[:CA]La situació política que estem vivint a Catalunya ha suposat una fuita de seus socials d’empreses catalanes. Alguns d’aquests moviments tenen sentit, com ara el de CaixaBanc o Banc de Sabadell, per evitar la retirada massiva de dipòsits i assegurar-se el suport del Banc Central Europeu i del fons de garantia de dipòsits.

També té un cert sentit el trasllat d’empreses de serveis o de consum que tenen bona part dels seus clients a la resta d’Espanya i tenen por d’un cert boicot. Algunes empreses importants i la majoria de multinacionals, seguiran aquí, perquè ja estan acostumades als canvis polítics a molts països. Així ho ha afirmat SEAT o la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona.

Quins efectes tenen aquestes fuites de seus socials d’empreses? D’entrada generen un efecte psicològic en contra del procés, però amb pocs efectes reals, perquè l’empresa seguirà al mateix lloc de sempre. En el futur dependrà de com tot evolucioni. Pel que fa als efectes fiscals, són mínims, ja que els impostos més destacats es paguen on hi ha la principal activitat econòmica, que és a Catalunya.

És cert que aquests moviments no són desitjables. Però vegem l’altra cara de la moneda. Si Catalunya esdevé un estat independent, com ara Dinamarca, Àustria, Noruega o Suïssa, moltes empreses hauran d’obrir aquí una seu social per atendre el mercat català que té set milions i mig de consumidors. Catalunya, amb un estat propi necessitarà també disposar d’un conjunt d’empreses, llocs de treball i funcionaris per atendre els serveis públics i els mercats regulats.

Els avantatges de disposar d’un estat propi, són evidents. Es prenen directament  les decisions que més convenen, com ara, les inversions a fer. Un altre fet bàsic és que la hisenda catalana ingressa tots els impostos i evita així el dèficit fiscal.

Una desestabilització de l’economia no interessa a ningú. Entre altres coses, l’Estat espanyol té un deute d’un bilió cent mil milions d’euros. Ja el Fons Monetari Internacional ha advertit que unes tensions prolongades amb relació a Catalunya podrien afectar les inversions a Espanya. En els mercats financers hi ha nerviosisme.

Qualsevol període de transició crea disfuncions, però un país petit econòmicament viable com és Catalunya, amb un teixit empresarial dinàmic, innovador i competitiu en un món obert, té moltes més possibilitats de millorar el benestar dels ciutadans, que en definitiva ha de ser l’objectiu de la política.

Que cada u opini i decideixi el que cregui més convenient, però fem-ho lliurement amb el màxim d’informació i objectivitat possible.

 

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 15/10/2017[:es]La situación política que estamos viviendo en Cataluña ha supuesto un escape de sedes sociales de empresas catalanas. Algunos de estos movimientos tienen sentido, como por ejemplo el de CaixaBanc o Banco de Sabadell, para evitar la retirada masiva de depósitos y asegurarse el apoyo del Banco Central Europeo y del fondo de garantía de depósitos.

También tiene un cierto sentido el traslado de empresas de servicios o de consumo que tienen buena parte de sus clientes al resto de España y tienen miedo de un cierto boicot. Algunas empresas importantes y la mayoría de multinacionales, seguirán aquí, pues ya están acostumbradas a los cambios políticos a muchos países. Así lo ha afirmado SEAT o la Cámara de comercio Francesa de Barcelona.

¿Qué efectos tienen estos escapes de suyos sociales de empresas? De entrada generan un efecto psicológico en contra del proceso, pero con pocos efectos reales, pues la empresa seguirá al mismo lugar de siempre. En el futuro dependerá de cómo todo evolucione. En cuanto a los efectos fiscales son mínimos, puesto que los impuestos más destacados se pagan donde hay la principal actividad económica, que es Cataluña.

Es cierto que estos movimientos no son deseables. Pero vemos la otra cara de la moneda. Si Cataluña acontece un estado independiente, como por ejemplo Dinamarca, Austria, Noruega, o Suiza, muchas empresas tendrán que abrir aquí una sede social para atender el mercado catalán que tiene siete millones y medio de consumidores. Cataluña, con un estado propio necesitará también disponer de un conjunto de empresas, puestos de trabajo y funcionarios para atender los servicios públicos y los mercados regulados.

Las ventajas de disponer de un estado propio son evidentes. Se toman directamente las decisiones que más convienen, como por ejemplo, las inversiones a hacer. Otro hecho básico es que la hacienda catalana ingresa todos los impuestos, y, evita así el déficit fiscal.

Una desestabilización de la economía no interesa a nadie. Entre otras cosas, el Estado Español tiene una deuda de un billón cien mil millones de Euros. Ya el Fondo Monetario Internacional ha advertido que unas tensiones prolongadas en relación en Cataluña podrían afectar las inversiones en España. En los mercados financieros hay nerviosismo.

Cualquier periodo de transición crea disfunciones, pero un país pequeño, económicamente viable cómo es Cataluña, con un tejido empresarial dinámico, innovador y competitivo en un mundo abierto, tiene muchas más posibilidades de mejorar el bienestar de los ciudadanos, que en definitiva tiene que ser el objetivo de la política.

Qué cada uno opine y decida el que crea más conveniente, pero hagámoslo libremente con el máximo de información y objetividad posible.

Francesc Raventós
Ex decano del Colegio de Economistas de Cataluña

Artículo publicado en La Vanguardia el 15/10/2017.[:]