Des del 2008, al nostre país i a una gran part del nostre món occidental es va iniciar una crisi econòmica que encara és viva. Durant aquest període de set anys, tothom n’ha anat parlant. Però de fet, hem de ser clars ja que no a tots, ni molt menys, ens ha afectat de la mateixa manera.

Moltes opinions, punts de vista, pronòstics, números, estadístiques, teories, sempre en un context macroeconòmic. I per un altre costat, el desinflament dels models de fer negocis fàcils, va fer tancar o reduir de personal moltes empreses i fer passar a l’atur multitud de treballadors. En molt poc temps, les xifres i percentatges d’atur es van enfilar pels núvols.

Les conseqüències, doncs, s’han anat decantant al costat dels més febles. I les xifres de l’atur escandaloses serveixen de referència indiscutible de com les coses anaven malament, tant per part dels teòrics, com pels sofrents aturats. La pobresa va anar apareixent i la separació entre rics i pobres, cada vegada més gran.

Com totes les crisis, tard o d’hora, aquesta es comença a superar. O així ens ho volen fer veure. Ja fa més d’un any que les xifres de l’atur han començat a baixar, segurament per efectes de mesures de reforma del món del treball.

I com que la baixada de la xifra d’aturats segueix, encara que no igual a tot arreu, l’atenció sobre aquestes xifres i els seus percentatges s’ha intensificat. El descens de l’atur es converteix en una de les millors notícies i és utilitzada com a cortina de fum de molts dels problemes de pobresa que segueixen igual o pitjor.

I és per això que és molt sospitós que desinflar el gran atur, s’interpreti com la veritable sortida de la crisi. Hem de conèixer que moltíssims dels treballs aconseguits, tenen molta dosi de precarietat: contractes temporals i sous molt baixos.

Tots volem que es vagi sortint de la crisi, però no a qualsevol preu. I anem contemplant l’ús màgic d’un comptador que ens allunya de la crisi: la xifra d’aturats. El dia que ja no ho són, problema resolt, encara que els contractes siguin molts d’ells temporals i que els salaris no els permetin sortir d’una certa nova pobresa.

Miquel Verdaguer

 

Desde 2008, en nuestro país y una gran parte de nuestro mundo occidental se inició una crisis económica que todavía está viva. Durante este período de siete años, todo el mundo ha ido hablando. Pero de hecho, debemos ser claros ya que no a todos, ni mucho menos, nos ha afectado de la misma manera.

Muchas opiniones, puntos de vista, pronósticos, números, estadísticas, teorías, siempre en un contexto macroeconómico. Y por otro lado, el pinchado de los modelos de hacer negocios fáciles, hizo cerrar o reducir de personal muchas empresas y hacer pasar al paro multitud de trabajadores. En muy poco tiempo, las cifras y porcentajes de paro se subieron por las nubes.

Las consecuencias, pues, se han ido decantando al lado de los más débiles. Y las cifras del paro escandalosas sirven de referencia indiscutible de cómo las cosas iban mal, tanto por parte de los teóricos, como por los sufrientes parados. La pobreza fue apareciendo y la separación entre ricos y pobres, cada vez más grande.

Como en todas las crisis, tarde o temprano, esta se empieza a superar. O así nos lo quieren hacer ver. Ya hace más de un año que las cifras del paro han comenzado a bajar, seguramente por efectos de medidas de reforma del mundo del trabajo.

Y como la bajada de la cifra de parados sigue, aunque no igual en todas partes, la atención sobre estas cifras y sus porcentajes se ha intensificado. El descenso del paro se convierte en una de las mejores noticias y es utilizada como cortina de humo de muchos de los problemas de pobreza que siguen igual o peor.

Y es por eso que es muy sospechoso que deshinchar el gran paro, se interprete como la verdadera salida de la crisis. Debemos conocer que muchísimos de los trabajos conseguidos, tienen mucha dosis de precariedad: contratos temporales y sueldos muy bajos.

Todos queremos que se vaya saliendo de la crisis, pero no a cualquier precio. Y vamos contemplando el uso mágico de un contador que nos aleja de la crisis: la cifra de parados. El día que ya no lo son, problema resuelto, aunque los contratos sean muchos de ellos temporales y que los salarios no les permitan salir de una cierta nueva pobreza.

Miquel Verdaguer