[:CA]IMG_20160308_125828El 8 de març de 2016 el president de la Fundació Privada Acció Solidària contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, i el president de MicroBank, Antoni Vila Bertrán, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la firma d’aquest acord s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un màxim del 25% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Acció Solidària Contra l’Atur.

IMG_20160308_130109En virtut d’aquest conveni, Acció Solidària Contra l’Atur es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la fundació privada a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

 [:es]IMG_20160308_125828El 8 de marzo de 2016 el presidente de la Fundación Privada Acció Solidaria Contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, y el presidente de MicroBank, Antoni Vila Bertrán, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos. Con la firma de este acuerdo se establece una línea de financiación de hasta 1 millón de euros. Los beneficiarios serán personas físicas y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual inferior a los dos millones de euros.

Los solicitantes podrán optar a microcréditos hasta un importe máximo de 25.000 euros (con un máximo del 25% de la inversión). Los proyectos tendrán que contar con un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por Acció Solidària Contra l’Atur.

IMG_20160308_130109En virtud de este convenio, Acció Solidària Contra l’Atur se compromete a detectar las necesidades de financiación, dirigidas a promover el autoempleo, y al establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas y negocios de autónomos, así como facilitar servicios de apoyo y asesoramiento empresarial, analizar la viabilidad del proyecto y dirigir a las personas físicas o jurídicas asesoradas por la fundación privada a MicroBank porque esta lo analice, y si se tercia apruebe, las solicitudes de financiación.

MicroBank, el banco social especializado en microfinanzas participado íntegramente por CaixaBank, es el único banco en España dedicado exclusivamente a la financiación de proyectos a través de microcréditos. La entidad fue pionera en su modelo de negocio y continúa siendo la que más recursos destina. El banco ofrece microcréditos destinados a autónomos, emprendedores y microempresas; y microcréditos personales y familiares, que tienen como objetivo atender necesidades que permitan superar una dificultad temporal y faciliten el desarrollo personal y familiar.[:]