CRESOL solucions energètiques locals SCCL d’Ulldecona, és una cooperativa formada per 4 socis dedicada a l’Enginyeria i Consultoria Energètica, especialitzada en tecnologies sostenibles a l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre.

L’equip de CRESOL el formen un grup d’enginyers (Jaume Castellà, Enric Sebastià, Joan Marc Poy, Josep Maria Fumadó) amb coneixements sobre estalvi, eficiència energètica i energies renovables. La seva formació i experiència, tant en el sector de l’empresa privada i administració pública, com en el món de la investigació i la cooperació internacional, fan possible la capacitat de desenvolupar i innovar en la realització dels seus estudis i projectes.

L’empresa la van formar tres autònoms l’any 2008 com a SCP, gràcies a un programa d’assessorament en creació de cooperatives d’ARACOOP i la Diputació de Tarragona. El març de 2012, es van constituir com a Cooperativa de Treball Associat, aprofitant per incorporar-hi un quart soci treballador. A final de 2012, CRESOL fa un pas important i entra a formar part d’Uni.Co, un grup empresarial cooperatiu.

A final de l’any 2013, el creixement de la facturació de CRESOL i el fet de tenir poc capital propi fa necessari que l’empresa es financi. A través de la Fundació SEIRA s’assabenten dels préstecs d’Acció Solidària Contra l’Atur. Després Coop57, ha continuat facilitant-los les eines financeres necessàries per consolidar el projecte.

Gràcies a la Federació de Cooperatives de Treball s’han donat aquestes aliances estratègiques que han permès el naixement, el creixement i la consolidació del projecte empresarial de CRESOL.

Actualment CRESOL és assessor de l’Agència de l’Energia de les Terres de l’Ebre i proveïdor de la Diputació de Tarragona, de manera que ofereix assessorament als municipis d’aquest territori. També es dediquen a la formació, assessorament energètic, energies renovables (fotovoltaica i biomassa), i edificació bioclimàtica. Treballen tant en els sectors públic i privat, tant secundari, terciari com domèstic. Donen servei a les empreses privades, des d’empreses grans consumidores d’energia fins a petites i mitjanes empreses del territori.

A banda del vessant d’assessorament, CRESOL executa projectes per desplegar les seves propostes energètiques, amb especial interès pels projectes de valorització de subproductes i biomassa.

Actualment estan fent un esforç en matèria comercial i s’han associat amb una cooperativa de segon grau (Grup Unico). També són socis de Coop57, Som Energia i Oinarri i formen part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per finançar el circulant, ja que cobren a 30, 60, 90 i 360 dies i les despeses són mensuals i ASCA els concedeix un préstec sense interès de 10.000€ a retornar en 3 anys .

Sort i força amb el projecte!

 CRESOL solucions energètiques locals de Ulldecona, es una cooperativa formada por 4 socios dedicada a la Ingeniería y Consultoría Energética, especializada en tecnologías sostenibles en el ámbito territorial de las Tierras del Ebro.

El equipo de CRESOL lo forman un grupo de ingenieros (Jaime Castellano, Enrique Sebastián, Juan Marcos Poy, Josep Maria Fumadó) con conocimientos sobre ahorro, eficiencia energética y energías renovables. Su formación y experiencia, tanto en el sector de la empresa privada y administración pública, como en el mundo de la investigación y la cooperación internacional, hacen posible la capacidad de desarrollar e innovar en la realización de sus estudios y proyectos.

La empresa la formaron tres autónomos en 2008 como SCP, gracias a un programa de asesoramiento en creación de cooperativas de ARACOOP y la Diputación de Tarragona. En marzo de 2012, se constituyeron como Cooperativa de Trabajo Asociado, aprovechando para incorporar un cuarto socio trabajador. A finales de 2012, CRESOL da un paso importante y entra a formar parte de Uni.Co, un grupo empresarial cooperativo.

A finales del año 2013, el crecimiento de la facturación de CRESOL y el hecho de tener poco capital propio hace necesario que la empresa se financie. A través de la Fundació SEIRA se enteran de los préstamos de Acció Solidària Contra l’Atur. Después Coop57, continuó facilitándoles las herramientas financieras necesarias para consolidar el proyecto.

Gracias a la Federació de Cooperatives de Treball se han dado estas alianzas estratégicas que han permitido el nacimiento, el crecimiento y la consolidación del proyecto empresarial de CRESOL.

Actualmente CRESOL es asesor de la Agencia de la Energía de las Tierras del Ebro y proveedor de la Diputación de Tarragona, por lo que ofrece asesoramiento a los municipios de este territorio. También se dedican a la formación, asesoramiento energético, energías renovables (fotovoltaica y biomasa), y edificación bioclimática. Trabajan tanto en los sectores público y privado, tanto secundario, terciario como doméstico. Dan servicio a las empresas privadas, desde empresas grandes consumidoras de energía hasta pequeñas y medianas empresas del territorio.

Aparte de la vertiente de asesoramiento, CRESOL ejecuta proyectos para desplegar sus propuestas energéticas, con especial interés por los proyectos de valorización de subproductos y biomasa.

Actualmente están haciendo un esfuerzo en materia comercial y se han asociado con una cooperativa de segundo grado (Grupo Unico). También son socios de Coop57, Som EnergiaOinarri y forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para financiar el circulante, ya que cobran a 30, 60, 90 y 360 días y los gastos son mensuales y ASCA les concede un préstamo sin interés de 10.000 € a devolver en 3 años.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

 

 

 

 

Sort i força amb el projecte!