[:CA]Igor Goyenechea Abascal i Edurne Sanz, juntament amb 3 persones més formen la Cooperativa Bioenergètica de Barcelona SCCL. Es dediquen al treball bioenergètic dins de l’àmbit de les teràpies i desenvolupament personal.

La bioenergètica és una línia de treball personal que es nodreix del treball de Wihelm Reich i Alexander Lowen. A diferència d’altres aproximacions terapèutiques inclou i concedeix un espai privilegiat al cos, al que reconeix com l’escenari a on té lloc l’experiència de vida i en el que queden gravades les reaccions i vivències del passat. Volen crear un espai de desenvolupament personal integral i ser un punt de trobada a on les persones tinguin un lloc comú i puguin fer unes activitats que abastin tant un procés terapèutic personal continu com algunes teràpies que es poden rebre de forma aïllada o en grup, i fins i tot formació en aquest àmbit. Amb aquest projecte es consoliden 5 llocs de feina.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur pel condicionament del local que tenen al C/ Aragó 416 i la compra del material necessari per fer les activitats (insonorització de les sales, canvis a la pàgina web, i materials, mobiliari, equip de so).

ASCA els hi concedeix un préstec sense interès de 4.569€.

Fem una segona visita de seguiment al  Centre de Teràpia Bioenergética  el 27 de febrer de 2017. El préstec sense interessos que els vam concedir va ser destinar bàsicament a adequar el local.

Al cap d’un primer any de funcionament la facturació està per sota del que s’havia previst en el pla de negoci. Per això durant aquest període de temps han variat alguns dels seus plantejaments estratègics inicials a fi d’adequar-se millor a la demanda.

Els ingressos actuals provenen d’activitats com les teràpies individuals, teràpies grupals, tallers de formació i viatges en grup de 10/12 persones (4/5 dies).

Actualment els ingressos cobreixen les despeses generals i els salaris però les perspectives de creixement no són molt optimistes. La forta competència, la manca de coneixement en el sector són variables que afecten el seu creixement. Es preveu consolidar el negoci i ampliar a un nou públic, concretament el segment infantil.

Sort i força amb el projecte![:es]Igor Goyenechea Abascal y Edurne Sanz, junto con 3 personas más forman la Cooperativa Bioenergética de Barcelona SCCL. Se dedican al trabajo bioenergético dentro del ámbito de las terapias y desarrollo personal.

La bioenergética es una línea de trabajo personal que se nutre del trabajo de Wihelm Reich y Alexander Lowen. A diferencia de otras aproximaciones terapéuticas incluye y concede un espacio privilegiado en el cuerpo, al que reconoce como el escenario donde tiene lugar la experiencia de vida y en el que quedan grabadas las reacciones y vivencias del pasado. Quieren crear un espacio de desarrollo personal integral y ser un punto de encuentro donde las personas tengan un lugar común y puedan hacer unas actividades que abarquen tanto un proceso terapéutico personal continuo como algunas terapias que se pueden recibir de forma aislada o en grupo, y incluso formación en este ámbito. Con este proyecto se consolidan 5 puestos de trabajo.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para el acondicionamiento del local que tienen en la C/ Aragó 416 de Barcelona y la compra del material necesario para realizar las actividades (insonorización de las salas, cambios en la página web, y materiales, mobiliario, equipo de sonido).

ASCA les concede un préstamo sin intereses de € 4.569.

Hagamos una segunda visita de seguimiento al Centro de Terapia Bioenergética el 27 de febrero de 2017. El préstamo sin intereses que los concedimos fue destinar básicamente a adecuar el local.

Al cabo de un primer año de funcionamiento la facturación está por debajo del que se había previsto en el plan de negocio. Por eso durante este periodo de tiempo han variado algunos de sus planteamientos estratégicos iniciales con objeto de adecuarse mejor a la demanda.
Los ingresos actuales provienen de actividades como las terapias individuales, terapias grupals, talleres de formación y viajes en grupo de 10/12 personas (4/5 días).

Actualmente los ingresos cubren los gastos generales y los salarios pero las perspectivas de crecimiento no son muy optimistas. La fuerte competencia, la carencia de conocimiento en el sector son variables que afectan su crecimiento. Se prevé consolidar el negocio y ampliar a un nuevo público, concretamente el segmento infantil.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]