Escoltar les notícies, llegir la premsa, seguir les tertúlies, conèixer opinions d’entesos i de polítics, no ens aporta claredat sobre la situació que estem vivint.

La consideració de la crisi, per part dels que manen, sobretot, sembla obrir esperances favorables a què s’està superant. Molts d’ells s’expressen amb excessiva simplicitat. No és creïble per molts motius.

futur-incertValorar la situació a partir només dels comportaments financers de la macroeconomia, és una temptació molt perillosa. La crisi ha arribat a nivells tan profunds i amb tantes repercussions, que molt difícilment es pot arribar a pronosticar que ja n’estem sortint.

És cert que tots tenim ganes que això s’acabi. Però la realitat ens mostra un panorama en el que molt poca gent pot dir que la cosa està evolucionant. Caldran segurament molts anys i molts canvis. Als polítics els interessa molt poder comunicar que ja estem sortint de la crisi.

Avui ningú no ens pot garantir que possibles petites millores siguin irreversibles. Sobretot en el terreny de l’ocupació, que nosaltres vivim molt de prop, no s’observa cap novetat. Les actuacions estructurals s’han dedicat bàsicament a crear lleis i normatives per afavorir, a les empreses, la contractació laboral. I en una situació de gran dificultat tenir feina, els salaris són com “lo tomas o lo dejas”.

No es veuen veritables esforços i actuacions en el camp de la formació, de la recerca, de les innovacions, de les inversions en activitats veritablement productives. Els que podrien fer-ho, sovint prefereixen el negoci financer, que ha estat la vedette d’aquests darrers anys.

Nosaltres, com entitat dedicada des de fa molts anys a ajudar a les persones que no poden treballar, estem vivint la gran dificultat d’orientar-los adequadament. Els projectes d’emprenedoria són una gran possibilitat, si bé no sempre l’èxit es pot garantir. Aquests nous emprenedors, de quan en quan xoquen inevitablement amb la mateixa crisi, i això encara és més desesperançador.

La nostra Fundació està constatant que la col·laboració econòmica que abans de la crisi ens permetia atendre més àmpliament les necessitats, s’està debilitant, sobretot pel que fa a les subvencions públiques i privades. Ara bé, hem d’afirmar que els que segueixen creient en la nostra actuació, entitats i particulars, així com molts voluntaris, són un gran estímul per seguir lluitant en la mateixa línia, malgrat que els escenaris i les perspectives siguin tan poc optimistes.

 

Escuchar las noticias, leer la prensa, seguir las tertulias, conocer opiniones de entendidos y de políticos, no nos aporta claridad sobre la situación que estamos viviendo.

La consideración de la crisis, por parte de los que mandan, sobre todo, parece abrir esperanzas favorables a que se está superando. Muchos de ellos se expresan con excesiva simplicidad. No es creíble por muchos motivos.

futur-incert

Valorar la situación a partir sólo de los comportamientos financieros de la macroeconomía, es una tentación muy peligrosa. La crisis ha llegado a niveles tan profundos y con tantas repercusiones, que muy difícilmente se puede llegar a pronosticar que ya estamos saliendo.

Es cierto que todos tenemos ganas de que esto se acabe. Pero la realidad nos muestra un panorama en el que muy poca gente puede decir que la cosa está evolucionando. Serán necesarios seguramente muchos años y muchos cambios. A los políticos les interesa mucho poder comunicar que ya estamos saliendo de la crisis.

Hoy nadie nos puede garantizar que posibles pequeñas mejoras sean irreversibles. Sobre todo en el terreno del empleo, que nosotros vivimos muy de cerca, no se observa ninguna novedad. Las actuaciones estructurales se han dedicado básicamente a crear leyes y normativas para favorecer a las empresas, la contratación laboral. Y en una situación de gran dificultad tener trabajo, los salarios son como “el tomas o el dejas”.

No se ven verdaderos esfuerzos y actuaciones en el campo de la formación, de la investigación, de las innovaciones, de las inversiones en actividades verdaderamente productivas. Los que podrían hacerlo, a menudo prefieren el negocio financiero, que ha sido la estrella de estos últimos años.

Nosotros, como entidad dedicada desde hace muchos años a ayudar a las personas que no pueden trabajar, estamos viviendo la gran dificultad de orientar adecuadamente. Los proyectos de emprendimiento son una gran posibilidad, si bien no siempre el éxito se puede garantizar. Estos nuevos emprendedores, de cuando en cuando chocan inevitablemente con la misma crisis, y esto es aún más desesperanzador.

Nuestra Fundación está constatando que la colaboración económica que antes de la crisis nos permitía atender más ampliamente las necesidades, se está debilitando, sobre todo en cuanto a las subvenciones públicas y privadas. Ahora bien, hemos de afirmar que los que siguen creyendo en nuestra actuación, entidades y particulares, así como muchos voluntarios, son un gran estímulo para seguir luchando en la misma línea, aunque los escenarios y las perspectivas sean tan poco optimistas.