[:CA]La 21a Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic  (COP21) que es va  dur a terme al gener del 2016 a París, va proposar un objectiu d’un rescalfament de la terra de màxim 2 ºC a finals del segle XXI.

Aquesta proposta, una vegada acceptada pels principals emissors de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH),  ha estat ratificada a la Conferència de Marrakech (COP22) del 17 de novembre del 2016 i ha entrat en vigor.

2016_12_22_energiesPer fer realitat aquesta limitació de rescalfament de la terra de 2 ºC, cal arribar a la “neutralitat en carboni” (emissions zero de GEH) l’any 2060 en el cas dels països desenvolupats i el 2100 la resta. Entre els GEH el diòxid de carboni  (CO2) és el més important, ja que significa el 74% del total de les emissions, però també cal considerar el metà (CH4) i l’òxid de nitrogen (N2O) responsables del 16% i 8% respectivament.  Per simplificar s’ha definit la ràtio “CO2 equivalent” que integra els altres dos gasos en una ponderació 25 i 298 vegades respectivament.

Per portar a la pràctica l’acord de Paris cal que en les dades indicades, les emissions de GEH no superin les 1,8 tones de C02 equivalent per persona i any. Les dades més recents dels països principals emissors de GEH són:article_energies

 

L’objectiu d’emissions de GEH de 1,8 t de CO2 per persona i any representa tornar a una situació d’emissions similars a les de principis del segle XX i és impensable que al segle XXI es pugui viure en les condicions de mobilitat i confort com les d’aquells temps.

Aquest compromís de forta reducció d’emissions només serà possible si hi ha un replantejament del consumisme (excessiu en els països desenvolupats  i a controlar en els que estan en vies de desenvolupament) però també, i sobretot,  gràcies a l’aplicació de noves tecnologies molt més eficients i respectuoses amb el medi ambient. Aquestes noves tecnologies són molt diverses: generació elèctrica amb renovables, vehicles elèctrics, combustibles sintètics, agricultura ecològica, gestió forestal, aïllament d’habitatges, i són una oportunitat de crear llocs de treball qualificats.

Com a exemple, en el cas dels aïllaments dels habitatges (que és el factor més important a efectes de l’eficiència energètica dels edificis) la necessitat de trobar solucions senzilles i econòmiques pels edificis construïts el segle passat obre un ampli camp de possibilitats d’innovació i treballs de re-condicionament del parc existent.

Miquel Gibert[:es]La 21a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (GOLPE21) que se llevó a cabo en enero del 2016 en París, propuso un objetivo de un calentamiento de la tierra de máximo 2 ºC a finales del siglo XXI.

Esta propuesta, una vez aceptada por los principales emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEH), ha sido ratificada a la Conferencia de Marrakech (COP22) del 17 de noviembre del 2016 y ha entrado en vigor.

2016_12_22_energiesPara hacer realidad esta limitación del calentamiento de la tierra de 2 ºC, hay que llegar a la “neutralidad en carbono” (emisiones cero de GEH) en 2060 en el caso de los países desarrollados y el 2100 el resto. Entre los GEH el dióxido de carbono (CO2) es lo más importante, puesto que significa el 74% del total de las emisiones, pero también hay que considerar el metano (CH4) y el óxido de nitrógeno (N2O) responsables del 16% y 8% respectivamente. Para simplificar se ha definido la ratio “CO2 equivaliendo” que integra los otros dos gases en una ponderación 25 y 298 veces respectivamente.

Para traer a la práctica el acuerdo de Paris hace falta que en los datos indicados, las emisiones de GEH no superen las 1,8 toneladas de C02 equivalente por persona y año. Los datos más recientes de los países principales emisores de GEH son:
article_energies

El objetivo de emisiones de GEH de 1,8 t de CO2 por persona y año representa volver a una situación de emisiones similares a las de principios del siglo XX y es impensable que al siglo XXI se pueda vivir en las condiciones de movilidad y confort como las de aquellos tiempos.

Este compromiso de fuerte reducción de emisiones sólo será posible si hay un replanteamiento del consumismo (excesivo en los países desarrollados y a controlar en los que están en vías de desarrollo) pero también, y sobre todo, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías mucho más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Estas nuevas tecnologías son muy diversas: generación eléctrica con renovables, vehículos eléctricos, combustibles sintéticos, agricultura ecológica, gestión forestal, aislamiento de viviendas, y son una oportunidad de crear puestos de trabajo cualificados.

Como ejemplo, en el caso de los aislamientos de las viviendas (que es el factor más importante a efectos de la eficiencia energética de los edificios) la necesidad de encontrar soluciones sencillas y económicas por los edificios construidos el siglo pasado abre un amplio campo de posibilidades de innovación y trabajos de re-acondicionamiento del parque existente.

Miquel Gibert[:]