El primer trimestre de 2015 les exportacions espanyoles han augmentat un 4,4% batent un record al exportar 61.000 milions. En aquest període Catalunya han augmentat el 6,6% que representa el 25,7% de tota l’exportació espanyola. Un dels sectors més dinàmics és el de l’automòbil amb vendes i optimisme creixent. Es un sector que està creant ocupació i que ha anunciat inversions importants que garantitza la seva continuïtat futura.

D’altra banda l’economia creix a un bon ritme. Sembla que es tancarà l’any 2015 amb un augment del PIB entre el 2,5% i el 3%.  Són bones noticies.

2015_06_03_Exportacions_RaventósTan de bo es pogués mantenir aquests creixements durant un llarg període! Però no llancem les campanes al vol, doncs aquestes bones dades es basen en unes circumstàncies temporals: abaratiment de l’euro respecta a altres monedes, petroli molt barat, interessos propers a zero, i “alegria” inversora i de contractació d’un any electoral. Els grans problemes segueixen aquí. Un atur a Espanya del 23%, un deute públic del 100% del PIB, dèficit públic, sous més baixos, augment de la precarietat laboral, augment de les desigualtats o retallades molt sensibles.

Si retallem en educació, recerca, innovació,  suport a l’emprenedoria, infraestructures i oblidem la importància de la cohesió social, com podrem crear riquesa en el futur i crear ocupació? Com encarem els problemes que hem de resoldre? Estem en ple ambient d’eleccions. Hem de veure  les propostes dels diferents partits en quan a crear riquesa, quin tipus de riquesa i especialment com es distribueixen entre tots els beneficis que són producte de l’esforç i del treball. Però a banda de les promeses, que molts cops s’obliden ben aviat, hem de veure el que han estat practicant en la seva acció política. Analitzem més els fets que les paraules que se’ls enduu el vent.

Francesc Raventós – Economista

 

2015_06_03_Exportacions_RaventósEl primer trimestre de 2015 las exportaciones españolas han aumentado un 4,4% batiendo un recuerdo al exportar 61.000 millones. En este periodo Cataluña han aumentado el 6,6% que representa el 25,7% de toda la exportación española. Uno de los sectores más dinámicos es el del automóvil con ventas y optimismo creciente. Es un sector que está creando empleo y que ha anunciado inversiones importantes que garantiza su continuidad futura.

Por otra parte la economía crece a un buen ritmo. Parece que se cerrará el año 2015 con un aumento del PIB entre el 2,5% y el 3%. Son buenas noticias.

2015_06_03_Exportacions_Raventós

¡Ojalá se pudiera mantener estos crecimientos durante un largo período! Pero no lancemos las campanas al vuelo, pues estos buenos datos se basan en unas circunstancias temporales: abaratamiento del euro respecto a otras monedas, petróleo muy barato, intereses cercanos a cero, y “alegría” inversora y de contratación de un año electoral. Los grandes problemas siguen ahí. Un paro en España del 23%, una deuda pública del 100% del PIB, déficit público, sueldos más bajos, aumento de la precariedad laboral, aumento de las desigualdades o recortes muy sensibles.

Si recortamos en educación, investigación, innovación, apoyo a la emprendeduría, infraestructuras y olvidemos la importancia de la cohesión social, ¿cómo podremos crear riqueza en el futuro y crear empleo? ¿Cómo encaramos los problemas que tenemos que resolver? Estamos en pleno ambiente de elecciones. Tenemos que ver las propuestas de los diferentes partidos en cuanto a crear riqueza, qué tipo de riqueza y especialmente cómo se distribuyen entre todos los beneficios que son producto del esfuerzo y del trabajo. Pero aparte de las promesas, que muchas veces se olvidan pronto, tenemos que ver lo que han estado practicando en su acción política. Analizamos más los hechos que las palabras que se les lleva el viento.

Francesc Raventós – Economista