En els propers mesos viurem, superposats i confosos, tres debats en relació amb el paper dels estats. Un debat de tipus territorial sobre les futures relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol; un debat de caràcter purament polític sobre les noves i les velles formes de fer política; i un debat econòmic sobre progrés, la creació de riquesa i la justícia social. Penso que el debat més important és aquest últim, ja que el benestar de tots, i de cada un dels ciutadans, ha de ser l’objectiu últim de tota la política, de l’economia, i de l’organització territorial. Per això crec que, sense deixar-los de banda, els altres dos han de tenir caràcter instrumental, i la seva valoració, positiva o negativa, han d’estar relacionada amb veure com s’aconsegueix millor l’objectiu del benestar. Cito dos temes que, entre d’altres, estic segur que seran objecte del debat.

1. Estat o Mercat. L’objectiu final és aconseguir un sistema que generi més riquesa i que la distribueixi millor. Per a això es pot optar per una economia basada en el mercat lliure; o, alternativament, en un model amb forta intervenció del sector públic. Al llarg del segle passat s’ha comprovat que, per als béns no essencials, la competència real en el mercat, a l’hora d’assignar recursos o d’establir els preus d’equilibri, és més eficient que la planificació centralitzada. Però també s’ha experimentat que el mercat lliure produeix un gran nivell de desigualtat, i que el sector públic ha d’intervenir, tant per reduir la generació d’aquesta desigualtat, com per redistribuir les rendes per a una major equitat, primer igualant les oportunitats de les persones, i reduint després les diferències en els seus nivells finals de renda disponible. Això es pot aconseguir amb cinc instruments polítics que es podrien simplificar així:

A) “Mercat lliure però regulat” per a tots aquells béns i serveis que no es considerin essencials. La regulació ha de tendir a assegurar la competència, impedint els actuals monopolis, oligopolis o concentracions de poder; i ha d’evitar que es produeixin desequilibris excessius en la formació dels preus, incloent els preus del factor treball.

B) “Mercat controlat des del sector públic” per productes o serveis de caràcter universal o essencial (aigua, energia, connectivitat, mobilitat, formació, salut …). En aquests casos, tot i que s’accepti la gestió privada, les regles de funcionament de les empreses prestadores, els seus preus i els seus beneficis, han d’estar limitades per les normes de concessió del servei públic.

C) “Fiscalitat fort i progressiva” per tenir uns ingressos públics suficients; per aconseguir més equitat entre rendes del treball i del capital (IRPF) i major igualtat d’oportunitats per a tots (patrimoni, successions); per desincentivar l’economia especulativa (rendes de l’estalvi i societats); i per a incentivar l’eficiència (impostos ecològics).

D) “Correcte equilibri fiscal entre territoris” seguint estrictament el principi de solidaritat, però mantenint sempre l’ordinalitat.

E) “Estat del benestar sostenible” amb ingressos que cobreixin les prestacions i els serveis bàsics amb qualitat i amb caràcter universal; però sense confondre la universalitat amb la gratuïtat total per a tots els ciutadans; sinó que es puguin introduir, si cal, elements de copagament progressiu per a les rendes mitjanes i altes.

2. Estats i U. Europea. El mercat globalitzat exigeix ​​regles globals i polítiques públiques d’àmbit general. Sense regles globals, les entitats econòmiques que actuen en un mercat absolutament global, eviten amb gran facilitat les regles nacionals; i, sense harmonitzacions fiscals globals, els capitals tenen plena capacitat de moviments i burlen permanentment les normes de tipus nacional. Els Estats actuals, i encara més, els territoris infraestatals, han d’acceptar que en aquestes àrees han de cedir la sobirania a ens com la UE (reclamant conservar, això sí, plena sobirania en temes d’identitat, culturals, lingüístics o educatius …). La UE ha d’exigir als seus membres regles comunes en termes econòmics i d’impostos, que impedeixin el “dúmping” laboral o fiscal.

En votar, hauríem d’evitar deixar l’important per a més endavant, i centrar-nos només en els altres dos.

Joan Majó, enginyer i exministre

LO IMPORTANTE DEBE SER LO URGENTE

En los próximos meses vamos a vivir, superpuestos y confundidos, tres debates en relación con el papel de los Estados. Un debate de tipo territorial sobre las futuras relaciones entre Cataluña y el Estado español; un debate de carácter puramente político sobre las nuevas y las viejas formas de hacer política; y un debate económico sobre progreso, la creación de riqueza y la justicia social. Pienso que el debate más importante es este último, ya que el bienestar de todos, y de cada uno de los ciudadanos, ha de ser el objetivo último de toda la política, de la economía, y de la organización territorial. Por ello creo que, sin dejarlos de lado, los otros dos han de tener carácter instrumental, y su valoración, positiva o negativa, deben estar relacionadas con ver cómo se consigue mejor el objetivo del bienestar. Cito dos temas que, entre otros, estoy seguro que serán objeto del debate.

1. Estado o Mercado. El objetivo final es conseguir un sistema que genere más riqueza y que la distribuya mejor. Para ello se puede optar por una economía basada en el mercado libre; o, alternativamente, en un modelo con fuerte intervención del sector público. A lo largo del siglo pasado se ha comprobado que, para los bienes no esenciales, la competencia real en el mercado, a la hora de asignar recursos o de establecer los precios de equilibrio, es más eficiente que la planificación centralizada. Pero también se ha experimentado que el mercado libre produce un gran nivel de desigualdad, y que el sector público debe intervenir, tanto para reducir la generación de esta desigualdad, como para redistribuir las rentas para una mayor equidad, primero igualando las oportunidades de las personas, y reduciendo luego las diferencias en sus niveles finales de renta disponible. Ello se puede conseguir con cinco instrumentos políticos que se podrían simplificar así:

A) “Mercado libre pero regulado” para todos aquellos bienes y servicios que no se consideren esenciales. La regulación debe tender a asegurar la competencia, impidiendo los actuales monopolios, oligopolios o concentraciones de poder; y debe evitar que se produzcan desequilibrios excesivos en la formación de los precios, incluyendo los precios del factor trabajo.

B) “Mercado controlado desde el sector público” para productos o servicios de carácter universal o esencial (agua, energía, conectividad, movilidad, formación, salud…). En estos casos, aunque se acepte la gestión privada, las reglas de funcionamiento de las empresas prestadoras, sus precios y sus beneficios, deben estar limitadas por las normas de concesión del servicio público.

C) “Fiscalidad fuerte y progresiva” para tener unos ingresos públicos suficientes; para conseguir más equidad entre rentas del trabajo y del capital (IRPF) y mayor igualdad de oportunidades para todos (patrimonio, sucesiones); para desincentivar la economía especulativa (rentas del ahorro y sociedades); y para incentivar la eficiencia (impuestos ecológicos).

D) “Correcto equilibrio fiscal entre territorios siguiendo estrictamente el principio de solidaridad, pero manteniendo siempre la ordinalidad.

E) “Estado del bienestar sostenible” con ingresos que cubran las prestaciones y los servicios básicos con calidad y con carácter universal; pero sin confundir la universalidad con la gratuidad total para todos los ciudadanos; sino que se puedan introducir, si es necesario, elementos de copago progresivo para las rentas medias y altas.

2. Estados y U. Europea. El mercado globalizado exige reglas globales y políticas públicas de ámbito general. Sin reglas globales, las entidades económicas que actúan en un mercado absolutamente global, evitan con gran facilidad las reglas nacionales; y, sin armonizaciones fiscales globales, los capitales tienen plena capacidad de movimientos y burlan permanentemente las normas de tipo nacional. Los Estados actuales, y aún más, los territorios infraestatales, han de aceptar que en estas áreas deben ceder la soberanía a entes como la UE (reclamando conservar, eso sí, plena soberanía en temas de identidad, culturales, lingüísticos o educativos…).  La UE debe exigir a sus miembros reglas comunes en términos económicos  y de impuestos, que impidan el “dumping” laboral o fiscal.

Al votar, deberíamos evitar dejar lo importante para más adelante, y centrarnos sólo en los otros dos.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.