“He fet realitat el meu projecte: obrir una gestoria”

[:CA]En Xavier Garcia, té 26 anys d’experiència en el sector bancari, és diplomat en ciències empresarials, llicenciat en administració i direcció d’empreses, ADE, i diplomat en Magisteri. Ara ha obert una gestoria d’assessorament integral i especialitzada en una zona cèntrica de Reus: Sunyer Assessors. Ell mateix ens ho explica:

Com vas començar amb aquest projecte?
Jo tenia la idea des de feia molts anys: tenir la meva pròpia oficina i crear el meu propi negoci: una assessoria fiscal, laboral, comptable i immobiliària. Es va poder materialitzar a partir del maig de 2018, que per diverses circumstàncies vaig anar a l’atur. Aleshores vaig estar un període de temps pensant-lo i estructurant-lo, com i de quina manera portaria a terme el meu projecte. El desembre de 2018 vaig agafar el local, vaig capitalitzar l’atur per poder fer la inversió inicial: les despeses de constitució, l’arranjament del local, compra del mobiliari i instal·lacions, i la fiança del lloguer, i finalment el 21 de gener vaig obrir.

Signatura del préstec sense interessos

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
El primer pas va ser posar-me en mans Reus Desenvolupament Econòmic i de Reempresa, que em van ajudar a fer el pla d’empresa. Vaig fer diversos cursos amb ells, i m’han donat molt de suport. En una xerrada de Reempresa a Tarragona, va sorgir la vostra Fundació, i van explicar com funcionàveu.

En què t’ha ajudat ASCA?
Per mi rebre el finançament de part vostra per la meva petita empresa, és haver rebut una ajuda moral, ja que una Fundació aliena al meu projecte l’ha vist viable. Considero que si un grup de persones amb la vostra experiència, i coneixements, l’han vist bé, m’ha donat molts ànims i forces. L’equip que m’ha atès d’ASCA ha estat molt professional.

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
El més complicat ha estat la soledat de l’emprenedor, tot i que pots anar a entitats o associacions que t’ajuden, hi ha moments de febleses i dubtes i t’has de saber controlar les pors.

Que recomanaries a futurs emprenedors?
Jo els recomanaria sobretot que s’assessorin bé, i es deixin ajudar per algú que hagi vist molts projectes i conegui el tema, ja que pots tenir la il·lusió, les ganes, i diners, però no has de saber què has de preveure en específic.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
En un negoci totalment consolidat, em veig dins el mercat i estabilitzat i funcionant perfectament.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat molt d’esforç, a part de l’econòmic, el temps, la dedicació, i superar els entrebancs que vas trobant.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 8.000 € a retornar en 36 mesos, per disposar de tresoreria per poder iniciar la gestoria. Amb aquest projecte es creen 3 llocs de feina.

Per tant, si necessiteu un gestor o un assessor immobiliari per la zona de Reus, podeu anar a:

Sunyer Assessors
Passeig Sunyer, 11
43202 – REUS

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Xavier Garcia, tiene 26 años de experiencia en el sector bancario, es diplomado en ciencias empresariales, licenciado en administración y dirección de empresas, ADE, y diplomado en Magisterio. Ahora ha abierto una gestoría de asesoramiento integral y especializada en una zona céntrica de Reus: Sunyer AssessorsÉl mismo nos lo explica:

¿Cómo empezaste con este proyecto?
Yo tenía la idea desde hacía muchos años: tener mi propia oficina y crear mi propio negocio: una asesoría fiscal, laboral, contable e inmobiliaria. Se pudo materializar a partir de mayo de 2018, que por diversas circunstancias fui al paro. Entonces estuve un periodo de tiempo pensándolo y estructurándolo, cómo y de qué manera llevaría a cabo mi proyecto. En diciembre de 2018 cogí el local, capitalicé el paro para poder hacer la inversión inicial: los gastos de constitución, el arreglo del local, compra del mobiliario e instalaciones, y la fianza del alquiler, y finalmente el 21 de enero abrí.

Firma del préstamo sin intereses

¿Cómo conociste Acció Solidària Contra l’Atur?
El primer paso fue ponerme en manos Reus Desenvolupament Econòmic y de Reempresa, que me ayudaron a hacer el plan de empresa. Hice varios cursos con ellos, y me han dado mucho apoyo. En una charla de Reempresa en Tarragona, surgió su Fundación, y me explicaron cómo funcionaba.

¿En qué te ha ayudado ASCA?
Para mí recibir la financiación de parte vuestra para mi pequeña empresa, es haber recibido una ayuda moral, ya que una Fundación ajena a mi proyecto lo ha visto viable. Considero que si un grupo de personas con su experiencia, y conocimientos, lo han visto bien, me ha dado muchos ánimos y fuerzas. El equipo que me ha dado de ASCA ha sido muy profesional.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?
Lo más complicado ha sido la soledad del emprendedor, aunque puedes ir a entidades o asociaciones que te ayudan, hay momentos de debilidades y dudas, y debes saber controlar los miedos.

¿Qué recomendarías a futuros emprendedores?
Yo les recomendaría sobre todo que se asesoren bien, y se dejen ayudar por alguien que haya visto muchos proyectos y conozca el tema, ya que puedes tener la ilusión, las ganas, y dinero, pero no tienes que saber qué tienes que prever en específico.

¿Cómo ves el negocio dentro de 5 años?
En un negocio totalmente consolidado, me veo dentro del mercado y estabilizado y funcionando perfectamente.

Hacer realidad este proyecto me ha supuesto mucho esfuerzo, aparte del económico, el tiempo, la dedicación, y superar las dificultades que vas encontrando.

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur  y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 8.000 € a devolver en 36 meses, para disponer de tesorería para poder iniciar la gestoría. Con este proyecto se crean 3 puestos de trabajo.

Por lo tanto, si necesitas un gestor o un asesor inmobiliario para la zona de Reus, puedse ir a:

Sunyer Assessors
Passeig Sunyer, 11
43202 – REUS

Si tu tambien quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este… 

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

 [:]