article-costosEls europeus hem de fixar-nos com a objectiu polític fonamental mantenir el nostre Estat del Benestar, és a dir, una sèrie de serveis bàsics dels que ningú quedi exclòs per manca de recursos. Però cal tenir en compte que, en un context de globalització, no es pot garantir que les nostres economies segueixin generant els excedents que hem vist durant les passades dècades. Això ens obliga a replantejar el contingut i els mecanismes de finançament dels serveis, i a reformar el sistema fiscal. Cal analitzar i redefinir conceptes com “servei bàsic”, “servei universal”, “gratuïtat”, “pagament per ús”, o “cost del servei”. No haver fet això, és el que ens ha conduït a gestions econòmicament complicades des del sector públic (retallades) i socialment molt injustes (la pobresa energètica). Paradoxalment, la manca d’aliments l’està resolent sobre tot el sector privat …!

Encara que sigui d’una forma molt breu – la qual permet un article – voldria exposar tres principis a partir dels quals seria possible compaginar eficiència i equitat:

  1. Cal distingir entre “serveis bàsics gratuïts” (l’educació, la seguretat …) i “serveis universals no gratuïts” (aigua, electricitat, mobilitat, transport, comunicacions …). Els dos principis següents es refereixen només a aquests últims (entre els quals segurament entrarien també una part de la sanitat i de l’educació superior …).
  2. En relació a les despeses hauríem de fer una distinció entre els costos fixos i els costos variables. En el possible els primers haurien de ser suportats pels pressupostos públics i els segons pels usuaris. Dit en termes molt simplificats: que els costos fixos es reparteixin en funció de la riquesa i la renda, i els costos variables en funció de la utilització.
  3. Aquestes regulacions haurien d’anar acompanyades d’una reforma que tornés la progressivitat al sistema fiscal, per fer-ho realment redistributiu.

Desenvolupar aquest esquema és complex i s’ha d’adaptar a la naturalesa de cada servei, ja que en cada cas l’evolució de les condicions tècniques i econòmiques són diferents. Per això em limito aquí a posar alguns exemples que em sembla que poden aclarir els principis.

Mobilitat i transport. En aquest sector crec que les coses es fan ja de forma més propera al que estic proposant. El paper del sector públic consisteix sempre a finançar les infraestructures necessàries per a aquesta mobilitat: carreteres, vies fèrries, ports, aeroports …) En molts casos gestiona també el transport, finançant infraestructures mòbils (autobusos, trens) i presten el servei, però no gratuïtament. No crec que s’hagi calculat així, però l’usuari actualment paga sobretot una part important de les despeses variables.

Comunicacions. En la meva etapa de treball en la Comissió Europea, vaig insistir (sense aconseguir-ho) que al liberalitzar els serveis de telefonia i Internet, es mantingués la propietat i la gestió d’una única xarxa pública, sobre la qual tots els operadors poguessin oferir els seus serveis . Aquesta actitud obeïa al meu convenciment que així s’evitaria la duplicitat de xarxes, es milloraria la competència i les tarifes baixarien més, ja que una part important de la mateixa era l’amortització de la xarxa, cosa que desapareixeria si les tarifes d’ús només contemplaran els costos variables que s’ha demostrat que cada vegada són més baixos. Crec que no es va aprofitar l’oportunitat, per la pressió dels grans operadors nacionals que volien preservar la seva negoci gestionant també la xarxa.

Pobresa energètica. L’electricitat no pot ser gratuïta, però ha de ser d’accés universal. El que genera els problemes actuals (“pobresa” per a alguns i dèficit per a tots) és l’estructura de la tarifa, ja que el cost variable de generar l’energia és una part petita de la tarifa, sent la seva major part costos d’amortització de les instal·lacions de generació o de distribució, i altres costos fixos. Es produeix la paradoxa que com més redueix el seu consum un usuari, més li augmenten proporcionalment els costos fixos (terme de potència i peatges). Com més importància van adquirint les energies renovables més es van reduint els costos variables (el sol, el vent i l’aigua dels rius és gratuïta), i en canvi la tarifa va augmentant … Només si una part important dels costos fixos surt fora de la tarifa es podran solucionar aquests problemes.

Acabo amb algunes conclusions de tipus general: Cal deixar tancat l’espai dels serveis en règim de gratuïtat total. En els altres serveis cal acceptar un pagament per ús. Els pressupostos públics haurien de poder cobrir els costos fixos, sobretot aquells que es deriven de les infraestructures necessàries per al servei. La qualitat del servei ha de ser la mateixa per a tots, i una part important de la qualitat i del cost depèn de la inversió en la infraestructura. Si es realitza una reforma fiscal més progressiva, el pagament per ús podria ser uniforme; però si no s’arriba a la redistribució suficient, el pagament per ús ha d’estar graduat en funció de la renda de l’usuari.

Crec que aquests principis podrien combinar adequadament qualitat, ús no abusiu, equitat i sostenibilitat.

 

Joan Majó, enginyer i exministre

 article-costos

Los europeos hemos de fijarnos como objetivo político fundamental mantener nuestro Estado del Bienestar, es decir, una serie de servicios básicos de los que nadie quede excluido por falta de recursos. Pero hay que tener en cuenta que, en un contexto de globalización, no se puede garantizar que nuestras economías sigan generando los excedentes que hemos visto  durante las pasadas décadas. Ello nos obliga a replantear el contenido y los mecanismos de financiación de los servicios, y a reformar el sistema fiscal. Es necesario analizar y redefinir conceptos como “servicio básico”, “servicio universal”, “gratuidad”, “pago por uso”, o “coste del servicio”. No haber hecho esto, es lo que nos ha conducido a gestiones económicamente complicadas desde el sector público (recortes) y socialmente muy injustas (la pobreza energética). Paradójicamente, la falta de alimentos la está  resolviendo sobre todo el sector privado…!

Aunque sea de una forma muy breve – la que permite un artículo – quisiera exponer tres principios a partir de los que sería posible compaginar eficiencia y equidad:

  1. Hay que distinguir entre “servicios básicos gratuitos” (la educación, la seguridad…) y “servicios universales no gratuitos” (agua, electricidad, movilidad, transporte, comunicaciones…).  Los  dos principios siguientes se refieren solo a estos últimos, (entre los que seguramente entrarían también una parte de la sanidad y de la educación superior…).
  2. En relación a los gastos deberíamos hacer una distinción entre los costes fijos y los costes variables. En lo posible los primeros deberían ser soportados por los presupuestos públicos y los segundos por los usuarios. Dicho en términos muy simplificados: que los costes fijos se repartan en función de la riqueza y la renta, y los costes variables en función de la utilización.
  3. Estas regulaciones deberían ir acompañadas de una reforma que devolviera la progresividad al sistema fiscal, para hacerlo realmente redistributivo.

Desarrollar este esquema es complejo y se debe adaptar a la naturaleza de cada servicio, ya que en cada caso la evolución de las condiciones técnicas y económicas son diferentes. Por ello me limito aquí a poner algunos ejemplos que me parece que pueden aclarar los principios.

Movilidad y transporte. En este sector creo que las cosas se hacen ya de forma más cercana a lo que estoy proponiendo. El papel del sector público consiste siempre en financiar las infraestructuras necesarias para esta movilidad: carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos…) En muchos casos gestiona también el transporte, financiando infraestructuras móviles (autobuses, trenes) y prestando el servicio, pero no gratuitamente. No creo que se haya calculado así, pero el usuario actualmente paga sobre todo una parte importante de los gastos variables.

Comunicaciones. En mi etapa de trabajo en la Comisión Europea, insistí (sin conseguirlo) en que al liberalizar los servicios de telefonía y de internet, se mantuviera la propiedad y la gestión de una única red pública, sobre la que todos los operadores pudieran ofrecer sus servicios. Esta actitud obedecía a mi convencimiento de que así se evitaría la duplicidad de redes, se mejoraría la competencia y las tarifas bajarían más, ya que una parte importante de la misma era la amortización de la red, cosa que desparecería si las tarifas de uso solo contemplaran los costes variables que se ha demostrado que cada vez son más bajos. Creo que no se aprovechó la oportunidad, por la presión de los grandes operadores nacionales que querían preservar su negocio gestionando también la red.     

Pobreza energética. La electricidad no puede ser gratuita, pero debe ser de acceso universal. Lo que genera los problemas actuales (“pobreza” para algunos y déficit para todos) es la estructura de la tarifa, ya que el coste variable de generar la energía es una parte pequeña de la tarifa, siendo su mayor parte costes de amortización de las instalaciones de generación o de distribución, y otros costes fijos. Se produce la paradoja de que cuanto más reduce su consumo un usuario, más le aumentan proporcionalmente los costes fijos (término de potencia y peajes). Cuanta más importancia van adquiriendo las energías renovables más se van reduciendo los costes variables (el sol, el viento y el agua de los ríos es gratuita), y en cambio la tarifa va aumentando… sólo si una parte importante de los costes fijos sale fuera de la tarifa se podrán solucionar estos problemas.

Termino con algunas conclusiones de tipo general: Hay que dejar acotado el espacio de los servicios en régimen de gratuidad total. En los otros servicios hay que aceptar un pago por uso. Los presupuestos públicos deberían poder cubrir los costes fijos, sobre todo aquellos que se derivan de las infraestructuras necesarias para el servicio. La calidad del servicio debe ser la misma para todos, y una parte importante de la calidad y del coste depende de la inversión en la infraestructura. Si se realiza una reforma fiscal más progresiva, el pago por uso podría ser uniforme; pero si no se alcanza la redistribución suficiente, el pago por uso deberá  estar graduado en función de la renta del usuario.

Creo que estos principios podrían combinar adecuadamente calidad, uso no abusivo, equidad y sostenibilidad.

 

Joan Majó, ingeniero y ex ministro