[:CA]En aquests recents anys s’ha accelerat un creixent malestar en els ciutadans europeus. El resultat del referèndum britànic amb l’èxit del Brexit ho mostra clarament.

Què està passant? En bona part el malestar és degut a les polítiques neoliberals aplicades pels dirigents europeus, que han portat atur, precarietat, i pèrdua de poder adquisitiu de les classes mitjanes i populars, mentre l’elit econòmica s’enriquia, la corrupció i els paradisos fiscals es consentien, i problemes com el de la immigració es gestionen de forma maldestra.

Per la UE el Brexit ha de servir de revulsiu. En la desesperació del moment de la crisi econòmica del 2008, es van prometre grans reformes per fer una economia més social, però res significatiu ha canviat. Tot segueix igual com abans. Si ara no s’aprofita aquesta oportunitat per fer reformes radicals que impregnin de sensibilitat social al Projecte Europeu, s’anirà avançant cap a la desintegració.

La situació és molt seriosa. No és cap joc. I el gir de 180 graus que ha de fer la societat europea no és gens fàcil. La qüestió no és com queden les relacions entre Gran Bretanya i la UE; es tracta d’evitar la desintegració de la UE i el desastre que suposaria pels ciutadans.

S’han de donar dos passos fonamentals. El primer, que les elits econòmiques posin fre al seu afany de riquesa i de poder i acceptin distribuir millor la riquesa, el segon és que els ciutadans acceptin la realitat: Europa ja no és el centre del món, i ha iniciat el seu declivi; la globalització i les noves tecnologies són una realitat que ho transformen tot; i Europa, possiblement, no podrà mantenir el seu nivell de vida.

Acceptar la realitat és dur, però si no s’accepta, el resultat és molt pitjor. La UE no podrà progressar, mantenir l’estat de benestar i recuperar la cohesió, si no es fa un titànic esforç de reduir les desigualtats socials i recuperar la il·lusió per un projecte comú, el que exigirà, a tots, reformes i sacrificis. No hi ha altra sortida. Ser nostàlgic dels bells temps només porta a la depressió.

La creació de la Unió Europea va ser un clam a favor del progrés, la democràcia, la igualtat i la pau, desprès de tantes guerres en el seu sòl. Cal recuperar l’esperit i els valors fundacionals. Aquests objectius i valors es concreten, entre d’altres, en disposar d’un mercat únic i les anomenades “quatre llibertats”, la lliure circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals.

Per aconseguir l’Europa social de progrés que volem, ha de ser la democràcia la que governi a l’economia i s’han d’abandonar les politiques neoliberals. Cal recuperar la visió d’un projecte comú, que és compatible amb un procés a dues o més velocitats. Un Projecte en el que hi caben tan aquells que volen avançar ràpidament en la unió econòmica, política, social i fiscal, com els que volen anar a un ritme més pausat. Però no hi caben aquells que només aspiren a disposar d’un gran mercat o no estan disposats a cedir sobirania. Cada país ha de prendre la seva decisió.

A banda de la crisi econòmica i moral que pateix la UE, no són pocs els reptes que ha d’encarar. Recuperar el creixement econòmic, crear ocupació, impulsar l’educació, la innovació i les noves tecnologies per ser competitius, la immigració, posar límits a un creixement desbordat del deute públic, col·laborar més estretament amb Rússia i els països del Mediterrani, etc., a banda dels molts temes globals, com ara, l’escalfament del planeta.

Ara és hora de replantejar el present i el futur de la UE que volem. Cal una renovació a fons. Una renovació d’idees, de politiques i de persones. Algú creu, per exemple, que l’actual president de la Comissió Europea Jean-Claude Juncker, gran impulsor de Luxemburg com a paradís fiscal, pot liderar les noves polítiques? Els temps corren molt accelerats. El Parlament Europeu no pot esperar a les eleccions previstes per l’any 2019 per redissenyar el futur. S’haurien de convocar noves eleccions en el termini d’un any.

El partits polítics també han de renovar programes i interlocutors. Han de fer propostes creïbles de com en un món global competitiu es pot crear riquesa, ocupació, garantir l’estat del benestar, corregir les desigualtats socials, i, al mateix temps, encarar la lluita contra la corrupció, el frau i els paradisos fiscals, tot evitant la concentració de la riquesa en mans d’uns pocs.

En aquest imprescindible debat, els ciutadans i el món de la cultura, hi han de jugar un paper destacat per portar idees i llum en un món en un procés de canvi accelerat ple de turbulències. Ens cal una Europa forta, amb capacitat d’influir en las decisions globals que estan configurant un nou món que nosaltres volem sigui socialment més sensible a les necessitats dels seus ciutadans.

Francesc Raventós
Ex-degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Publicat el 11/07/2016 a la Revista VALORS. Diari digital d’ètica i reflexió.[:es]En estos recientes años se ha acelerado un creciente malestar en los ciudadanos europeos. El resultado del referéndum británico con el éxito del Brexit lo muestra claramente.

¿Qué está pasando? En buena parte el malestar es debido a las políticas neoliberales aplicadas por los dirigentes europeos, que han traído paro, precariedad, y pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y populares, mientras la élite económica se enriquecía, la corrupción y los paraísos fiscales se consentían, y problemas como el de la inmigración se gestionan de forma torpe.
Para la UE el Brexit tiene que servir de revulsivo. En la desesperación del momento de la crisis económica del 2008, se prometieron grandes reformas para hacer una economía más social, pero nada significativo ha cambiado. Todo sigue igual como antes. Si ahora no se aprovecha esta oportunidad para hacer reformas radicales que impregnen de sensibilidad social al Proyecto Europeo, se irá avanzando hacia la desintegración.

La situación es muy seria. No es ningún juego. Y el giro de 180 grados que tiene que hacer la sociedad europea no es nada fácil. La cuestión no es como quedan las relaciones entre Gran Bretaña y la UE; se trata de evitar la desintegración de la UE y el desastre que supondría por los ciudadanos.

Se tienen que dar dos pasos fundamentales. El primero, que las élites económicas pongan freno a su afán de riqueza y de poder y acepten distribuir mejor la riqueza, el segundo es que los ciudadanos acepten la realidad: Europa ya no es el centro del mundo, y ha iniciado su declive; la globalización y las nuevas tecnologías son una realidad que lo transforman todo; y Europa, posiblemente, no podrá mantener su nivel de vida.

Aceptar la realidad es llevar, pero si no se acepta, el resultado es mucho peor. La UE no podrá progresar, mantener el estado de bienestar y recuperar la cohesión, si no se hace un titánico esfuerzo de reducir las desigualdades sociales y recuperar la ilusión por un proyecto común, el que exigirá, a todos, reformas y sacrificios. No hay otra salida. Ser nostálgico de los bellos tiempos sólo trae a la depresión.

La creación de la Unión Europea fue un clamor a favor del progreso, la democracia, la igualdad y la paz, desprendido de tantas guerras en su suelo. Hay que recuperar el espíritu y los valores fundacionales. Estos objetivos y valores se concretan, entre otros, al disponer de un mercado único y las llamadas “cuatro libertades”, la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.

Para conseguir el Europa social de progreso que queremos, tiene que ser la democracia la que gobierne a la economía y se tienen que abandonar las politiques neoliberales. Hay que recuperar la visión de un proyecto común, que es compatible con un proceso a dos o más velocidades. Un Proyecto en el que caben tan aquellos que quieren avanzar rápidamente en la unión económica, política, social y fiscal, como los que quieren ir a un ritmo más pausat. Pero no caben aquellos que sólo aspiran a disponer de un gran mercado o no están dispuestos a ceder soberanía. Cada país tiene que tomar su decisión.

Además de la crisis económica y moral que sufre la UE, no son pocos los retos que tiene que encarar. Recuperar el crecimiento económico, crear ocupación, impulsar la educación, la innovación y las nuevas tecnologías para ser competitivos, la inmigración, poner límites a un crecimiento desbordado de la deuda pública, colaborar más estrechamente con Rusia y los países del Mediterráneo, etc., además de los muchos temas globales, como por ejemplo, el calentamiento del planeta.

Ahora es hora de replantear el presente y el futuro de la UE que queremos. Hace falta una renovación a fondo. Una renovación de ideas, de politiques y de personas. Alguien cree, por ejemplo, ¿que el actual presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, gran impulsor de Luxemburgo como paraíso fiscal, puede liderar las nuevas políticas? Los tiempos corren muy acelerados. El Parlamento Europeo no puede esperar a las elecciones previstas para el año 2019 para rediseñar el futuro. Se tendrían que convocar nuevas elecciones en el plazo de un año.

Los partidos políticos también tienen que renovar programas e interlocutores. Tienen que hacer propuestas creíbles de cómo en un mundo global competitivo se puede crear riqueza, ocupación, garantizar el estado del bienestar, corregir las desigualdades sociales, y, al mismo tiempo, encarar la lucha contra la corrupción, el fraude y los paraísos fiscales, evitando la concentración de la riqueza en manso de unos pocos.

En este imprescindible debate, los ciudadanos y el mundo de la cultura, tienen que jugar un papel destacado para traer ideas y luz en un mundo en un proceso de cambio acelerado pleno de turbulencias. Nos hace falta una Europa fuerte, con capacidad de influir en las decisiones globales que están configurando un nuevo mundo que nosotros queremos sea socialmente más sensible a las necesidades de sus ciudadanos.

Francesc Raventós
Ex-decano del Colegio de Economistas de Cataluña

Publicado el 11/07/2016 en la Revista VALORS. Diari digital d’ètica i reflexió.[:]