[:CA]dsc07750El 29 de desembre de 2016, el president de la Fundació Privada Acció Solidària contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, i l’alcaldessa de Badalona, M. Dolors Sabater i Puig, han firmat un conveni de col·laboració per posar en marxa una actuació integrada de promoció activa de l’ocupació a Badalona, que compta amb una dotació de 270.000 euros per a la concessió de préstecs retornables, conjuntament amb el disseny i realització d’un itinerari específic de formació, suport i acompanyament tècnic a projectes empresarials que impulsin la creació i manteniment de l’ocupació per afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini.

Condicions dels préstecs  reintegrables:

 • Import màxim: 25.000 €
 • Tipus d’interès: 0%
 • Carència: Possibilitat de quotes reduïdes els sis primers mesos.
 • Termini màxim de devolució. 3 anys i 6 mesos
 • En cap cas el període de devolució podrà ultrapassar el termini de vigència del conveni
 • Amortització i quotes mensuals.
 • Sense aval, la garantia del projecte empresarial és la seva pròpia viabilitat.
 • Comissió d’estudi i/o obertura, no existeix.

dsc07728Els beneficiaris d’aquest convenir seran:

 • Emprenedors majors d’edat amb el permís de treball (en el cas d’estrangers) i que vulguin endegar un nou projecte empresarial amb seu a la ciutat de Badalona, amb qualsevol forma jurídica.
 • Petites empreses comercials, industrials i de serveis, amb qualsevol forma jurídica, ubicades a Badalona, que vulguin desenvolupar un nou producte o servei, i realitzar inversions que suposin una ampliació, de condicionament de locals o millora de la capacitat productiva, expansió i introducció a nous mercats (internacionals/nacionals), implementació de TIC (hardware i software) i actuacions en I+D.

El present conveni tindrà una durada de quatre anys. Dins d’aquest termini es farà la convocatòria del programa, es seleccionaran i formalitzaran els projectes que es finançaran,  i es revisarà la gestió de la devolució dels préstecs. Al final del termini es tancaran els comptes i es farà la liquidació definitiva.[:es]dsc07750El 29 de diciembre de 2016, el presidente de la Fundación Privada Acció Solidària contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, y la alcaldesa de Badalona, M. Dolors Sabater i Puig, han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha una actuación integrada de promoción activa de la ocupación en Badalona, que cuenta con una dotación de 270.000 euros para la concesión de préstamos retornables, conjuntamente con el diseño y realización de un itinerario específico de formación, apoyo y acompañamiento técnico a proyectos empresariales que impulsen la creación y mantenimiento de la ocupación para favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo.

Condiciones de los préstamos reintegrables:

 • Importe máximo: 25.000 €
 • Tipo de interés: 0%
 • Carència: Posibilidad de cuotas reducidas los seis primeros meses.
 • Plazo máximo de devolución. 3 años y 6 meses.
 • En ningún caso el periodo de devolución podrá ultrapasar el plazo de vigencia del convenio.
 • Amortización y cuotas mensuales.
 • Sin aval, la garantía del proyecto empresarial es su propia viabilidad.
 • Comisión de estudio y/o apertura, no existe.

dsc07728Los beneficiarios de este convenir serán:

 • Emprendedores mayores de edad con el permiso de trabajo (en el caso de extranjeros) y que quieran emprender un nuevo proyecto empresarial con sede a la ciudad de Badalona, con cualquier forma jurídica.
 • Pequeñas empresas comerciales, industriales y de servicios, con cualquier forma jurídica, ubicadas en Badalona, que quieran desarrollar un nuevo producto o servicio, y realizar inversiones que supongan una ampliación, de condicionamiento de locales o mejora de la capacidad productiva, expansión e introducción a nuevos mercados (internacionales/nacionales), implementación de TIC (hardware y software) y actuaciones en I+D.

El presente convenio tendrá una duración de cuatro años. Dentro de este plazo se hará la convocatoria del programa, se seleccionarán y formalizarán los proyectos que se financiarán, y se revisará la gestión de la devolución de los préstamos. Al final del plazo se cerrarán las cuentas y se hará la liquidación definitiva.[:]