[:CA]Des del Consell Comarcal del Baix Penedès va arribar una sol·licitud d’una dona de 62 anys. Portava molt de temps a l’atur,  percebia una RMI amb la qual només cobria les necessitats bàsiques d’alimentació i habitatge.

Amb coratge, ànims, voluntat… i totes les virtuts s’ha reinventat, ha deixat de banda el problema de l’edat i  s’ha adaptat a les noves tecnologies i no només això, sinó que s’ha atrevit amb les xarxes socials venent el que ella sap fer tan bé: els seus llibres de cuina i dietètica.

Per poder portar tot això a terme li feia falta una inversió de 1.200 €. Acció Solidària Contra l’Atur li va deixar un ajut a un procés d’inserció laboral, donant així una oportunitat a algú que per edat pertany a un col·lectiu per al qual és gairebé impossible trobar una sortida a l’atur en aquests moments. La sol·licitant amb aquest préstec, ha aconseguit estabilitzar la seva situació i fins ara, està complint puntualment el compromís de retorn pactat.

Endavant i molta força![:es]Desde el Consejo Comarcal del Baix Penedès llegó una solicitud de una mujer de 62 años. Llevaba mucho tiempo en el paro, percibía una RMI con la que sólo cubría las necesidades básicas de alimentación y vivienda.

Con coraje, ánimos, voluntad … y todas las virtudes se ha reinventado, ha dejado de lado el problema de la edad y se ha adaptado a las nuevas tecnologías y no sólo eso, sino que se ha atrevido con las redes sociales vendiendo lo que ella sabe hacer tan bien: sus libros de cocina y dietética.

Para poder llevar todo esto a cabo le hacía falta una inversión de 1.200 €. Acció Solidària Contra l’Atur le dejó una ayuda a un proceso de inserción laboral, dando así una oportunidad a alguien que por edad pertenece a un colectivo para el que es casi imposible encontrar una salida al paro en estos momentos. La solicitante con este préstamo, ha logrado estabilizar su situación y hasta ahora, está cumpliendo puntualmente el compromiso de retorno pactado.

¡Adelante y mucha fuerza![:]