El Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig publicat en el BOE del 6 de maig de 2020 inclou una modificació de l’artícle 19 de la Llei 49/2002 que incrementa en cinc punts percentuals les deduccions per donacions a ONG.

Els nous percentatges de deducció s’apliquen des d’1 de gener de 2020 a les donacions a entitats acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge:

  •  Deducció del 80% per als primers 150 €.
  • A partir d’aquest import, és a dir, per a l’import donat per sobre dels primers 150 €:
    • Deducció del 35%.
    • Deducció del 40%  si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior.

Los porcentajes de deducción se han incrementado para las donaciones realizadas por contribuyentes de  IRPF y por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen en territorio español sin establecimiento permanente.

Consulta el resto de deducciones fiscales para personas jurídicas en el Impuesto de Sociedades.