[:CA]El divendres dia 24 de febrer de 2017, a les 11,30h, quatre membres del Consell Executiu d’Acció Solidària Contra l’Atur van assistir a la inauguració oficial de La Bugaderia, un projecte social amb un fort compromís que preveu crear més d’una quinzena de llocs de treball en el futur, en el qual ASCA ha contribuït deixant 40.000€ en dos préstecs sense interessos. La Bugaderia està ubicada al polígon industrial de Sant Pere Molanta. Aquest projecte està impulsat per Mas Albornà i la Cooperativa Social Penedès.

L’acte el va presidir el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, acompanyat per l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, M. Àngel Escobar, i d’altres autoritats polítiques del territori.

A l’acte, de caire privat, que va tenir lloc a les mateixes instal·lacions de La Bugaderia, hi van assistir unes 150 persones representants del teixit polític, social i econòmic del territori, així com, treballadors, amics i clients de Mas Albornà.

L’acte es va iniciar amb la intervenció del president de la Fundació Mas Albornà, Martí Solé el qual va destacar el repte que suposa per a Mas Albornà continuar avançant per crear noves activitats que permetin la creació de llocs de treball, malgrat el context econòmic. Es van projectar alguns vídeos per aportar imatges i testimonis al valor del projecte social que representa La Bugaderia i la tasca de Mas Albornà.

Acte seguit, van intervenir els gerents de la Fundació i de la Cooperativa Social Penedès, Xavier Cartanyà i Joan Lluís Climent, els quals van fer l’explicació tècnica del projecte. També  van explicar l’aliança que hi ha hagut entre la Cooperativa i Mas Albornà, un autèntic exemple de treball en xarxa. Per la seva banda, Climent va fer incís també en la clara aposta mediambiental i tecnològica del projecte, el qual compta amb 16 plaques solars per a escalfar l’aigua així com un sistema de seguiment de la roba mitjançant xips. Només així, explicava, “es pot ser eficients, competitiu i rendibles”.

Posteriorment, va ser el torn de l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, el qual va ressaltar l’emplaçament clau d’Olèrdola com a municipi bressol d’iniciatives com la de la Bugaderia. El president Puigdemont va cloure l’acte institucional amb el seu parlament, en el qual va destacar com el compromís social de les empreses és avui, a diferència de fa un temps, un clar valor afegit (un “a més a més”) i serà una tendència en les activitats empresarials i econòmiques del futur. El cap del govern explicava com en iniciatives com La bugaderia ja es pressuposa tota la professionalitat i tecnologia però en el que destaquen és en el valor que aporten a la societat – la traçabilitat social que generen- la qual cosa afegeix, a més, una dignificació de la feina als seus treballadors, un clar exponent dels drets de la ciutadania.

Per finalitzar el capítol institucional, es va realitzar un original acte simbòlic d’inauguració consistent en la signatura per part del President Puigdemont i de l’Alcalde d’Olèrdola, d’un tovalló (un dels elements que es renten cada dia a La bugaderia). Aquests tovallons s’emmarcaran com a record de l’acte d’inauguració i romandran a La Bugaderia.

La visita a les instal·lacions va ser amb totes els convidats, i va comptar amb diferents explicacions del funcionament i amb la presència dels treballadors del servei. El President va finalitzar amb la signatura del llibre d’honor i una posterior fotografia de grup.[:es]El viernes día 24 de febrero de 2017, a las 11,30h, cuatro miembros del Consejo Ejecutivo de Acció Solidària Contra l’Atur asistieron a la inauguración oficial de La Bugaderia, un proyecto social con un fuerte compromiso que prevé crear más de una quincena de puestos de trabajo en el futuro, en el que ASCA ha contribuido dejando 40.000€ en dos préstamos sin intereses. La Bugaderia está ubicada en el polígono industrial de San Pedro Molanta. Este proyecto está impulsado por Mas Albornà y la Cooperativa Social Penedès.

El acto lo presidió el presidente de la Generalitat de Cataluny, Carles Puigdemont, acompañado por el alcalde de Olèrdola, Lucas Ramírez, el delegado territorial del Gobierno de la Generalitat en Barcelona, ​​M. Ángel Escobar, y de otras autoridades políticas del territorio.

En el acto, de carácter privado, que tuvo lugar en las mismas instalaciones de La Bugaderia, asistieron unas 150 personas representantes del tejido político, social y económico del territorio, así como, trabajadores, amigos y clientes de Mas Albornà.

El acto se inició con la intervención del presidente de la Fundación Mas Albornà, Martí Solé el que destacó el reto que supone para Mas Albornà continuar avanzando para crear nuevas actividades que permitan la creación de puestos de trabajo, a pesar del contexto económico . Se proyectaron algunos videos para aportar imágenes y testimonios al valor del proyecto social que representa la lavandería y la tarea de Mas Albornà.

Acto seguido, intervinieron los gerentes de la Fundación y de la Cooperativa Social Penedès, Xavier Cartanyà y Miguel Clemente, quienes hicieron la explicación técnica del proyecto. También explicaron la alianza que ha habido entre la Cooperativa y Mas Albornà, un auténtico ejemplo de trabajo en red. Por su parte, Clemente hizo hincapié también en la clara apuesta medioambiental y tecnológica del proyecto, el cual cuenta con 16 placas solares para calentar el agua así como un sistema de seguimiento de la ropa mediante chips. Sólo así, explicaba, “se puede ser eficientes, competitivo y rentables”.

Posteriormente, fue el turno del alcalde de Olèrdola, Lucas Ramírez, quien resaltó el emplazamiento clave de Olèrdola como municipio cuna de iniciativas como la de la Bugaderia. El presidente Puigdemont cerró el acto institucional con su parlamento, en el que destacó como el compromiso social de las empresas es hoy, a diferencia de hace un tiempo, un claro valor añadido (un “además”) y será una tendencia en las actividades empresariales y económicas del futuro. El jefe del gobierno explicaba como en iniciativas como La Bugaderia ya se presupone toda la profesionalidad y tecnología pero en el que destacan es en el valor que aportan a la sociedad – la trazabilidad social que generan- lo que añade, además, una dignificación del trabajo a sus trabajadores, un claro exponente de los derechos de la ciudadanía.

Para finalizar el capítulo institucional, se realizó un original acto simbólico de inauguración consistente en la firma por parte del Presidente Puigdemont y del Alcalde de Olèrdola, de una servilleta (uno de los elementos que se lavan cada día en La lavandería ). Estos servilletas enmarcarán como recuerdo del acto de inauguración y permanecerán en La Lavandería.

La visita a las instalaciones fue con todas los invitados, y contó con diferentes explicaciones del funcionamiento y con la presencia de los trabajadores del servicio. El Presidente finalizó con la firma del libro de honor y una posterior fotografía de grupo.[:]