[:CA]El 03/05/2016, Acció Solidària Contra l’Atur com a membre Consell de governança  de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva va assistir a l’Assemblea Anual 2016 que va tenir lloc al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona. Durant l’Assemblea es van tractar diferents temàtiques per fer un balanç i rendir comptes de les activitats realitzades durant l’any i es van presentar les línies estratègiques de futur així com el pla de treball.

Enguany també es va compartir, consensuar i aprovar les decisions i projectes estratègics de l’Acord Ciutadà amb el conjunt d’organitzacions membre com la nova proposta de criteris d’organització, la proposta de territorialització de l’Acord i les accions dels projectes tractors de l’Estratègia Compartida; i es va aprovar amb el conjunt d’organitzacions de l’Acord un posicionament sobre la situació de la població en busca de refugi.

Les organitzacions de l’Acord són conscients que, com assenyala l’ACNUR, ens trobem davant la crisi de refugiats més greu des de la Segona Guerra Mundial. Considerem que de l’actuació de la UE els seus Estats membres i les seves ciutats depèn que aquesta crisi humanitària no es converteixi en una crisi civilitzadora, doncs afecta profundament als valors de fraternitat, igualtat i llibertat en que es fonamenten les nostres democràcies.

Per aquest motiu sol·licitem:

1) Un canvi substancial en les polítiques macroeconòmiques de la Comissió Europea, que permetin enfortir les inversions socials per millorar la cohesió social interna i enfortir la nostra capacitat d’acolliment.

2) Una més gran solidaritat i un més alt sentit de la justícia global i que s’ampliïn les quotes d’acolliment tant del Consell d’Europa i la Comissió Europea, com de l’Estat Espanyol.

3) Garantir els drets humans i la seguretat de les persones refugiades lluitant contra les situacions en les que es troben fora dels seus països d’origen.

4) Enfortir les polítiques de cooperació internacional, tant de la Unió europea com dels països membres, que incideixin en la repercussió social, econòmica i institucional dels països que es troben en una situació més vulnerable i dels països en conflicte.

5) Que sigui escoltada la veu de la majoria de la ciutadania i de les ciutats reclamant més justícia i més inversions socials, expressada ja sigui directament pels seus governs locals, com de manera especifica per organitzacions com l’Acord Ciutadà, que apleguen al conjunt d’actors i entitats en matèria d’inclusió social.

Es va comptar amb l’especial participació de l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va aprovar aquest Acord i va cloure l’acte.[:es]El 03/05/2016, Acció Solidària Contra l’Atur como miembro Consell de governança de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva asistió a la Asamblea Anual 2016 que tuvo lugar en el Centro Artesano Tradicionàrius de Barcelona. Durante la Asamblea se trataron diferentes temáticas para hacer un balance y rendir cuentas de las actividades realizadas durante el año y se presentaron las líneas estratégicas de futuro así como el plan de trabajo.

Este año también se compartió, consensuar y aprobar las decisiones y proyectos estratégicos del Acuerdo Ciudadano con el conjunto de organizaciones miembro como la nueva propuesta de criterios de organización, la propuesta de territorialització del Acuerdo y las acciones de los proyectes tractores de la Estrategia Compartida; y se aprobó con el conjunto de organizaciones del Acuerdo un posicionamiento sobre la situación de la población busca de refugio.

Las organizaciones del Acuerdo son conscientes que, como señala el ACNUR, nos encontramos ante la crisis de refugiados más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Consideramos que de la actuación de la UE sus Estados miembros y sus ciudades depende que esta crisis humanitaria no se convierta en una crisis civilizadora, pues afecta profundamente a los valores de fraternidad, igualdad y libertad en que se fundamentan nuestras democracias.

Por este motivo solicitamos:

  • Un cambio sustancial en las políticas macroeconómicas de la Comisión Europea, que permitan fortalecer las inversiones sociales para mejorar la cohesión social interna y fortalecer nuestra capacidad de acogida.
  • Una más gran solidaridad y un más alto sentido de la justicia global y que se amplíen las cuotas de acogida tanta del Consejo de Europa y la Comisión Europea, como del EstadoEspañol.
  • Garantizar los derechos humanos y la seguridad de las personas refugiadas luchando contra las situaciones en las que se encuentran fuera de sus países de origen.
  • Fortalecer las políticas de cooperación internacional, tanto de la Unión europea como de los países miembros, que incidan en la repercusión social, económica e institucional de los países que se encuentran en una situación más vulnerable y de los países en conflicto.
  • Que sea escuchada la voz de la mayoría de la ciudadanía y de las ciudades reclamante más justicia y más inversiones sociales, expresada ya sea directamente por sus gobiernos locales, como de manera especifica por organizaciones como el Acuerdo Ciudadano, que reúnen al conjunto de actores y entidades en materia de inclusión social.

Se contó con la especial participación de la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que aprobó este este Acuerdo y cerró el acto.[:]