[:CA]3PREMI A LA MILLOR INICIATIVA INNOVADORA DE LLUITA CONTRA L’ATUR 15a edició

Fundació Comtal

El jurat ha valorat especialment l’objectiu d’afavorir la inserció laboral, prenent com a referència l’interès i la motivació per a la incorporació dels  joves, generant un espai per a la creació final d’un vídeo-curriculum de cadascuna de les 30 persones que  participen en el projecte.

També es fomenta l’adquisició d’una voluntat expressa sobre la seva vida. Són molts els joves que no tenen clar un objectiu vital. La proposta vol ser un espai facilitador de noves experiències i nous coneixements que amplifiqui les seves expectatives i  per fer el pas d’una actitud passiva a una proactiva, per a que siguin creadors d’una nova realitat. També es pretén despertar l’esperit crític i autocrític . Són molts els joves en situació de vulnerabilitat que no han gaudit d’un temps, un espai per a reflexionar, veure’s des de fora, observar-se per a transformar-se. L’objectiu és iniciar nous processos de recerca activa de feina que han donat bons resultats.[:]