[:CA]Vull comentar tres casos que hem viscut darrerament, que han creat polèmiques, i que són exemples d’una gran quantitat d’altres situacions en les que s’estableix una negociació, i sovint un enfrontament, entre  el poder de les autoritats d’un país o d’una ciutat, i la capacitat de grans empreses multinacionals d’obligar a canviar les normes o les lleis d’un territori. Si ho volem dir en termes una mica contundents, es tracta de saber qui és més potent, si un poder econòmic globalitzat o un poder polític circumscrit a un territori.

En el cas de Apple, l’ interès del govern per localitzar a Irlanda el centre de les activitats europees de la multinacional, ha fet que, malgrat ja fos Irlanda el país amb l’impost de societats més baix de tota la UE, se li concedissin una sèrie de privilegis de molt dubtosa legalitat que han portat a que les quotes realment liquidades els darrers anys no fossin del 20 o 25% com a la majoria dels països de la UE, ni tampoc del 12,5% com està establert a Irlanda, si no un escandalós percentatge inferior al 1%.

És conegut que les grans  inversions i la creació de llocs de treball de BCN World, apart d’altres ajuts públics, estan condicionades a que aquí és redueixin de forma espectacular els impostos sobre les ganàncies del joc, en contra de consideracions ètiques i polítiques que demanarien desincentivar una activitat que és socialment  improductiva.

També sabem que les múltiples avantatges que suposa per Barcelona la utilització del seu port per part de les grans companyies de creuers, obliguen a acceptar una gran contaminació atmosfèrica dels motors dels vaixells fondejats, o a modificar els horaris comercials dels establiments de Barcelona.

Poso aquests exemples perquè són d’una naturalesa i gravetat ben diferents. Mostren com en cada cas es tracta d’obtenir beneficis per el país, en forma d’inversions, de llocs de treball, i d’augment del consum, a canvi d’ajuts directes, i de concessions que permetin facilitar l’activitat i augmentar els beneficis de les empreses que ho exploten. És un joc de ganàcies mútues empresa-país; i per això em semblen bé les negociacions d’aquest tipus.

Centrant-me en el cas de Apple, vull denunciar dos aspectes que crec que porten a una situació xantatge per una banda, i de frau amagat per l’altra. La causa és una equivocada “globalització asimètrica” i la conseqüència és l’invent de la “elusió fiscal”.

  1. Xantatge. Quan una negociació no és equilibrada, és a dir quan una part té varies possibilitats o alternatives i l’altre no, és fàcil que es converteixi en un xantatge per part de la primera i obligui a la segona a acceptar imposicions o a fer concessions més enllà del que és raonable i confessable. Les actuacions de moltes multinacionals amb molts governs són d’aquest tipus, i la causa principal és el procés de globalització asimètrica que hem viscut els darrers anys. S’ha liberalitzat el comerç, s’han eliminat barreres a la llibertat de moviments de productes, d’informació, i de capitals, però s’han mantingut les sobiranies polítiques tancades en els territoris dels vells estats. Això fa que l’inversor o l’empresa que no obté el que vol d’un govern estatal, té plena llibertat per retirar capitals o traslladar inversions, afeblint molt la capacitat negociadora dels governs, i creant una competència a la baixa entre països que perjudica finalment a tots ells.
  2. Elusió fiscal. Alguns governs pacten amb les empreses condicions específiques, algunes de les quals no són explícites, perquè es materialitzen a base de l’anomenada “elusió fiscal”; és dir utilitzant buits legals o escletxes en la legislació que permeten eludir obligacions sense cometre formalment un frau. Aparentment els governs no poden actuar, perquè no hi ha hagut transgressió de la legalitat… Sembla com si els advocats de l’empresa, o els dels bufets d’assessorament fiscal, hagin estat mol més competents que els advocats de l’Estat, i hagin trobat la manera de burlar el corresponent govern. Jo estic convençut que això no és així si no que és el resultat d’un acord ocult entre uns i altres per poder salvar tots la cara.

Hem d’equilibrar la globalització, i hem de combatre  la elusió. La Comissió de la UE ha complert el seu deure i ha denunciat el cas Apple-Irlanda. És una bona notícia. Una pregunta ingènua:  Per què Irlanda sí, i no Luxemburg, o les illes britàniques del Canal?

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Quiero comentar tres casos que hemos vivido últimamente, que han creado polémicas, y que son ejemplos de una gran cantidad de otras situaciones en las que se establece una negociación, y a menudo un enfrentamiento, entre el poder de las autoridades de un país o de una ciudad, y la capacidad de grandes empresas multinacionales de obligar a cambiar las normas o las leyes de un territorio. Si lo queremos decir en términos un poco contundentes, se trata de saber quién es más potente, si un poder económico globalizado o un poder político circunscrito en un territorio.

En el caso de Apple, el interés del gobierno para localizar en Irlanda el centro de las actividades europeas de la multinacional, ha hecho que, a pesar de que ya fuera Irlanda el país con el impuesto sobre sociedades más bajo de toda la UE, se le concedieran una serie de privilegios de muy dudosa legalidad que han traído a que las cuotas realmente liquidadas los últimos años no fueran del 20 o 25% como la mayoría de los países de la UE, ni tampoco del 12,5% cómo está establecido en Irlanda, sino un escandaloso porcentaje inferior al 1%.

Es conocido que las grandes inversiones y la creación de puestos de trabajo de BCN World, aparte de otras ayudas públicas, están condicionadas a que aquí se reduzcan de forma espectacular los impuestos sobre las ganancias del juego, en contra de consideraciones éticas y políticas que pedirían desincentivar una actividad que es socialmente improductiva.

También sabemos que las múltiples ventajas que supone para Barcelona la utilización de su puerto por parte de las grandes compañías de cruceros, obligan a aceptar una gran contaminación atmosférica de los motores de los barcos fondeados, o a modificar los horarios comerciales de los establecimientos de Barcelona.

Pongo estos ejemplos porque son de una naturaleza y gravedad muy diferentes. Muestran como en cada caso se trata de obtener beneficios para el país, en forma de inversiones, de puestos de trabajo, y de aumento del consumo, a cambio de ayudas directas, y de concesiones que permitan facilitar la actividad y aumentar los beneficios de las empresas que lo explotan.

Es un juego de ganancias mutuas empresa-país; y por eso me parecen bien las negociaciones de este tipo. Centrándome en el caso de Apple, quiero denunciar dos aspectos que creo que traen a una situación chantaje por un lado, y de fraude escondido por la otra. La causa es una equivocada “globalización asimétrica” y la consecuencia es el invento de la “elusión fiscal”.

    1. Chantaje. Cuando una negociación no es equilibrada, es decir cuando una parte tiene varias posibilidades o alternativas y el otro no, es fácil que se convierta en un chantaje por parte de la primera y obligue a la segunda a aceptar imposiciones o a hacer concesiones más allá del que es razonable y confesable. Las actuaciones de muchas multinacionales con muchos gobiernos son de este tipo, y la causa principal es el proceso de globalización asimétrica que hemos vivido los últimos años. Se ha liberalizado el comercio, se han eliminado barreras a la libertad de movimientos de productos, de información, y de capitales, pero se han mantenido las soberanías políticas cerradas en los territorios de los viejos estados. Esto hace que el inversor o la empresa que no obtiene el que quiere de un gobierno estatal, tiene plena libertad para retirar capitales o trasladar inversiones, debilitando mucho la capacidad negociadora de los gobiernos, y creando una competencia a la baja entre países que perjudica finalmente a todos ellos.
    2. Elusión fiscal. Algunos gobiernos pactan con las empresas condiciones específicas, algunas de las cuales no son explícitas, porque se materializan en base de la llamada “elusión fiscal”; es decir, utilizando vacíos legales o rendijas en la legislación que permiten eludir obligaciones sin cometer formalmente un fraude. Aparentemente los gobiernos no pueden actuar, porque no ha habido transgresión de la legalidad…Parece como si los abogados de la empresa, o los de los bufetes de asesoramiento fiscal, hayan sido mucho más competentes que los abogados del Estado, y hayan encontrado la manera de burlar el correspondiente gobierno. Yo estoy convencido que esto no es así, si no que es el resultado de un acuerdo oculto entre unos y otros para poder salvar todos la cara.

Tenemos que equilibrar la globalización, y tenemos que combatir la elusión. La Comisión de la UE ha cumplido su deber y ha denunciado el caso Apple-Irlanda. Es una buena noticia. Una pregunta ingenua: ¿Por qué Irlanda sí, y no Luxemburgo, o las islas británicas del Canal?

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]