[:CA]El 14 de novembre de 2016 el president d’Acció Solidària Contra l’Atur, Sr. Oriol Romances, va signar un conveni  de col·laboració, de durada indefinida, amb els municipis que participen del Dispositiu de suport a l’emprenedoria Riera de Caldes + Parets, concretament amb la Sra. Isabel García alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, entitat promotora del Dispositiu, el Sr. Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès, entitat conveniada del Dispositiu i el Sr. Javier Silva, alcalde de Polinyà, entitat conveniada del Dispositiu.

_mg_1695Amb aquest conveni, s’estableix un protocol de col·laboració entre els Ajuntaments signants i la Fundació ASCA, per tal d’ajudar a les persones aturades d’aquestes localitats que vulguin emprendre activitats empresarials, i a entitats sense ànim de lucre que presentin projectes que creïn ocupació.

Els tècnics municipals dels diferents Ajuntaments posaran en coneixement de la Fundació ASCA, aquells projectes que hagin estat objecte d’anàlisi per part del servei municipal d’emprenedoria i economia social, i respecte els que consideri que poden acollir-se a les possibilitats de finançament i/o ajut establerts per l’esmentada Fundació. Els projectes hauran de reunir les característiques i requeriments que seguidament s’indiquen:

_mg_1680

  1. Considerar-se viables, un cop revisats pel servei d’emprenedoria i economia social dels Ajuntaments.
  2. No disposar de finançament per part de les entitats bancàries.

La Fundació ASCA, per la seva part, estudiarà si els projectes que hagin estat comunicats mereixen la consideració de viables per tal d’obtindre el préstec sense interès que es sol·liciti i informarà al tècnic de referència de cada municipi sobre el resultat de l’anàlisi dels projectes i l’aprovació o no de la sol·licitud de finançament, així com respecte les incidències que eventualment sorgeixin respecte els microcrèdits que la Fundació atorgui.[:es]El 14 de noviembre de 2016 el presidente de Acció Solidària Contra l’Atur, Sr. Oriol Romances, firmó un convenio de colaboración, de duración indefinida, con los municipios que participan del Dispositivo de apoyo a la emprendeduría Riera de Caldes + Parets, concretamente con la Sra. Isabel Garcia alcaldesa de Santa Perpètua de Mogoda, entidad promotora del Dispositivo, el Sr. Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès, entidad conveniada del Dispositivo y el Sr. Javier Silva, alcalde de Polinyà, entidad conveniada del Dispositivo.

_mg_1695Con este convenio, se establece un protocolo de colaboración entre los Ayuntamientos firmantes y la Fundación ASCA, para ayudar a las personas paradas de estas localidades que quieran emprender actividades empresariales, y a entidades sin ánimo de lucro que presenten proyectos que creen ocupación.

Los técnicos municipales de los diferentes Ayuntamientos pondrán en conocimiento de la Fundación ASCA, aquellos proyectos que hayan sido objete de análisis por parte del servicio municipal de emprendeduría y economía social, y respecto a los que considere que pueden acogerse a las posibilidades de financiación y/o ayuda establecidos por la mencionada Fundación. Los proyectos tendrán que reunir las características y requerimientos que seguidamente se indican:

  1. _mg_1680Considerarse viables, un golpe revisados por el servicio de emprendeduría y economía social de los Ayuntamientos.
  2. No disponer de financiación por parte de las entidades bancarias.

La Fundación ASCA, por su parte, estudiará si los proyectos que hayan sido comunicados merecen la consideración de viables para obtener el préstamo sin interés que se solicite e informará el técnico de referencia de cada municipio sobre el resultado del análisis de los proyectos y la aprobación o no de la solicitud de financiación, así como respeto las incidencias que eventualmente surjan respecto a los microcréditos que la Fundación otorgue.[:]