[:CA]Tenir una bona idea i ser capaç de convertir-la en una empresa viable és fonamental per assolir l’èxit en un projecte empresarial. Però amb això no n’hi ha prou: cal aconseguir també diners per fer front a la inversió inicial i a les despeses que genera el negoci.

Amb la voluntat de fomentar l’ocupació, l’Ajuntament de Badalona i Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) posen en marxa  #CreditBadalona, un programa de microcrèdits dotat amb 270.000 euros i destinat a finançar la creació de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar ocupació a la nostra ciutat.

El regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas i el president de la Fundació ASCA (Acció Solidària Contra l’Atur), Oriol Romances han concretat els aspectes del conveni de col·laboració entre les dues entitats, així com les línies d’aquest pla de préstecs reintegrables sense interès que es podran demanar a partir del dia 6 d’abril i fins al 6 de juliol.

Acció Solidària Contra l’Atur,  fundació privada sense ànim de lucre, gestionarà el fons aportat per l’Ajuntament i els professionals de la Unitat de Foment Empresarial (UFE) de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) que oferiran un assessorament individual en els diferents àmbits de la creació d’empreses, així com l’acompanyament en la confecció del pla d’empresa per avaluar-ne la viabilitat i per preveure tots els factors que intervenen tant en el procés de constitució com en la fase de posada en marxa.

El programa #CreditBadalona compta amb el suport de la Federació d’empresaris de Badalona (FEBPIMEC), la Federació d’Associacions de comerciants de Badalona, la Federació d’Associacions de Veïns i l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord.

El 6 d’abril de 2017 s’ha presentat el programa de finançament i s’han signat les adhesions d’aquestes entitats que el recolzen.[:es]Tener una buena idea y ser capaz de convertirla en una empresa viable es fundamental para alcanzar el éxito en un proyecto empresarial. Pero con esto no basta: hay que conseguir también dinero para hacer frente a la inversión inicial y los gastos que genera el negocio.

Con la voluntad de fomentar el empleo, el Ayuntamiento de Badalona y Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) ponen en marcha #CreditBadalona, ​​un programa de microcréditos dotado con 270.000 euros y destinado a financiar la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar empleo en nuestra ciudad.

El regidor del Ámbito de Badalona Próspera y Sostenible, Àlex Mañas y el presidente de la Fundación ASCA (Acció Solidària Contra l’Atur), Oriol Romances han concretado los aspectos del convenio de colaboración entre las dos entidades, así como las líneas de este plan de préstamos reintegrables sin interés que se podrán pedir a partir del día 6 de abril y hasta el 6 de julio.

Acció Solidària Contra l’Atur, fundación privada sin ánimo de lucro, gestionará el fondo aportado por el Ayuntamiento y los profesionales de la Unidad de Fomento Empresarial (UFE) del Instituto Municipal de Promoción del Empleo (IMPO) que ofrecerán un asesoramiento individual en los diferentes ámbitos de la creación de empresas, así como el acompañamiento en la confección del plan de empresa para evaluar su viabilidad y para prever todos los factores que intervienen tanto en el proceso de constitución como en la fase de puesta en marcha.

El programa #CreditBadalona cuenta con el apoyo de la Federación de empresarios de Badalona (FEBPIMEC), la Federación de Asociaciones de comerciantes de Badalona, ​​la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Ateneo Cooperativo del Barcelonès Nord.

El día 6 de abril de 2017 se ha presentado el programa de financiación y se han firmado las adhesiones de las entidades que lo apoyan.[:]