La Fundació “Acció Solidària contra l’Atur” s’adhereix a partir d’aquest mes de maig al “Fòrum d’Alternatives a l’Atur, la pobresa i la desigualtat”. Creat el 2014, l’objectiu del Fòrum és debatre i promoure formes d’organització i mobilització i obrir camins a alternatives viables.

Com a referents de la societat catalana per a la lluita contra l’atur celebrem aquesta iniciativa a la que ens hi adherim per tal de treballar conjuntament i assolir un dels principals objectius que tenim en comú: el de crear ocupació”, comenta Oriol Romances, President d’Acció Solidària contra l’Atur.

Persones i col·lectius de la societat Catalana són convidades a adherir-se al Fòrum per entre totes buscar alternatives sobre l’atur, la pobresa i la desigualtat a Catalunya, identificar les seves causes i posar en relleu les alternatives econòmiques i socials més adients per sortir de la crisi.

L’objectiu del Fòrum també és avançar mitjançant el diàleg i el debat de les organitzacions, moviments i plataformes socials participants, en la recerca de les solucions i alternatives a la situació econòmica, social i política existent, així com organitzar el suport a les accions i iniciatives d’acció i mobilització que s’acordin en el marc dels tallers i seminaris, sempre amb el lema de “rescatar les persones” i la finalitat de construir una societat més justa, igualitària, solidària i democràtica.

ASCA som una Fundació civil i laica que lluita contra l’atur El 4 de març de 1981 naixia a Barcelona “Acció Solidària Contra l’Atur”. Liderada per Josep M.Piñol, el seu objectiu era mobilitzar a la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia amb solidaritat i no amb beneficència paternalista. Acció Solidària Contra l’Atur ha anat evolucionant i avui és l’única entitat civil i laica d’àmbit català que concedeix préstecs sense interès per a nous projectes empresarials. Els únics requisits són que creïn ocupació estable i viable. Els projectes presentats provenen dels mateixos aturats, dels serveis de promoció econòmica dels ajuntaments, dels consells comarcals o d’altres organismes públics. Per sol·licitar el préstec cal omplir un qüestionari que es pot trobar a la web o demanar-lo personalment a la mateixa Fundació. Aquest qüestionari es presenta acompanyat de la documentació necessària: Pla d’empresa, Vida laboral del sol·licitant, pressupost necessari i currículum. Totes les sol·licituds són estudiades per un equip format per voluntaris, provinents de diferents àmbits professionals, amb formació, coneixements i experiència.La Fundación “Acción Solidaria contra el Paro” adhiere a partir de este mes de mayo en el “Foro de Alternativas al Paro, la pobreza y la desigualdad“. Creado en 2014, el objetivo del Foro es debatir y promover formas de organización y movilización y abrir caminos a alternativas viables.

“Como referentes de la sociedad catalana para la lucha contra el paro celebramos esta iniciativa a la que nos adherimos para trabajar conjuntamente y lograr uno de los principales objetivos que tenemos en común: el de crear empleo”, comenta Oriol Romances, Presidente de Acción Solidaria contra el Paro.

Personas y colectivos de la sociedad Catalana son invitadas a adherirse al Foro para entre todas buscar alternativas sobre el paro, la pobreza y la desigualdad en Cataluña, identificar sus causas y poner de relieve las alternativas económicas y sociales más adecuados para salir de la crisis.

El objetivo del Foro también es avanzar mediante el diálogo y el debate de las organizaciones, movimientos y plataformas sociales participantes, en la búsqueda de las soluciones y alternativas a la situación económica, social y política existente, así como organizar el apoyo a las acciones e iniciativas de acción y movilización que se acuerden en el marco de los talleres y seminarios, siempre con el lema de “rescatar a las personas” y el fin de construir una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y democrática.

ASCA somos una Fundación civil y laica que lucha contra el paro El 4 de marzo de 1981 nacía en Barcelona “Acción Solidaria Contra el Paro“. Liderada por Josep M. Piñol, su objetivo era movilizar a la ciudadanía y luchar para cambiar la situación de injusticia con solidaridad y no con beneficencia paternalista. Acción Solidaria Contra el Paro ha ido evolucionando y hoy es la única entidad civil y laica de ámbito catalán que concede préstamos sin interés para nuevos proyectos empresariales. Los únicos requisitos son que creen empleo estable y viable. Los proyectos presentados provienen de los mismos parados, de los servicios de promoción económica de los ayuntamientos, los consejos comarcales o de otros organismos públicos. Para solicitar el préstamo es necesario rellenar un cuestionario que se puede encontrar en la web o solicitarlo personalmente en la misma Fundación. Este cuestionario se presenta acompañado de la documentación necesaria: Plan de empresa, Vida laboral del solicitante, presupuesto necesario y currículo. Todas las solicitudes son estudiadas por un equipo formado por voluntarios, provenientes de diferentes ámbitos profesionales, con formación, conocimientos y experiencia.