[:CA]La Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries (REFAS) ha celebrat a Becerril de Camps, durant els passats 12 i 13 de setembre, la seva quarta trobada anual en què han participat organitzacions de diferents províncies que treballen en l’àmbit de les microfinances. ASCA és membre d’aquesta xarxa, però no hem pogut assistir a aquesta trobada.

Aquesta trobada ha servit per consolidar l’estructura formal de la xarxa després de diversos anys de treball i avança en els objectius i aspiracions de l’organització. Des d’aquest any, la xarxa compta amb personalitat jurídica i pretén convertir-se en el principal referent de les finances alternatives en l’àmbit estatal.

La trobada celebrada a Becerril de Campos ha tingut com a objectiu prioritari aprofundir les respostes que des de les organitzacions pertanyents a REFAS s’ofereixen actualment a les persones amb necessitats financeres excloses dels circuits bancaris convencionals.

El treball realitzat durant aquests dos dies ha comptat amb la presència i les aportacions de Cristina de la Cruz i de Peru Sasia, en qualitat de membre del Comitè d’Ètica i president de la Fundació Fiare respectivament, que han aprofundit en la importància i necessitat d’un ecosistema de microfinances que permeti donar respostes creatives i innovadores a persones no finançables des dels circuits financers convencionals.

REFAS consolida la relació que venia mantenint des dels seus orígens amb la Fundació FIARE mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats que promogui el desenvolupament de respostes microfinanceres. En aquest marc de col·laboració, Fiare Banca Ètica posa a disposició REFAS, un dipòsit a termini amb devolució d’interès per a totes aquelles persones i organitzacions que vulguin ajudar a consolidar el treball de la Xarxa.

REFAS, com a xarxa que engloba més de deu organitzacions que treballen en l’àmbit de les microfinances en l’àmbit estatal, entre elles Acció Solidària Contra l’Atur, pretén consolidar la seva activitat de coordinació de cara a reforçar un espai de resposta financera necessari per a gran part de la ciutadania.[:es]4º Encuentro en Becerril de Campos 2015

La Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS) ha celebrado en Becerril de Campos, durante el pasado 12 y 13 de septiembre, su cuarto encuentro anual en el que han participado organizaciones de diferentes provincias que trabajan en el ámbito de las microfinanzas. ASCA somos miembros de esta red, pero no hemos podido asistir a este encuentro.

Este encuentro ha servido para consolidar la estructura formal de la red, después de varios años de trabajo, avanzando en los objetivos y aspiraciones de la organización. Desde este año, la red cuenta con personalidad jurídica y pretende convertirse en el principal referente de las finanzas alternativas a nivel estatal.

El encuentro celebrado en Becerril de Campos ha tenido como objetivo prioritario profundizar las respuestas que desde las organizaciones pertenecientes a REFAS se ofrecen actualmente a las personas con necesidades financieras excluidas de los circuitos bancarios convencionales.

El trabajo realizado durante estos dos días ha contado con la presencia y las aportaciones de Cristina de la Cruz y de Peru Sasia, en calidad de miembro del Comité de Ética y Presidente de la Fundación Fiare respectivamente, que han profundizado en la importancia y necesidad de un ecosistema de microfinanzas que permita dar respuestas creativas e innovadoras a personas no financiables desde los circuitos financieros convencionales.

REFAS consolida la relación que venía manteniendo desde sus orígenes con la Fundación  FIARE mediante la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades que promueva el desarrollo de respuestas microfinancieras. En este marco de colaboración, Fiare Banca Ética pone a disposición de REFAS un depósito a plazo con devolución de interés para todas aquellas personas y organizaciones que quieran ayudar a consolidar el trabajo de la Red.

REFAS, como red que engloba a más de diez organizaciones que trabajan en el ámbito de las microfinanzas a nivel estatal, entre ellas Acció Solidària Contra l’Atur, pretende consolidar su actividad de coordinación en el próximo año, de cara reforzar un espacio de respuesta financiera necesario para la gran parte de la ciudadanía.[:]