L’evolució positiva d’alguns indicadors i les previsions moderadament optimistes, s’han unit a les necessitats electorals, i estan creant un estrany ambient de sortida de la crisi, que té avantatges i perills. La reflexió següent intenta ajudar al fet que els missatges siguin el més objectius possible.

 1. Algunes llums. El creixement del PIB espanyol ha estat positiu, i moltes previsions el situen per sobre del 2% aquest any. La prima de risc del deute espanyol ha arribat a valors molt baixos en relació als últims anys, una cosa molt important per a un país molt endeutat. El preu del cru s’ha reduït molt, cosa també bona per a un país que encara necessita importar molta energia. El valor de l’Euro ha caigut respecte al dòlar i facilita les exportacions …
 1. Algunes ombres. El deute públic espanyol arriba ja al 100% del PIB, i cada any segueix creixent a causa del dèficit pressupostari. El dèficit per compte corrent continua augmentant. L’atur segueix situat a la zona del 24% i les previsions de reducció són molt llargues. El PIB encara no ha tornat als valors anteriors a la crisi. El risc de pobresa ha pujat fins al 27% de la població, i el coeficient de Gini, que mesura la desigualtat, s’ha incrementat en quatre punts …
 1. Diagnòstic. Les dades diuen que estem en una situació millor que fa un temps, però no la podem qualificar de bona i encara menys, d’estable. No és un got “mig ple o mig buit”; crec sincerament que és un got que s’està començant a omplir, però segueix estant molt buit ia molta gent no li arriba l’aigua …

Raons per pensar això:

Per què no és bona la situació? Crec que en aquests últims anys, s’ha resolt un gran problema del sistema financer (que podia haver enfonsat l’economia) però això s’ha aconseguit amb un esforç molt important i molt mal repartit. Les mesures preses han deprimit l’economia, han reduït el consum, han retallat els serveis públics, han augmentat l’atur i el dèficit públic, i han perjudicat sobretot a la part més feble de la població. Segurament tornaran millors temps; però segons com tornin, podrien no permetre recuperar alguns dels estralls ocorreguts.

Per què no és estable? Perquè algunes de les bases de la millora són incontrolables (cru, dòlar …). I sobretot perquè ataquem més els símptomes que les causes. Les nostres dificultats no han estat causades per la crisi. Al contrari, la crisi ha estat causada per l’evolució de la nostra economia a partir dels anys 90 del segle passat que va provocar uns desajustos que no es van voler, o no van poder, corregir. Cito alguns:

 • Una economia basada excessivament en l’especulació, la construcció i els serveis de poc valor afegit, és una economia de baixa productivitat. Els increments de renda i de riquesa provenien de sectors poc competitius i alguns eren purament financers, és a dir, ficticis. Els canvis fiscals van ser una incitació a l’especulació, més que a la producció de valor, mitjançant el treball.
 • La globalització dels 80 i 90 va canviar les regles de joc de la competitivitat internacional. En molts casos, en lloc de sostenir i modernitzar el nostre sector industrial (amb coneixements i amb tecnologia), vam estar permetent la reducció del sector i la seva substitució per serveis. (Durant alguns anys va desaparèixer el Ministeri d’Indústria).
 • La pèrdua real de poder adquisitiu, es va dissimular, i es va invertir aparentment, amb el recurs a l’endeutament per al consum, i amb l ‘”efecte riquesa” (sensació de riquesa a causa de l’augment fictici del valor de l’habitatge, principal propietat de les classes mitjanes), fenòmens que van permetre mantenir el consum i desincentivar l’estalvi.
 • La globalització va suposar l’entrada en el mercat mundial de més de 1.000 milions de nous consumidors, que van convertir en escassos molts productes naturals, fins llavors abundants. No es va entendre que l’eficiència en la seva utilització i la necessitat de reutilització, era una nova exigència que havia de substituir a la “obsolescència programada“.
 • Des dels 70, Espanya va anar construint uns serveis públics moderns i un estat del benestar similar a altres països europeus. Va ser modernitzant, el sistema fiscal, incrementant la seva recaptació i augmentant l’efecte redistributiu. A partir de les últimes dècades va seguir augmentant la despesa en serveis (necessaris) i en inversions (més discutibles: AUS, aeroports) però mantenint una pressió fiscal molt per sota de la dels països de la UE, a causa del frau fiscal. Els comptes no quadren. Fins i tot Grècia té una pressió fiscal més gran!
 1. Conclusió. Mentre no afrontin amb valentia i rigor aquests reptes, no s’hauran eliminat les causes de la crisi. Per tant, es pot parlar de certes millores que infonen esperança i un cert optimisme. Però és temerari anunciar la sortida de la crisi, assegurar grans creacions d’ocupació, i prometre baixades d’impostos. Encara que mai tornarem a la situació de 2007, podem millorar bastant la present; si actuem amb responsabilitat i sense demagògia, podem tornar als nivells de benestar i d’equitat de fa un parell de dècades.

Joan Majó, enginyer i exministre

La evolución positiva de algunos indicadores y las previsiones moderadamente optimistas, se han unido a las necesidades electorales, y están creando un extraño ambiente de salida de la crisis, que tiene ventajas y peligros. La reflexión siguiente intenta ayudar a que los mensajes sean lo más objetivos posible.

 1. Algunas luces. El crecimiento del PIB español ha sido positivo, y muchas previsiones lo sitúan por encima del 2% éste año. La prima de riesgo de la deuda española ha alcanzado valores muy bajos con relación a los últimos años, algo muy importante para un país muy endeudado. El precio del crudo se ha reducido mucho, cosa también buena para un país que aún necesita importar mucha energía. El valor del Euro ha caído respecto al Dólar y facilita las exportaciones…
 1. Algunas sombras. La deuda pública española alcanza ya el 100% del PIB, y cada año sigue creciendo debido al déficit presupuestario. El déficit por cuenta corriente sigue aumentando. El paro sigue situado en la zona del 24 % y las previsiones de reducción son muy largas. El PIB todavía no ha vuelto a los valores anteriores a la crisis. El riesgo de pobreza ha subido hasta el 27% de la población, y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se ha incrementado en cuatro puntos…  
 1. Diagnóstico. Los datos dicen que estamos en una situación mejor que hace un tiempo, pero no la podemos calificar de buena y aún menos, de estable. No es un vaso “medio lleno o medio vacío”; creo sinceramente que es un vaso que se está empezando a llenar, pero sigue estando muy vacío y a mucha gente no le llega el agua…

Razones para pensar esto:

¿Por qué no es buena la situación?  Creo que en estos últimos años, se ha  resuelto un gran problema del sistema financiero (que podía haber hundido la economía) pero esto se ha conseguido con un esfuerzo muy importante y muy mal repartido. Las medidas tomadas han deprimido la economía, han reducido el consumo, han recortado los servicios públicos, han aumentado el paro y el déficit público, y han perjudicado sobre todo a la parte más débil de la población. Seguramente volverán mejores tiempos; pero según cómo vuelvan, podrían no permitir recuperar algunos de los estragos ocurridos.

¿Por qué no es estable?  Porque algunas de las bases de la mejora son incontrolables (crudo, dólar…). Y sobre todo porque atacamos más los síntomas que las causas. Nuestras dificultades no han sido causadas por la crisis. Al contrario, la crisis ha sido causada por la evolución de nuestra economía a partir de los años 90 del siglo pasado que provocó unos desajustes que no se quisieron, o no se pudieron, corregir. Cito algunos:

Una economía basada excesivamente en la especulación, la construcción y los servicios de poco valor añadido, es una economía de baja productividad. Los incrementos de renta y de riqueza provenían de sectores poco competitivos y algunos eran puramente financieros, es decir, ficticios. Los cambios fiscales fueron una incitación a la especulación, más que a la producción de valor, mediante el trabajo.

 • La globalización de los 80 y 90 cambió las reglas de juego de la competitividad internacional. En muchos casos, en lugar de sostener y modernizar nuestro sector industrial (con conocimientos y con tecnología), estuvimos permitiendo la reducción del sector y su sustitución por servicios. (Durante algunos años desapareció el Ministerio de Industria).
 • La pérdida real de poder adquisitivo, se disimuló, y se invirtió aparentemente, con el recurso al endeudamiento para el consumo, y con el “efecto riqueza” (sensación de riqueza debido al aumento ficticio del valor de la vivienda, principal propiedad de las clases medias), fenómenos que permitieron mantener el consumo y desincentivar el ahorro.
 • La globalización supuso la entrada en el mercado mundial de mas de 1.000 millones de nuevos consumidores, que convirtieron en escasos muchos productos naturales, hasta entonces abundantes. No se  entendió que la eficiencia en su utilización y la necesidad de reutilización, era una nueva exigencia que debía sustituir a la “obsolescencia programada”.
 • Desde los 70, España fue construyendo unos servicios públicos modernos y un estado del bienestar similar a otros países europeos. Fue modernizando también su sistema fiscal, incrementando su recaudación y aumentando el efecto redistributivo. A partir de las últimas décadas siguió aumentando el gasto en servicios (necesarios) y en inversiones (más discutibles: AVES, aeropuertos) pero manteniendo una presión fiscal muy por debajo de la de los países de la UE, debido al fraude fiscal. Las cuentas no cuadran. ¡Incluso Grecia tiene una presión fiscal mayor!
 1. Conclusión. Mientras no se afronten con valentía y rigor estos retos, no se habrán eliminado las causas de la crisis. Por lo tanto, se puede hablar de ciertas mejoras que infunden esperanza y un cierto optimismo. Pero es temerario anunciar la salida de la crisis, asegurar grandes creaciones de empleo, y prometer bajadas de impuestos. Aunque nunca volveremos a la situación de 2007, podemos mejorar bastante la presente; si actuamos con responsabilidad y sin demagogia, podemos volver a los niveles de bienestar y de equidad de hace un par de décadas.

Joan Majó, ingeniero i ex ministro