Begonya Gasch com a presidenta de La Fundació Privada El Llindar de Cornellà del Llobregat té l’Escola de Segona Oportunitat, des d’on impulsa actuacions educatives i professionalitzadores, així com innovadores, per a nois i noies entre 12 i 25 anys, que per diferents raons no encaixen en les ofertes d’ensenyament reglat, i que a més es troben exclosos del sistema educatiu social. El passat mes de novembre els hi vam concedir el Premi Piñol a la trajectòria d’una entitat en la lluita en favor de la inserció laboral.

Degut a la situació sòcio-econòmica la Fundació El Llindar, la Fundació Futur i l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat han impulsat una nova iniciativa d’economia social per donar resposta de manera digna a l’elevada demanda d’alimentació i a la necessitat de seguir formant als joves i promoure al seu accés al mercat laboral: Menja Futur.

Aquest és un projecte que té com a objectius principals potenciar la inclusió social i laboral, i contribuir a cobrir les necessitats alimentàries de qui no té recursos econòmics a través del “Ticket Futur”.  Al Mercat del Centre de Cornellà s´ha obert un punt de venta al públic de menjar preparat de qualitat, equilibrat i a preus molts competitius, per emportar (take away).  Aquest local està adreçat al públic en general que, amb la compra d’un menú, pot oferir-ne d’altres amb rebaixa de preu, a persones amb major dificultats. Aquest model dignifica a la persona ja que l’allunya de la imatge habitual dels menjadors socials o dels bancs d’aliments.

S’espera poder servir 1.200 menús socials i contractar 2 joves d’El Llindar el primer any. A més, les persones que hi treballen, des de l’elaboració del menjar fins a la seva venda, estan en risc d’exclusió social.

A banda de poder contribuir a cobrir necessitats d’alimentació i a la formació dels joves, el projecte té un impacte social que va més enllà, que és l’implicació de la ciutadania de Cornellà de Llobregat en una iniciativa solidaria del propi municipi.

Des d’Acció Solidària Contra l’Atur, un cop valorat el projecte es concedeix un préstec sense interès de 10.000 € a retornar en 3 anys, per tal d’ajudar a arrencar-lo.

Sort i força amb el projecte!

Juny 2015

 

 

 

 

Begonya Gasch como presidenta de La Fundación Privada El Llindar de Cornellà del Llobregat tiene la Escuela de Segunda Oportunidad, desde donde impulsa actuaciones educativas y profesionalizadoras, así como innovadoras, para chicos y chicas entre 12 y 25 años, que por diferentes razones no encajan en las ofertas de enseñanza reglada, y que además se encuentran excluidos del sistema educativo social.

Debido a la situación socioeconómica la Fundación El Llindar, la Fundación Futur y el Ayuntamiento de Cornellà del Llobregat han impulsado una nueva iniciativa de economía social para dar respuesta de manera digna a la elevada demanda de alimentación ya la necesidad de seguir formando a los jóvenes y promover su acceso al mercado laboral: Menja Futur

Este es un proyecto que tiene como objetivos principales potenciar la inclusión social y laboral, y contribuir a cubrir las necesidades alimenticias de quien no tiene recursos económicos a través del “Ticket Futur“. En el Mercado del Centro de Cornellà se ha abierto un punto de venta al público de comida preparada de calidad, equilibrado ya precios muy competitivos, para llevar (take away). Este local está dirigido al público en general que, con la compra de un menú, puede ofrecer a otros con rebaja de precio, a personas con mayor dificultad. Este modelo dignifica a la persona ya que lo aleja de la imagen habitual de los comedores sociales o de los bancos de alimentos.

Se espera poder servir 1.200 menús sociales y contratar 2 jóvenes de El Llindar el primer año. Además, las personas que trabajan, desde la elaboración de la comida hasta su venta, están en riesgo de exclusión social.

Aparte de poder contribuir a cubrir necesidades de alimentación y en la formación de los jóvenes, el proyecto tiene un impacto social que va más allá, que es la implicación de la ciudadanía de Cornellà de Llobregat en una iniciativa solidaria del propio municipio.

Desde Acció Solidària Contra l’Atur, una vez valorado el proyecto se concede un préstamo sin interés de 10.000 € a devolver en 3 años, con el fin de ayudar a arrancarlo.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

 Junio ​​2015