Bones noticies! A l’any 2014 a Espanya s’han creat 433.000 llocs de treball i l’atur s’ha reduït en 478.000 persones. Són dades de l’enquesta de població activa EPA. Es un excel·lent notícia per a tots, especialment per als que han trobat feina.

article-1Però l’alegria no ens dura gaire quan sabem que encara 5.450.000 persones estan a l’atur, el 23,7% de la població activa. A Catalunya són 756.000 persones que representen el 19,9%. Tampoc és una bona noticia que la Organització Internacional del Treball, OIT, ens digui que l’atur espanyol no baixarà del 21% en tota aquesta dècada.

Però hi ha altres importants notícies que poden fer que la situació de l’atur finalment millori de veritat. El PIB espanyol s’estima que l’any 2015 creixerà el 2% i que el Banc Central Europeu posarà en marxa un pla pel qual comprarà 100.700 milions de deute públic espanyol en els propers 19 mesos amb l’objectiu activar la inflació i el creixement econòmic. Són molts diners. Caldrà que, aquesta vegada, s’inverteixin intel·ligentment creant riquesa i ocupació.

Ja era hora de tenir bones notícies. Ara falta veure com es tradueix la major activitat econòmica amb una distribució més justa dels beneficis del creixement i en una veritable creació d’ocupació.

 

Francesc Raventós

 ¡Buenas noticias! En el año 2014 en España se han creado 433.000 puestos de trabajo y el paro se ha reducido en 478.000 personas. Son datos de la encuesta de población activa EPA. Es un excelente noticia para todos, especialmente para los que han encontrado trabajo.

article-1Pero la alegría no nos dura mucho cuando sabemos que todavía 5.450.000 personas están en paro, el 23,7% de la población activa. En Cataluña son 756.000 personas que representan el 19,9%. Tampoco es una buena noticia que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, nos diga que el paro español no bajará del 21% en toda esta década.

Pero hay otras importantes noticias que pueden hacer que la situación del paro finalmente mejore de verdad. El PIB español se estima que en 2015 crecerá el 2% y que el Banco Central Europeo pondrá en marcha un plan por el que comprará 100.700 millones de deuda pública española en los próximos 19 meses con el objetivo activar la inflación y el crecimiento económico. Es mucho dinero. Será necesario que, esta vez, se inviertan inteligentemente creando riqueza y empleo.

Ya era hora de tener buenas noticias. Ahora falta ver cómo se traduce la mayor actividad económica con una distribución más justa de los beneficios del crecimiento y en una verdadera creación de empleo.

 

Francesc Raventós