ES BUSCA Director/a de Captació de recursos (Fundraising)

[:CA]La fundació sense ànim de lucre Acció Solidària Contra l’Atur, creada el 1981, que té com objectiu oferir una ajuda al problema de l’atur a Catalunya concedint préstecs sense interessos a projectes que creïn ocupació, vol incorporar un

Director/a de captació de recursos (Fundraising

En dependència directa del Consell Executiu de l’Entitat, serà  responsable tant de posar en marxa accions de fidelització i de nova captació de donants, com de crear aliances estratègiques amb entitats i administracions públiques. Haurà de ser una persona motivada i capaç d’ entusiasmar-se per a una feina que treballi per a la dignitat de les persones sense ocupació.

Les funcions a desenvolupar, seran bàsicament:

 • Dissenyar i posar en marxa accions de captació de fons, incrementar el nombre de donants i identificar noves fonts de finançament -tant públiques com privades- que aconsegueixin augmentar els ingressos de l’entitat.
 • Mantenir i millorar les relacions amb els donants a fi de fidelitzar, conservar i augmentar el seu suport i col·laboració.
 • Participar en la política i la gestió de la Comunicació de l’entitat.
 • Establir i gestionar línies de relació amb les diferents Entitats de Promoció Econòmica d’àmbit català realitzant actes promocionals i de relacions públiques que ajudin a potenciar la marca de la nostra entitat.

Requisits:

 • Estudis de direcció i gestió d’entitats.
 • Experiència demostrable en captació de fons, especialment en entitats socials o associatives.
 • Habilitats socials i de comunicació, i amb facilitat per treballar en equip.
 • Coneixements d’ofimàtica, de l’entorn web i XXSS.
 • Domini del català i castellà.

S’ofereix:

 • Lloc de treball: Barcelona capital.
 • Incorporació immediata i suport de l’organització en el seu conjunt, formada per 3 treballadors contractats i 38 voluntaris.
 • Contracte indefinit, amb 6 mesos de prova.
 • Horari: de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00.
 • Vacances: agost.
 • Salari fix de 26.600 euros bruts a l’any, més variable en funció d’objectius determinats fins a un 20% del salari fix.

Enviar CV mitjançant correu electrònic (adm.accio@pangea.org) o per correu postal a l’adreça: Acció Solidària Contra l’Atur, Riera de Sant Miquel núm. 1 bis, 3er 2a, 08006 Barcelona. www.acciosolidaria.cat. La convocatòria estarà oberta fins el 03 d’abril de 2018.

Es respectaran les dades, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de dades.

27 de febrer de 2018[:es]La fundación sin ánimo de lucro Acció Solidària Contra l’Atur, creada el 1981, que tiene como objetivo ofrecer una ayuda al problema del paro en Cataluña concediendo préstamos sin intereses a proyectos que creen ocupación, quiere incorporar un

Director/a de Captación de recursos (Fundraising)

En dependencia directa del Consejo Ejecutivo de la Entidad, será responsable tanto de poner en marcha acciones de fidelización y de nueva captación de donantes, como de crear alianzas estratégicas con entidades y administraciones públicas. Tendrá que ser una persona motivada y capaz de entusiasmarse para un trabajo que trabaje para la dignidad de las personas sin ocupación.

Las funciones a desarrollar, serán básicamente:

 • Diseñar y poner en marcha acciones de captación de fondo, incrementar el número de donantes e identificar nuevas fuentes de financiación -tanta públicas como privadas- que consigan aumentar los ingresos de la entidad.
 • Mantener y mejorar las relaciones con los donantes con objeto de fidelitzar, conservar y aumentar su apoyo y colaboració
 • Participar en la política y la gestión de la Comunicación de la entidad.
 • Establecer y gestionar líneas de relación con las diferentes Entidades de Promoción Económica de ámbito catalán realizando actas promocionales y de relaciones públicas que ayuden a potenciar la marca de nuestra entidad.

Requisitos:

 • Estudios de dirección y gestión de entidades.
 • Experiencia demostrable en captación de fondo, especialmente en entidades sociales o asociativas.
 • Habilidades sociales y de comunicación, y con facilidad para trabajar en equipo.
 • Conocimientos de ofimática, del entorno web y XXSS.
 • Dominio del catalán y castellano.

Se ofrece:

 • Puesto de trabajo: Barcelona capital.
 • Incorporación inmediata y apoyo de la organización en su conjunto, formada por 3 trabajadores contratados y 38 voluntarios.
 • Contrato indefinido, con 6 meses de prueba.
 • Horario: de lunes a viernes de 9,00 a 14,00.
 • Vacaciones: agosto.
 • Salario fijo de 26.600 euros brutos al año, más variable en función de objetivos determinados hasta un 20% del salario fijo.

Enviar CV mediante correo electrónico (adm.accio@pangea.org) o por correo postal a la dirección: Acción Solidaria Contra el Paro, Riera de Sant Miquel núm. 1 bis, 3er 2a, 08006 Barcelona. www.acciosolidaria.cat. La convocatoria estará abierta hasta el 03 de abril de 2018.

Se respetarán los datos, de acuerdo con la normativa vigente de Protección de datos.

27 de febrero de 2018[:]