A l’any 2003, en el País Basc, diversos grups interessats en les finances ètiques van crear a l’any 2003 la Fundació Fiare (moviment ciutadà que establís les bases d’una banca ètica). A l’any 2005 van signar un contracte amb la Banca Popolare Etica d’Itàlia, es va crear una Agència de BPE a fi de poder donar préstecs. Les normes legals obligaven a que l’Agència fos titular d’una entitat mercantil i per això es va crear FIARE S.L. de la que era titular exclusiva la Fundació basca Fiare, i que amb la creació de les diverses Associacions a l’estat, aquestes esdevingueren propietàries de participacions de Fiare S.L.

Amb els objectius i principis d’Acció Solidària Contra l’Atur vam ser membres de l’Associació FETS, que tenia com objectiu la promoció de les finances ètiques. A l’any 2007 es va constituir l’Asociació Projecte Fiare a Catalunya, de la que ASCA, juntament amb FETS en fou fundadora, i a més en Joan Comas, en nom d’ASCA en va ser el primer president. Com a fundadors vam aportar 3.000€ dels quals 1.000€ eren a fons perdut per desenvolupar el projecte i 2.000€ per a la promoció del banc cooperatiu a l’estat espanyol, finalitat bàsica de Fiare.

Donat que ASCA disposava d’una llarga experiència en la concessió de préstecs, es va anomenar a Oriol Romances membre de la comissió d’avaluació ètica, responsable de valorar si el projecte a ajudar era ètic.

Cal destacar que Acció Solidària Contra l’Atur disposa de l’anomenada llibreta xarxes que permet fer dipòsits a Banca Popolare Etica, i els interessos són renunciats pel dipositant a favor d’ASCA, si bé el dipositant gaudeix de la desgravació fiscal,  doncs la renúncia es materialitza mitjançant la Fundació Fiare que és la que entrega els interessos a la beneficiària de la llibreta Xarxes, en el nostre cas a ASCA.

Com es conegut, el passat mes setembre es va obrir ja una oficina de BPE a l’Estat espanyol (Bilbao) i ja des de uns mesos abans s’estava discutint si era necessari el manteniment de les associacions territorials, en el nostre cas Associació projecte Fiare a Catalunya.

Personalment era contrari al manteniment de la mateixa, doncs creia que ja s’havia assolit la finalitat d’aquesta associació, però la majoria de seus territorials i la mateixa Fundació Fiare van decidir la continuïtat i aquest va ser el motiu de la convocatòria de l’Assemblea de l’Associació Catalana, en la que es va escollir a ASCA com a membre de la junta, i en nom d’ASCA al signant d’aquest escrit, com a President de la Junta Directiva.

Josep M. Gasch

 

En el año 2003, en el País Vasco, varios grupos interesados ​​en las finanzas éticas crearon en el año 2003 la Fundación Fiare (movimiento ciudadano que estableciera las bases de una banca ética). En el año 2005 firmaron un contrato con la Banca Popolare Etica de Italia, se creó una Agencia de BPE a fin de poder dar préstamos. Las normas legales obligaban a que la Agencia fuera titular de una entidad mercantil y por ello se creó FIARE SL de la que era titular exclusiva la Fundación vasca Fiare, y que con la creación de las diversas Asociaciones en el estado, estas se convirtieron propietarias de participaciones de Fiare SL

Con los objetivos y principios de Acció Solidària Contra l’Atur fuimos miembros de la Associació FETS, que tenía como objetivo la promoción de las finanzas éticas. En el año 2007 se constituyó la Asociación Proyecto Fiare en Cataluña, de la que ASCA, junto con FETD fue fundadora, y además, Joan Comas, en nombre de ASCA fue su primer presidente. Como fundadores aportamos 3.000€ de los cuales, 1.000€ eran a fondo perdido para desarrollar el proyecto y 2.000€ para la promoción del banco cooperativo en España, finalidad básica de Fiare.

Donat que ASCA disponía de una larga experiencia en la concesión de préstamos, se nombró a Oriol Romances miembro de la comisión de evaluación ética, responsable de valorar si el proyecto a ayudar era ético.

Cabe destacar que Acció Solidària Contra l’Atur dispone de la llamada libreta Xarxes que permite hacer depósitos a Banca Popolare Etica, y los intereses son renunciados por el depositante a favor de ASCA, si bien el depositante goza de la desgravación fiscal, pues la renuncia se materializa mediante la Fundación Fiare que es la que entrega los intereses a la beneficiaria de la libreta Xarxes, en nuestro caso a ASCA.

Como es conocido, el pasado mes septiembre se abrió ya una oficina de BPE en España (Bilbao) y ya desde unos meses antes se estaba discutiendo si era necesario el mantenimiento de las asociaciones territoriales, en nuestro caso Asociación proyecto Fiare en Cataluña.

Personalmente era contrario al mantenimiento de la misma, pues creía que ya se había logrado la finalidad de esta asociación, pero la mayoría de sus sedes territoriales y la propia Fundación Fiare decidieron la continuidad y ese fue el motivo de la convocatoria de la Asamblea de la Asociación Catalana, en la que se escogió a ASCA como miembro de la junta, y en nombre de ASCA al firmante de este escrito, como Presidente de la Junta Directiva.

Josep M. Gasch