[:CA]Fundació APADO, és una Entitat nascuda l’any 1992 dedicada a l’atenció i acompanyament domiciliari de persones amb discapacitats físiques/psíquiques o malalties mentals i que té per objectiu millorar la seva qualitat i expectatives de vida a Sant Boi de Llobregat.

La Fundació dona servei domiciliari però també manté convenis de col·laboració permanent amb centres d’assistència mèdica i de salut mental. La Fundació ha aconseguit un gran reconeixement social, credibilitat i ser un referent en el sector de l’ajuda social. Actualment a la Fundació hi treballen 65 persones (4 de gestió i 61 cuidadors).

La Fundació està fent servir un local de 30 m2 en un edifici propietat de la Generalitat pel que paga un lloguer, en el qual conviuen diverses entitats culturals i socials del poble. L’espai és molt petit per a 4 persones que hi treballen i incòmode per atendre a les famílies, ja que hi ha una incompatibilitat d’horaris de l’edifici que altera el funcionament de l’entitat que és de 24 h. al dia. S’ha arribat a un acord amb el rector de la parròquia de Sant Boi de Llobregat per la cessió d’un local de 60 m2, és un espai antic en desús des de fa molts anys. Només s’hauran de pagar les despeses d’aigua i llum, i no estarà subjecte a cap horari.

La Fundació APADO demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder fer les obres per adaptar el nou local, el pressupost total de l’obra és de 56.000 €. ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 15.000 € a retornar en 36 pagaments.

Forces per seguir amb el projecte![:es]Fundació APADO, es una Entidad nacida en 1992 dedicada a la atención y acompañamiento domiciliario de personas con discapacidades físicas/psíquicas o enfermedades mentales y que tiene por objetivo mejorar su calidad y expectativas de vida en Sant Boi de Llobregat.

La Fundación ofrece servicio domiciliario pero también mantiene convenios de colaboración permanente con centros de asistencia médica y de salud mental. La Fundación ha conseguido un gran reconocimiento social, credibilidad y ser un referente en el sector de la ayuda social. Actualmente a la Fundación trabajan 65 personas (4 de gestión y 61 cuidadores).

La Fundación está usando un local de 30 m2 en un edificio propiedad de la Generalitat por el que paga un alquiler, en el cual conviven varias entidades culturales y sociales del pueblo. El espacio es muy pequeño para 4 personas que trabajan e incómodo para atender en las familias, puesto que hay una incompatibilidad de horarios del edificio que altera el funcionamiento de la entidad que es de 24 h. al día. Se ha llegado a un acuerdo con el rector de la parroquia de Sant Boi de Llobregat por la cesión de un local de 60 m2, es un espacio antiguo en desuso desde hace muchos años. Sólo se tendrán que pagar los gastos de agua y luz, y no estará sujeto a ningún horario.

La Fundación APADO pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para poder hacer las obras para adaptar el nuevo local, el presupuesto total de la obra es de 56.000 €. ASCA le concede un préstamo sin intereses de 15.000 € a devolver en 36 pagos.

Ánimos para seguir con el proyecto![:]