“L’acomiadament ha estat el punt d’inflexió per decidir emprendre”, Manel

[:CA] En Manel de Tarragona ha decidit emprendre amb La Granja – Cafeteria La Panera. Ell mateix ens ho explica:

Com vas començar amb aquest projecte?
La meva família sempre ha tingut negocis propis i jo sempre tenia al cap establir-me pel meu compte, però mai m’havia atrevit, ja que sempre ho he considerat arriscat. He estat durant 20 anys treballant com encarregat en una empresa i he anat progressant dins de la mateixa feina. Jo, arran de la meva feina i esforç, he crescut dins de l’empresa.
En un moment de reestructuració de l’empresa, em volien modificar molt les condicions laborals i econòmiques, i finalment em van acomiadar. Em vaig quedar a l’atur.
Un cop a l’atur, decideixo tornar a començar i establir-me pel meu compte. L’acomiadament va ser el punt d’inflexió per decidir emprendre. Tenia uns estalvis, la indemnització de l’acomiadament i els diners l’atur.

Què és la Granja Cafeteria La Panera?
És una granja-cafeteria en un barri de Tarragona on hi ha molta vida, està a prop d’escoles, molt ben situada, té molt moviment, i és un ambient molt  familiar i de barri. La clientela és fixa, i està molt ben cuidada.

 “A partir d’ara seré l’únic responsable de totes les meves decisions i de les seves conseqüències.”

Quins passos has seguit per fer-lo realitat?
Primer vaig analitzar el que sabia fer i com,a part de la feina d’encarregat que he desenvolupat, tenia experiència en l’àmbit de l’hostaleria, vaig decidir-me fer un canvi, i emprendre amb una cafeteria. Per una companya, vaig posar-me en contacte amb Reempresa i un cop allà, analitzant les meves capacitats i necessitats, vaig apronfundir en l’estudi de 3 cafeteries, i finalment vaig decidir agafar el traspàs de la Granja-Cafeteria La Panera.
Per finançar-me disposava d’alguns estalvis, vaig capitalitzar l’atur, però així i tot, em calia una mica més d’ajuda econòmica i des de Reempresa em van parlar de la vostra Fundació.

Què és el més difícil d’emprendre?
Per a mi, el més complicat d’emprendre és la responsabilitat. Tu ets l’administratiu, el treballador, el gestor, el responsable de recursos humans, etc. Has de ser molt polivalent i no tenir por de treballar moltes hores. Fins ara he treballat per compte d’altri i he donat part de mi, he acatat les ordres de treball que decidia l’empresa. Ara tot ho donaré pel meu negoci, i seré responsable de totes les meves decisions i de les seves conseqüències.

Què els recomanaries a futures persones emprenedores?
Jo els recomanaria disposar d’estalvis, ja que els primers mesos no hi haurà beneficis, i calen recursos econòmics per viure. S’ha de tenir molta capacitat d’esforç, ja que s’han de treballar moltes hores, i sobretot tenir iniciativa i il·lusió pel projecte.

Com veus La Panera d’aquí a 5 anys?
Espero continuar amb el negoci, no cremar-me per l’exigència d’hores de treball i dedicació com li ha passat a la cedent. Espero arribar a jubilar-me amb aquesta granja.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat poder establir-me pel meu compte Estic content, i amb ganes d’anar a incorporant petits canvis en el negoci, per fer-lo més meu, però a la vegada respectant el que l’antiga propietària feia i el que espera la clientela.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos 7.000 € a retornar en 36 mesos per adquirir i actualitzar diferents estris. Amb aquest projecte es crea 1 lloc de treball.

Si voleu prendre algun cafè, entrepà o pasta, podeu anar a:

Granja Cafeteria La Panera
Pin i Soler, baixos 5
43002 TARRAGONA

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

 [:es]Manel de Tarragona ha decidido emprender con La Granja – Cafeteria La Panera. El mismo nos lo explica:

¿Cómo empezaste con este proyecto?
Mi familia siempre ha tenido negocios propios y yo siempre tenía en mente establecerme por mi cuenta, pero nunca me había atrevido, puesto que siempre lo he considerado arriesgado. He estado durando 20 años trabajando como encargado en una empresa y he ido progresando dentro del mismo trabajo. A raíz de mi trabajo y esfuerzo, he crecido dentro de la empresa.
En un momento de reestructuración de la empresa, me querían modificar mucho las condiciones laborales y económicas, y finalmente me despidieron. Me quedé en el paro.
Una vez sin trabajo, decido volver a empezar y establecerme por mi cuenta. El despido fue el punto de inflexión para decidir emprender. Tenía unos ahorros, la indemnización del despido y el dinero el paro.

¿Qué és la Granja Cafeteria La Panera?
Es una granja-cafetería en un barrio de Tarragona donde hay mucha vida, está cerca de escuelas, muy bien situada, tiene mucho movimiento, es un ambiente muy  familiar y de barrio. La clientela es fija, y está muy muy cuidada.

 “A partir de ahora seré el único responsable de todas mis decisiones y de sus consecuencias

¿Qué pasos has seguido para hacerlo realidad?
Primero analicé lo que sabía hacer y como, aparte del trabajo de encargado que he desarrollado, tenía experiencia en el ámbito de la hostelería, me decidí hacer un cambio, y emprender con una cafetería. Por una compañera, me puse en contacto con Reempresa y una vez allí, analizando mis capacidades y necesidades, profundicé en el estudio de 3 cafeterías, y finalmente decidí coger el traspaso de la Granja-Cafetería La Panera.
Para financiarme disponía de algunos ahorros, capitalicé el paro, pero aun así, me hacía falta algo más de ayuda económica y desde Reempresa me hablaron de vuestra Fundación.

¿Qué és lo más difícil de emprender?
Para mí, lo más complicado de emprender es la responsabilidad. Tú eres el administrativo, el trabajador, el gestor, el responsable de recursos humanos, etc. Tienes que ser muy polivalente y no tener miedo de trabajar muchas horas. Hasta ahora he trabajado por cuenta ajena y he dado parte de mí, he acatado las órdenes de trabajo que decidía la empresa. Ahora todo lo daré por mi negocio, y seré responsable de todas mis decisiones y de sus consecuencias.

¿Qué les recomendarías a futuras personas emprendedoras?
Yo les recomendaría disponer de ahorros, puesto que los primeros meses no habrá beneficios, y hacen falta recursos económicos para vivir. Se tiene que tener mucha capacidad de esfuerzo, puesto que se tienen que trabajar muchas horas, y sobre todo tener iniciativa e ilusión por el proyecto.

¿Cómo ve La Panera de aquí a 5 añoss?
Espero continuar con el negocio, no quemarme por la exigencia de horas de trabajo y dedicación como le ha pasado a la cedente. Espero llegar a jubilarme con esta granja.

Hacer realidad este proyecto me ha supuesto poder establecerme por mi cuenta. Estoy contento, y con ganas de ir a incorporando pequeños cambios en el negocio, para hacerlo más mío, pero a la vez respetando el que la antigua propietaria hacía y el que espera la clientela.

Con todo, una vez presentado el caso a la tabla de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses 7.000 € a devolver en 36 meses para adquirir y actualizar diferentes enseres. Con este proyecto se crea 1 puesto de trabajo.

Si queréis tomar algún café, bocadillo o pasta, podéis ir a:

Granja Cafeteria La Panera
Pin i Soler, baixos 5
43002 – TARRAGONA

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como éste…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

 [:]

[:CA] En Manel de Tarragona ha decidit emprendre amb La Granja – Cafeteria La Panera. Ell mateix ens ho explica: Com vas començar amb aquest projecte? La…