de fondo, pero este es uno de sus aspectos que se pueden abordar inmediatamente.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]