[:CA]crisiEn les societats democràtiques els governs donen compta regularment de la evolució de l’economia, i els ciutadans poden judicar la seva actuació. Normalment això es fa publicant estadístiques, generalment acompanyades de comentaris dels responsables polítics. Em preocupa veure com massa sovint aquests comentaris es fan a partir d’una mirada curta, parcial, i voluntàriament esbiaixada de les xifres, per poder fer una interpretació favorable als interessos de qui els fa. Les xifres per sí soles son insuficients, i per això cal una anàlisi més profunda i rigorosa. Cito dos casos que estem vivint aquests mesos.

 1. Exportacions i competitivitat. Les estadístiques reflecteixen millores importants de la balança comercial espanyola (més exportacions i menys importacions). El govern vol vendre aquesta millora, que és real, com la conseqüència de la major competitivitat de l’economia, i l’evidència d’una segura sortida de la crisi. Les xifres son certes i n’hem d’estar satisfets, però no podem acceptar-les sense aprofundir més.
  La reducció de les importacions és en gran mesura deguda a les fortes baixades del preu del cru que han compensat amb escreix la devaluació del euro respecte del dòlar (el petroli es paga en dòlars). Però el volum d’importacions energètiques no ha baixat, i en canvi ha pujat molt el de productes no energètics. La evolució d’aquestes dues variables (preu del petroli, i paritat euro/dòlar) podrien canviar de signe els propers anys i tenir un impacte molt negatiu en la balança comercial.
  D’altra banda, és cert que han augmentat les exportacions, i que això és fruit d’una millora de la competitivitat de les nostres empreses. Però aquesta ha estat basada sobre tot en reducció de preus, i per això té dos punts importants de debilitat. El primer torna a ser, pensant en les exportacions fora de la zona euro, la paritat de la moneda, que pot canviar. I el segon és que una part molt important dels productes que exportem s’han introduït als mercats externs gràcies a la forta reducció interna dels nostres costos, especialment laborals. Això ens condemna a competir amb països de baixos salaris, i això ens pot impedir millorar els nostres sous en el futur. Mentre les nostres exportacions no competeixin en qualitat i en innovació, amb països desenvolupats, no podem fer una interpretació triomfalista de la balança comercial. L’evolució pot ser bona a curt, però està plena d’incerteses a llarg.
 2. Atur i ocupació. Amb les seves lògiques oscil·lacions, com les que veiem aquest dies, la xifra de l’atur registrat s’ha anat reduint significativament, tot i que segueix sent molt alt i preocupant. Però no ens podem quedar satisfets amb això, ja que aquesta bona tendència amaga altres realitats. Més que en l’atur, ens hem de fixar en les xifres de la ocupació, i les que reflecteixen la seva qualitat. És molt bo que baixi l’atur; però no ho és que la baixada sigui conseqüència de la disminució del nombre de persones en edat i amb voluntat de treballar, sigui aquesta disminució per emigració, o per renuncia a seguir buscant feina. Està baixant l’atur sense augmentar realment l’ocupació.
  Tampoc és bo que augmenti aparentment l’ocupació (el nombre de persones ocupades) només perquè augmenti el nombre de contractes temporals i a temps parcial, mentre disminueix el nombre de contractes  indefinits a ple temps. Pot haver augmentat el número de contractes però haver disminuït la ocupació real. La suma total d’hores treballades per tres o quatre persones amb contracte temporal de curta durada, o a temps parcial, pot ser inferior a les que suposava un sol contracte indefinit.   Caldria fixar-se sobre tot en un índex d’ocupació total, reflectint el nombre total d’hores treballades en el país durant l’any.

Finalment, cal no oblidar que l’objectiu no és que tothom tingui feina; és   que tingui uns ingressos que  li permetin viure dignament. És evident que aquests tipus de contractes temporals o a temps parcial poden ser adequats per algun tipus de situacions, però s’estan convertint en massa abundants en la nostra economia.

No podem seguir amb mirades i amb explicacions a curt. Per poder sortir, de veritat de la crisi, hem de fer reformes d’un tipus diferent de la que hem fet, que potser ha tapat forats a curt, però no ens ha preparat per el futur. Seguim en la crisi…

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]crisiEn las sociedades democráticas los gobiernos dan cuenta regularmente de la evolución de la economía, y los ciudadanos pueden juzgar su actuación. Normalmente esto se hace publicando estadísticas, generalmente acompañadas de comentarios de los responsables políticos. Me preocupa ver cómo demasiado a menudo estos comentarios se hacen a partir de una mirada corta, parcial, y voluntariamente sesgada de las cifras, para poder hacer una interpretación favorable a los intereses de quien lo realiza. Las cifras por sí solas son insuficientes, y por eso hay un análisis más profundo y riguroso. Cito dos casos que estamos viviendo estos meses.

 1. Exportaciones y competitividad. Las estadísticas reflejan mejoras importantes de la balanza comercial española (más exportaciones y menos importaciones). El gobierno quiere vender esta mejora, que es real, como la consecuencia de la mayor competitividad de la economía, y la evidencia de una segura salida de la crisis. Las cifras son ciertos y tenemos que estar satisfechos, pero no podemos aceptarlas sin profundizar más.
  La reducción de las importaciones es en gran medida debida a las fuertes bajadas del precio del crudo que han compensado con creces la devaluación del euro respecto del dólar (el petróleo se paga en dólares). Pero el volumen de importaciones energéticas no ha bajado, y en cambio ha subido mucho el de productos no energéticos. La evolución de estas dos variables (precio del petróleo, y paridad euro / dólar) podrían cambiar de signo en los próximos años y tener un impacto muy negativo en la balanza comercial.
  Por otra parte, es cierto que han aumentado las exportaciones, y que esto es fruto de una mejora de la competitividad de nuestras empresas. Pero esta ha sido basada sobre todo en reducción de precios, por lo que tiene dos puntos importantes de debilidad. El primero vuelve a ser, pensando en las exportaciones fuera de la zona euro, la paridad de la moneda, que puede cambiar. Y el segundo es que una parte muy importante de los productos que exportamos han introducido en los mercados externos gracias a la fuerte reducción interna de nuestros costes, especialmente laborales. Esto nos condena a competir con países de bajos salarios, y esto nos puede impedir mejorar nuestros sueldos en el futuro. Mientras nuestras exportaciones no compitan en calidad y en innovación, con países desarrollados, no podemos hacer una interpretación triunfalista de la balanza comercial. La evolución puede ser buena a corto, pero está llena de incertidumbres a largo.
 2. Paro y empleo. Con sus lógicas oscilaciones, como las que vemos estos días, la cifra del paro registrado se ha ido reduciendo significativamente, aunque sigue siendo muy alto y preocupante. Pero no nos podemos quedar satisfechos con esto, ya que esta buena tendencia esconde otras realidades. Más que en el paro, hay que fijarse en las cifras de la ocupación, y las que reflejan su calidad. Es muy bueno que baje el paro; pero no lo es que la bajada sea consecuencia de la disminución del número de personas en edad y con voluntad de trabajar, sea esta disminución por emigración, o por renuncia a seguir buscando trabajo. Está bajando el paro sin aumentar realmente el empleo. 
  Tampoco es bueno que aumente aparentemente el empleo (el número de personas ocupadas) sólo para que aumente el número de contratos temporales y a tiempo parcial, mientras disminuye el número de contratos indefinidos a tiempo completo. Puede haber aumentado el número de contratos pero haber disminuido la ocupación real. La suma total de horas trabajadas por tres o cuatro personas con contrato temporal de corta duración, o a tiempo parcial, puede ser inferior a las que suponía un solo contrato indefinido. Habría que fijarse sobre todo en un índice de ocupación total, reflejando el número total de horas trabajadas en el país durante el año.

Finalmente, no debe olvidarse que el objetivo no es que todo el mundo tenga trabajo; es que tenga unos ingresos que le permitan vivir dignamente. Es evidente que este tipo de contratos temporales o a tiempo parcial pueden ser adecuados para algún tipo de situaciones, pero se están convirtiendo en demasiado abundantes en nuestra economía.

No podemos seguir con miradas y con explicaciones a corto. Para poder salir, de verdad de la crisis, tenemos que hacer reformas de un tipo diferente de la que hemos hecho, que tal vez ha tapado agujeros en corto, pero no nos ha preparado para el futuro. Seguimos en la crisis …

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.[:]