[:CA]La Fundació PRAHU és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a missió la inserció sòcio-laboral de col·lectius en situació o risc d’exclusió sociolaboral.

L’any 2014 crea l’empresa d’inserció Residència Casa Sant Josep, S.L. a Barcelona la qual passa a ser un instrument per a la Fundació per lluitar contra la pobresa i l’exclusió, essent l’objecte social proporcionar a les persones en risc d’exclusió social o excloses, suport personal i un treball retribuït que els permeti reincorporar-se novament a una vida social i laboral activa. Elaboren itineraris d’inserció laboral adaptats i consensuats per a cada persona, en els que, en funció de la seva situació i necessitats, es realitzaran una sèrie d’actuacions i es posaran en marxa de forma coordinada accions de formació, treball, educatius i socials. L’activitat està centrada en els sectors de la construcció, serveis i atenció sociosanitària, i treballa principalment a la província de Barcelona.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur, ja que volen adquirir una furgoneta per ampliar les seves activitats en el camp de les mudances. ASCA els concedeix un microcrèdit sense interessos de 6.000 € a retornar en 24 terminis

Sort i força amb el projecte![:es]La Fundación PRAHU es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como misión la inserción sòcio-laboral de colectivos en situación o riesgo de exclusión sociolaboral.

El año 2014 crea la empresa de inserción Residència Casa Sant Josep, S.L. en Barcelona la cual pasa a ser un instrumento para la Fundación para luchar contra la pobreza y la exclusión, siendo el objeto social proporcionar a las personas en riesgo de exclusión social o excluidas, apoyo personal y un trabajo retribuido que los permita reincorporarse nuevamente a una vida social y laboral activa. Elaboran itinerarios de inserción laboral adaptados y consensuados para cada persona, en los que, en función de su situación y necesidades, se realizarán una serie de actuaciones y se pondrán en marcha de forma coordinada acciones de formación, trabajo, educativos y sociales. La actividad está centrada en los sectores de la construcción, servicios y atención sociosanitaria, y trabaja principalmente en la provincia de Barcelona.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur,, puesto que quieren adquirir una furgoneta para ampliar sus actividades en el campo de las mudanzas. ASCA les concede un microcrédito sin intereses de 6.000 € a devolver en 24 plazos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]