[:CA]El Premi Piñol a la millor trajectòria 2015, dotat amb 10.000€ va ser concedit a L’Olivera. És una cooperativa de treball associat i d’iniciativa social amb 75 membres fundada l’any 1974 a Vallbona de les Monges. Treballen la terra (46 hectàrees de vinyes i oliveres) seguint els criteris de l’agricultura ecològica i elaboren els seus productes: vins i olis. Des del principi, alguns socis de la cooperativa són persones “fràgils” (amb alguna discapacitat psíquica, mental o dificultat d’inserció social) que poden trobar d’aquesta manera una feina i una forma de vida.  L’Olivera és avui un referent de cooperativa d’integració social que combina l’explotació d’un recurs natural com és la vinya i l’olivera amb l’atenció a persones amb discapacitat, l’arrelament al territori i la promoció d’un nou model econòmic i social

Des de que van començar, la seva història ha estat marcada pel desig de fer possible un projecte on el fet econòmic i el social anessin de la mà i no esdevinguessin contraposats. Una experiència que fes possible una realitat econòmica i productiva sòlida i viable amb un projecte social més ampli: crear un grup humà que integri a persones que van quedant al marge de la nostra societat. Després de tots aquests anys, constaten que el treball en comú, l’activitat agrícola, la transformació respectuosa de les matèries primeres, la participació activa en la pròpia empresa són eines vàlides per crear un lloc de vida i treball que permetin desenvolupar i millorar les nostres habilitats i capacitats.

Des de l’any 2010 també gestionen la vinya Can Calopa que l’Ajuntament de Barcelona té a la muntanya de Collserola, aplicant el mateix model que hem anat configurant a Vallbona. Es va signar un convenir que  inclou la cura de la finca i la masia, la producció de vi –que s’ha de cedir a l’Ajuntament de Barcelona- i la prestació de serveis socials a 12 persones que treballen i conviuen en la residència construïda a tocar de la masia amb voluntat de que vagin incorporant-se al mercat de treball i donant entrada a noves persones en formació.  L’objectiu del projecte és oferir un espai de referència a Collserola per a la difusió i la investigació de la cultura vitivinícola com a eina d’inclusió sociolaboral de joves amb discapacitat intel·lectual, acostant el projecte d’agricultura social a totes les persones i entitats del territori.  S’han definit tres línies d’actuació:

 1. Centre Gastronòmic i cultural, el qual es basa en fomentar l’ús de la Masia antiga de Can Calopa per fer activitats de tast de vi i gastronòmiques vinculades al món del vi i, alhora, lloguer de sales per grups;
 2. Explotació del Celler i Vinyes properes a Can Calopa que permetin a llarg termini produir vi per a la seva comercialització en el marc de l’Olivera;
 3. Venda de vins de L’Olivera i altres tant en un espai a la Masia com a través de fires i d’altres mecanismes.

Actualment l’Olivera transformen 220.000 kg de raïm per elaborar vins blancs, negres, dolços i escumosos. També elaboren 40.000 kg d’olives per produir tres tipus d’oli. Poc a poc, els productes han anat tenint reconeixement i es venen en gran part dins el mercat català i una part es dedica a l’exportació.

A L’Olivera participen diàriament 75 persones que formen un equip interdisciplinari que es divideix entre Vallbona (50 persones) i Barcelona (25 persones). Abastem l’àmbit productiu –camp, celler/moli i comercial- i el social. S’organitzen segons els principis cooperatius. També hi ha persones que viuen en les llars (Vallbona i Barcelona) i que treballen la vinya, les oliveres, al celler o desenvolupen altres activitats terapèutiques. Tots els treballadors poden convertir-se en socis-propietaris de la cooperativa i s’estableixen uns espais de participació en la gestió: assemblea anual, reunions generals mensuals i reunions periòdiques per àmbits de treball que ajuden a anar creant una organització transversal i participativa. També hi ha socis que no són treballadors però mantenen un vincle amb la cooperativa i el seu criteri també és important per la gestió quotidiana.

Els eixos centrals de la Cooperativa són:

 • Eix d’inclusió-integració social: neixen i treballen per crear un espai que integri persones fràgils de la nostra societat, especialment persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental. Una organització “inclusiva” on a partir del treball i la vida col·lectiva cadascú pot progressar com a persona.
 • Eix d’activitat econòmica basada en el valor afegit: crear en l’entorn rural una experiència i arribar a elaborar productes de qualitat que valoritzin tota la cadena de producció (persones, territori, consumidors…).
 • Eix de gestió cooperativa: el paraigua de funcionament és el model cooperatiu amb tot el caràcter i potencialitats que presenta. Aquest model cooperatiu també contribueix a treballar per una “organització inclusiva” on les persones “fràgils” són protagonistes i no “usuaris”.

Amb els anys s’ha convertit en una experiència viable en tots els sentits que ha permès consolidar un projecte que respecta el medi ambient, el territori i les persones, construint un model d’organització basat en l’estímul de “crear valor” en els terrenys en els que actuen: producció agrícola, acció social i desenvolupament local. Són una experiència que forma part també de l’anomenada Agricultura Social (Social Farming), cada vegada més representada a Europa per experiències molt diverses i que està esdevenint un nou paradigma transversal a incorporar en les polítiques i accions de desenvolupament rural.

L’Olivera forma part de la Xarxa AgroSocial de Catalunya. Està formada per empreses socials que fomenten la inserció laboral de discapacitats, persones amb malaltia mental o en risc d’exclusió i que tenen com a activitat principal qualsevol aspecte relacionat amb el medi ambient. També formen part d’aquesta xarxa: AmpansAmunt EbreAprodiscaCan PerolCentral Parc del Baix LlobregatCET El PlaEspigoladorsE.I. BrotE.I. ForesterraF. DrissaFreescopF. Molí d’en PuigverdFundació MapGINACIntegra PirineusL’HeuraLa Factoria del MarLa FagedaLa Klosca-CETLa TavellaNou VerdOnadaOnyarPortal BerguedàSambucusSant Tomàs PARMOSanta TeresaTeb VerdViver de Bell-lloc, Casa Dalmases i El Rosal.

Moltes felicitats pel Premi i endavant amb el projecte![:es]El Premio Piñol a la mejor trayectoria 2015, dotado con 10.000 € fue concedido a L’Olivera. Es una cooperativa de trabajo asociado y de iniciativa social con 75 miembros fundada en 1974 en Vallbona de les Monges. Trabajan la tierra (46 hectáreas de viñedos y olivos) siguiendo los criterios de la agricultura ecológica y elaboran sus productos: vinos y aceites. Desde el principio, algunos socios de la cooperativa son personas “frágiles” (con alguna discapacidad psíquica, mental o dificultad de inserción social) que pueden encontrar de esta manera un trabajo y una forma de vida. L’Olivera es hoy un referente de cooperativa de integración social que combina la explotación de un recurso natural como es la vid y L’Olivera con la atención a personas con discapacidad, el arraigo en el territorio y la promoción de un nuevo modelo económico y social

Desde que comenzaron, su historia ha estado marcada por el deseo de hacer posible un proyecto donde el hecho económico y el social fueran de la mano y no se convirtieran contrapuestos. Una experiencia que hiciera posible una realidad económica y productiva sólida y viable con un proyecto social más amplio: crear un grupo humano que integre a personas que van quedando al margen de nuestra sociedad. Después de todos estos años, constatan que el trabajo en común, la actividad agrícola, la transformación respetuosa de las materias primas, la participación activa en la propia empresa son herramientas válidas para crear un lugar de vida y trabajo que permita desarrollar y mejorar nuestras habilidades y capacidades.

Desde el año 2010 también gestionan la viña Can Calopa que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en la montaña de Collserola, aplicando el mismo modelo que hemos ido configurando en Vallbona. Se firmó un convenir que incluye el cuidado de la finca y la masía, la producción de vino -que debe ceder al Ayuntamiento de Barcelona- y la prestación de servicios sociales a 12 personas que trabajan y conviven en la residencia construida junto a la masía con voluntad de que vayan incorporándose al mercado de trabajo y dando entrada a nuevas personas en formación. El objetivo del proyecto es ofrecer un espacio de referencia en Collserola para la difusión y la investigación de la cultura vitivinícola como herramienta de inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual, acercando el proyecto de agricultura social a todas las personas y entidades del territorio. Se han definido tres líneas de actuación:

 1. Centro Gastronómico y cultural, el cual se basa en fomentar el uso de la Masía antigua de Can Calopa para realizar actividades de cata de vino y gastronómicas vinculadas al mundo del vino y, a la vez, alquiler de salas para grupos;
 2. Explotación de la Bodega y Viñedos cercanas a Can Calopa que permitan a largo plazo producir vino para su comercialización en el marco dL’Olivera;
 3. Venta de vinos de L’Olivera y otros tanto en un espacio en la Masía como a través de ferias y otros mecanismos.

Actualmente L’Olivera transforman 220.000 kg de uva para elaborar vinos blancos, tintos, dulces y espumosos. También elaboran 40.000 kg de aceitunas para producir tres tipos de aceite. Poco a poco, los productos han ido teniendo reconocimiento y se venden en gran parte dentro del mercado catalán y una parte se dedica a la exportación.

En L’Olivera participan diariamente 75 personas que forman un equipo interdisciplinario que se divide entre Vallbona (50 personas) y Barcelona (25 personas). Abarcamos el ámbito productivo -campo, bodega / molino y comercial- y el social. Organizan según los principios cooperativos. También hay personas que viven en los hogares (Vallbona y Barcelona) y que trabajan la vid, los olivos, en la bodega o desarrollan otras actividades terapéuticas. Todos los trabajadores pueden convertirse en socios-propietarios de la cooperativa y se establecen unos espacios de participación en la gestión: asamblea anual, reuniones generales mensuales y reuniones periódicas para ámbitos de trabajo que ayudan a ir creando una organización transversal y participativa. También hay socios que no son trabajadores pero mantienen un vínculo con la cooperativa y su criterio también es importante para la gestión cotidiana.

Los ejes centrales de la Cooperativa son:

 • Eje de inclusión-integración social: nacen y trabajan para crear un espacio que integre personas frágiles de nuestra sociedad, especialmente personas con discapacidad psíquica y / o enfermedad mental. Una organización “inclusiva” donde a partir del trabajo y la vida colectiva cada uno puede progresar como persona.
 • Eje de actividad económica basada en el valor añadido: crear en el entorno rural una experiencia y llegar a elaborar productos de calidad que valoricen toda la cadena de producción (personas, territorio, consumidores …).
 • Eje de gestión cooperativa: el paraguas de funcionamiento es el modelo cooperativo con todo el carácter y potencialidades que presenta. Este modelo cooperativo también contribuye a trabajar por una “organización inclusiva” donde las personas “frágiles” son protagonistas y no “usuarios”.

Con los años se ha convertido en una experiencia viable en todos los sentidos que ha permitido consolidar un proyecto que respeta el medio ambiente, el territorio y las personas, construyendo un modelo de organización basado en el estímulo de “crear valor” en los terrenos en los que actúan: producción agrícola, acción social y desarrollo local. Son una experiencia que forma parte también de la llamada Agricultura Social (Social Farming), cada vez más representada en Europa por experiencias muy diversas y que está convirtiéndose en un nuevo paradigma transversal a incorporar en las políticas y acciones de desarrollo rural.

L’Olivera forma parte de la Xarxa AgroSocial de Catalunya. Esta formada por empresas sociales que fomentan la inserción laboral de discapacitados, personas con enfermedad mental o en riesgo de exclusión y que tienen como actividad principal cualquier aspecto relacionado con el medio ambiente. También forman parte de esta red: AmpansAmunt EbreAprodiscaCan PerolCentral Parc del Baix LlobregatCET El PlaEspigoladorsE.I. BrotE.I. ForesterraF. DrissaFreescopF. Molí d’en PuigverdFundació MapGINACIntegra PirineusL’HeuraLa Factoria del MarLa FagedaLa Klosca-CETLa TavellaNou VerdOnadaOnyarPortal BerguedàSambucusSant Tomàs PARMOSanta TeresaTeb VerdViver de Bell-lloc, Casa Dalmases y El Rosal.

¡Muchas felicidades por el Premio y adelante con el proyecto![:]