[:CA]IMG_20160331_121912 (1) El 31/03 de 2016, el Sr. Oriol Romances Vidal, President d’Acció Solidària Contra l’Atur i el Sr. Antoni Abad i Pous en representació de la Cecot i de la Fundació Cecot Innovació signen un conveni per regular les relacions de col·laboració entre elles i fer arribar el servei de Reempresa a les persones i empreses que acudeixen a Acció Solidària Contra l’Atur. El conveni facilitarà l’accés dels emprenedors a fer-se càrrec d’empreses ja existents.

  • Reempresa va iniciar el servei a l’any 2011 i han realitzat 788 Reempreses d’èxit, les quals han generat més de 40 milions d’euros d’inversió induïda i han salvaguardat 2.900 llocs de treball a Catalunya.
  • Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el 1981 amb la concessió de préstecs sense interès per crear ocupació. Trenta-tres anys després ha concedit un total 2.992 préstecs per un import de 8.195.098 euros i ha creat 7.741 llocs de treball.

Les més reputades economies del nostre entorn, han apostat fermament per un treball de col·laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació, i a un molt inferior risc.

Ambdues institucions consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents  i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic econòmic i el manteniment i creació de llocs de treball,  i disposa d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés.

IMG_20160331_122121A partir d’aquest mes, les persones i empreses que contactin amb Acció Solidària Contra l’Atur podran adreçar-se als diferents punts d’atenció del Centre de Reempresa on rebran assessorament tant les persones que volen vendre la seva empresa o com les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L’objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació.  En aquest sentit Abad afirma estar “molt content amb la signatura del present acord, ja que l’Acció Solidària Contra L’Atur ja està fent a dia d’avui una gran tasca social i poder aportar l’atribut de Reempresa als seus usuaris és molt positiu”. Al seu torn, Romances ha assegurat que “aquesta col·laboració permetrà millorar la xifra d’èxit que té l’entitat, podent ajudar encara a més persones”.

Entitats per a l’ocupació i l’emprenedoria

Acció Solidària Contra l’Atur és una fundació sense ànim de lucre, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, que té com a funció la lluita contra l’atur i la creació de nous llocs de treball a través de la gestió i administració d’un fons econòmic que permet concedir préstecs sense interès per finançar projectes viables de negoci d’emprenedors, empreses, cooperatives o entitats socials que creïn o mantinguin llocs de treball, i ajudes puntuals en la creació de llocs de treball. Al 2014 Acció Solidària Contra l’Atur va concedir 797.443€ en 57 préstecs per crear ocupació, i han aconseguit crear o consolidar un total de 166 llocs de treball.

La Cecot te per finalitat promoure i defensar èticament els interessos de les empreses associades, oferint serveis innovadors i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, d’acord amb el desenvolupament social natural i econòmic del seu entorn. La Cecot, a través de la Fundació Cecot Innovació, amb la col·laboració del cp’Ac, la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, ha creat el Centre de Reempresa de Catalunya, per impulsar un nou model d’emprenedoria, pel qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el patrimoni empresarial individual i col·lectiu.

IMG_20160331_122035Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa, promogut per la Cecot, és un nou model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

Aquesta iniciativa pionera a l’estat espanyol, es va posar en marxa el juny de l’any 2011 de la mà de la patronal catalana Cecot, de la Fundació Cp’ac amb el suport del Departament d’Economia i Coneixement i està co-finançat pel fons FEDER.

L’acord d’avui significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d’un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d’empreses durant el temps d’execució del programa a la província i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en aquests anys de funcionament del projecte.  En aquest context, s’oferirà assessorament i s’impartirà formació per a tots dos col·lectius, cedents d’empresa i reemprenedors, sobre les característiques dels processos de compra-venda d’empreses i l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió.[:es]IMG_20160331_121912 (1) El 31/03 de 2016, el Sr. Oriol Romances Vidal, Presidente de Acció Solidària Contra l’Atur y el Sr. Antoni Abad y Pozos en representación de la Cecot y de la Fundació Cecot Innovació firman un convenio para regular las relaciones de colaboración entre ellas y hacer llegar el servicio de Reempresa a las personas y empresas que acuden a Acció Solidària Contra l’Atur. El convenio facilitará el acceso de los emprendedores a hacerse cargo de empresas ya existentes.

  • Reempresa inició el servicio en el año 2011 y han realizado 788 reempresa de éxito, que han generado más de 40 millones de euros de inversión inducida y han salvaguardado 2.900 puestos de trabajo en Cataluña.
  • Acció Solidària Contra l’Atur comenzó su trabajo en 1981 con la concesión de préstamos sin interés para crear empleo. Treinta y tres años después ha concedido un total 2.992 préstamos por un importe de 8.195.098 euros y ha creado 7.741 puestos de trabajo.

Las más reputadas economías de nuestro entorno, han apostado firmemente por un trabajo de colaboración interinstitucional para fomentar la Reempresa vista su capacidad de generación de riqueza, innovación y empleo a costes sensiblemente inferiores a los de la creación, y en un muy inferior riesgo.

Ambas instituciones consideran que el Centro de Reempresa de Cataluña, que permite poner en contacto cedentes y reemprenedors, es un mecanismo adecuado para fomentar el crecimiento económico económico y el mantenimiento y creación de puestos de trabajo, y dispone de instrumentos para implicar a las instituciones, para coordinarlas y posibilitar la concentración de datos, información y conocimiento sobre el proceso.

IMG_20160331_122121A partir de este mes, las personas y empresas que contacten con Acción Solidaria Contra el Paro podrán dirigirse a los diferentes puntos de atención del Centro de Reempresa donde recibirán asesoramiento tanto a las personas que quieren vender su empresa o como las personas reemprenedores dispuestas a darles continuidad. El objetivo es, pues, impulsar y estructurar la transmisión de empresas como vía de crecimiento de actividad económica, evitando así el cierre de negocios económicamente viables y la destrucción de empleo. En este sentido Abad afirma estar “muy contento con la firma del presente acuerdo, ya que la Acció Solidària Contra l’Atur ya está haciendo a día de hoy una gran labor social y poder aportar el atributo de Reempresa a sus usuarios es muy positivo“. A su vez, Romances aseguró que “esta colaboración permitirá mejorar la cifra de éxito que tiene la entidad, pudiendo ayudar aún a más personas”.

Entidades para el empleo y el emprendimiento

Acció Solidària Contra l’Atur es una fundación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña, que tiene como función la lucha contra el paro y la creación de nuevos puestos de trabajo a través de la gestión y administración de un fondo económico que permite conceder préstamos sin interés para financiar proyectos viables de negocio de emprendedores, empresas, cooperativas o entidades sociales que creen o mantengan empleo, y ayudas puntuales en la creación de puestos de trabajo. Acció Solidària Contra l’Atur concedió en 2014 € 797.443 en 57 préstamos para crear empleo, y han conseguido crear o consolidar un total de 166 puestos de trabajo.

La Cecot tiene por finalidad promover y defender éticamente los intereses de las empresas asociadas, ofreciendo servicios innovadores y de calidad en respuesta a sus necesidades presentes y futuras, de acuerdo con el desarrollo social natural y económico de su entorno. La Cecot, a través de la Fundación Cecot Innovación, con la colaboración del CP’AC, la Fundación Privada para la Promoción del Autoempleo en Cataluña, ha creado el Centro de Reempresa de Cataluña, para impulsar un nuevo modelo de emprendeduría, por el que un nuevo emprendedor toma el testigo en la gestión de una empresa ya existente, lo compra en su totalidad para continuar la actividad, salvaguardando el patrimonio empresarial individual y colectivo.

IMG_20160331_122035Tant importante como la creación de empresas es favorecer la continuidad y el crecimiento de las ya existentes. En este sentido, el programa Reempresa, promovido por la Cecot, es un nuevo modelo de emprendimiento y crecimiento empresarial que consiste en un mecanismo según el cual un nuevo emprendedor toma el testigo en la gestión de una compañía ya existente.

Esta iniciativa pionera en España, se puso en marcha en junio del año 2011 de la mano de la patronal catalana Cecot, de la Fundación CP’AC con el apoyo del Departamento de Economía y Conocimiento y está cofinanciado por fondos FEDER.

El acuerdo de hoy significa sumar esfuerzos, información y recursos para aumentar el rendimiento de un modelo de crecimiento empresarial que podría evitar el cierre del mayor número posible de empresas durante el tiempo de ejecución del programa en la provincia y salvaguardar puestos de trabajo, tal y como se ha demostrado en estos años de funcionamiento del proyecto. En este contexto, se ofrecerá asesoramiento y se impartirá formación para ambos colectivos, procedentes de empresa y reemprenedors, sobre las características de los procesos de compra-venta de empresas y la elaboración de un Plan de Reempresa o de cesión.

 [:]